รายละเอียดเพิ่มเติม...

 

 

ประวัติโดยสังเขป

        กรมกำลังพลทหารอากาศเดิมเป็นแผนกที่ ๑ ขึ้นตรงต่อกรมเสนาธิการทหารอากาศ มีหน้าที่เป็นฝ่ายเสนาธิการ แผนกเสนาธิการกรมและการสัสดี

        ๑๗ ก.ย.๙๑  กิจการของแผนกที่ ๑ กรมเสนาธิการทหารอากาศ ได้เจริญก้าวหน้าขึ้น จึงได้โอนกิจการต่าง ๆ ในแผนกทะเบียนพล กองบังคับการ มารวมอยู่กับแผนกที่ ๑  

        ๒๔ ธ.ค.๙๕ แผนกที่ ๑ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นกรมกำลังพลทหารอากาศ ขึ้นตรงต่อ กรมเสนาธิการทหารอากาศ โดยมีผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศ
ฝ่ายกำลังพลเป็นผู้บังคับบัญชา จึงได้ถือเอา วันที่ ๒๔ ธ.ค.ของทุกปีเป็นวันคล้ายสถาปนากรมกำลังพลทหารอากาศ

        ๑ ม.ค.๙๘ ได้ยกฐานะกรมเสนาธิการทหารอากาศ เป็นกองบัญชาการกองทัพอากาศ และเรียกชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชา กรมกำลังพลทหารอากาศ จากผู้ช่วยเสนาธิการ
ทหารอากาศ ฝ่ายกำลังพล เป็นเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ

        กรมกำลังพลทหารอากาศได้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการจัดส่วนราชการตามความเหมาะสม กับภารกิจหลายครั้ง จนถึงปัจจุบัน  

ภารกิจความรับผิดชอบ

       กรมกำลังพลทหารอากาศ มีหน้าที่ พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน

อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับการพัฒนา และ กิจการกำลังพล

การศึกษาของกองทัพอากาศ การกำลังพลสำรอง และการสัสดี

กับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม และตรวจตรากิจการใน

สายวิทยาการ ด้านกำลังพล  มีเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ

เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ


 

 
           
           
     
จก.กพ.ทอ.
พล.อ.ต.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง
   
           
   
   
   

รอง จก.กพ.ทอ. (๑)
น.อ.วีรพงษ์ นิลจินดา

รอง จก.กพ.ทอ. (๒)
น.อ.สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง

รอง จก.กพ.ทอ. (๓)
น.อ.สรายุทธ์ มหัตกีรติ

 
   
โครงสร้างการจัดส่วนราชการ