คำสั่งกองทัพอากาศ

คำสั่งกระทรวงกลาโหม

พระราชบัญญัติ

 
 

คำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ)

ระเบียบกระทรวงกลาโหม

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

 
 

ระเบียบกองทัพอากาศ

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

 
 

บทความ

อื่นๆ

 

 
         
 

คลังระเบียบ คำสั่ง บทความ

 

แบบธรรมเนียม

แบบธรรมเนียมทหารฉบับที่ ๒๐ ข้อบังคับทหารว่าด้วยการรายงานตัว

พระราชกำหนด

พระราชกำหนดการบริหารราชการในภาวะฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘

คำสั่งกองทัพอากาศ

  - คำสั่ง ทอ. ที่ ๓๙๐/๕๖ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารประทวน ลง ๑๙ ส.ค.๕๖  

- คำสั่ง ทอ. ที่ ๓๙๐/๕๖ เรื่อง ย้ายข้าราชการรับราชการ ลง ๒๕ มี.ค.๕๖  

 - คำสั่ง ทอ. ที่ ๓๕๐/๕๖ เรื่อง แต่งตั้งยศข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าสัญญาบัตร ลง ๑๔ มี.ค.๕๖  

- คำสั่ง ทอ. ที่ ๒๗๕/๕๖ เรื่อง ให้นายทหารประทวนทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทาหรสัญญาบัตร  ลง ๕ มี.ค. ๕๖

- คำสั่ง ทอ. ที่ ๒๑๙/๕๖ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารประทวน  ลง ๑๘ ก.พ. ๕๖

- คำสั่ง ทอ. ที่ ๒๐๓/๕๖ เรื่อง ให้นายทหารประทวนทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร  ลง ๑๓ ก.พ. ๕๖

- คำสั่ง ทอ. ที่ ๑๑๖/๕๖ เรื่อง คำสั่งเลื่อนยศนายทหารประทวน ลง ๓๐ ม.ค. ๕๖

- คำสั่ง ทอ. ที่ ๑๙๗๙/๕๕ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตร รับราชการ ลง ๒๙ ต.ค. ๕๕

- คำสั่ง ทอ. ที่ ๑๘๔๓/๕๕ เรื่อง ย้ายข้าราชการต่ำกว่าชั้น สัญญาบัตรรับราชการ

- คำสั่ง ทอ. ที่ ๑๘๓๙/๕๕ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตร รับราชการ (น.ต.-น.ท. เหล่า ทั่วไป)

- คำสั่ง ทอ. ที่ ๑๘๓๘/๕๕ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ (น.ต.-น.ท. เหล่า นบ.)

- คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๗๘๘/๕๕ เรื่องย้ายนายทหารสัญญาบัตร รับราชการ (เหล่า ทั่วไป) ลง ๒๘ ก.ย.๕๕

- คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๗๘๗/๕๕ เรื่องย้ายนายทหารสัญญาบัตร รับราชการ (เหล่า นบ.) ลง ๒๘ ก.ย.๕๕

- คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๗๘๕/๕๕ เรื่องย้ายนายทหารประทวนรับราชการ ลง ๒๘ ก.ย.๕๕

-
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๗๓๙/๕๕ เรื่องย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ (รอง หน.หน่วย) ลง ๒๕ ก.ย.๕๕

- คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๗๔๐/๕๕ เรื่องย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ (ผบ.กองบิน และ ผู้ฝูง) ลง ๒๕ ก.ย.๕๕

- คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๗๔๑/๕๕ เรื่องย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ (ผู้พัน รองผู้พัน) ลง ๒๕ ก.ย.๕๕

 - คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๗๑๗/๕๕ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ : เหล่า นบ. ลง ๒๑ ก.ย.๕๕

- คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๖๒๖/๕๕ เรื่องย้ายนายทหารประทวนรับราชการ

- คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๕๕๑/๕๕ เรื่องย้ายข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรรับราชการ

- คำสั่ง ทอ. ที่ ๑๔๓๑/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ น.สัญญาบัตรเป็น นบ.ประจำกองพร้อมรบ กับรับ พ.น.บ. และ พ.บ.อ.

- คำสั่ง ทอ. ที่ ๒๔/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาอากาศโยธิน

- คำสั่ง ทอ. ที่ ๑๔๑๗/๒๕๕๕ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารประทวน

- คำสั่ง ทอ. ที่ ๑๓๗๘/๒๕๕๕ เรื่อง ย้ายข้าราชการรับราชการ

 - คำสั่ง ทอ. ที่ ๑๓๕๖/๒๕๕๕ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ

 - คำสั่ง ทอ.ที่ ๒๔๒/๕๕ เรื่อง ให้นายทหารประทวนออกจากราชการเนื่องจากครบกำหนดเกษียณอายุราชการ

*********************** คำสั่งย้ายรอบ ต.ค.๕๔ ***********************

คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๗๒๗/๕๔ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ (ศบ.ชั้นประถม) ลง ๑๔ ก.ย.๕๔
 คำสั่ง ทอ. ที่ ๑๗๑๕/๕๔ เรื่อง ให้นายทหารออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๑๑ พ.ค.๕๓ลง ๑๔ ก.ย.๕๔

******** บรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน ทอ. ประจำปีงบประมาณ ๕๔ ************

  - คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๗๑๖/๕๔ เรื่อง ย้ายนายทหารประทวนรับราชการ ลง ๑๔ ก.ย.๕๔ (คำสั่ง ๒ บรรจุเหล่า อย., สห.)
  - คำสั่ง ทอ. ที่ ๑๖๖๓/๕๔ เรื่อง ย้ายข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรรับราชการ ลง ๕ ก.ย.๕๔ (คำสั่ง ๒ บรรจุบุคคลพลเรือน)
  - คำสั่ง ทอ. ที่ ๑๖๒๒/๕๔ เรื่อง บรรจทหารกองหนุนเข้ารับราชการ ลง ๒๖ ส.ค.๕๔
  - คำสั่ง ทอ. ที่ ๑๕๘๘/๕๔ เรื่อง บรรจุบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ ลง ๒๓ ส.ค.๕๔


******** บรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน ทอ. ประจำปีงบประมาณ ๕๔ ************

  -  คำสั่ง ทอ. ที่ ๑๔๔๕/๕๔ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ ลง ๒๙ ก.ค.๕๔
  -  คำสั่ง ทอ. ที่ ๑๓๕๗/๕๔ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ ลง ๘ ก.ค.๕๔
  -  คำสั่ง ทอ. ที่ ๑๒๔๐/๕๔ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ ลง ๒๔ มิ.ย.๕๔
  -  คำสั่ง ทอ. ที่ ๑๐๑๙/๕๔ เรื่อง ให้นายทหารประทวนทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร ลง ๘ มิ.ย.๕๔
  -  คำสั่ง ทอ. ที่ ๑๐๒๑/๕๔ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบััตรรับราชการ ลง ๘ มิ.ย.๕๔
  -  คำสั่ง ทอ. ที่ ๑๐๒๒/๕๔ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบััตรรับราชการ ลง ๘ มิ.ย.๕๔

คำสั่งย้ายรอบ เม.ย.๕๔

 -  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ

    น.อ.-น.อ.(พิเศษ)
   - คำสั่ง ทอ. ที่ ๔๗๗/๕๔ (เหล่า นบ.)
   - คำสั่ง ทอ. ที่ ๔๗๘/๕๔ (เหล่า ทั่วไป)
    ผบ.ฝูง , รอง ผบ.ฝูง
   - คำสั่ง ทอ. ที่ ๔๗๙/๕๔
    น.ต.-น.อ.(พิเศษ) กอ.รมน.
   - คำสั่ง ทอ. ที่ ๔๘๐/๕๔
    น.ต.-น.ท.
   - คำสั่ง ทอ. ที่ ๔๘๑/๕๔ (เหล่า นบ.)
   - คำสั่ง ทอ. ที่ ๔๘๒/๕๔ (เหล่า ทั่วไป)

  -   คำสั่ง ทอ. ที่ ๖๘๐/๕๔ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ ลง ๒๙ เม.ย.๕๔ (คำสั่ง ๒ นนอ.)
  -   คำสั่ง ทอ.ที่ ๘๐๐/๕๔ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ ลง ๑๙ พ.ค.๕๔
  -   คำสั่ง ทอ.ที่ ๘๐๑/๕๔ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ ลง ๑๙ พ.ค.๕๔

*********** นายทหารประทวน ************************************************

  - คำสั่ง ทอ.ที่ ๗๑๖/๕๔ เรื่อง ย้ายนายทหารประทวนรับราชการ ลง ๔ พ.ค.๕๔ (คำสั่ง ๒ นจอ.)
  - คำสั่ง ทอ. ที่ ๖๙๓/๕๔ เรื่อง บรรจุนักเรียนจ่าอากาศเข้ารับราชการและแต่งตั้งยศทหาร ลง ๒๕ เม.ย.๕๔

  - คำสั่ง ทอ. ที่ ๔๕๓/๕๔ เรื่องย้ายนายทหารประทวนรับราชการ  (คำสั่ง ๒ - นชท.) ลง ๔ เม.ย.๕๔
  - คำสั่ง ทอ. ที่ ๓๙๖/๕๔ เรื่องบรรจุนักเรียนช่างฝีมือทหารเข้ารับราชการ ฯ ลง ๒๕ มี.ค.๕๔

************************************************************************


-  คำสั่ง ทอ.ที่ ๒๙๓/๕๔ เรื่องเลื่อนยศนายทหารประทวน
-  คำสั่ง ทอ.ที่ ๒๕๘/๕๔ เรื่องแต่งตั้งยศ ข้าราชการกลาโหมต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
-คำสั่ง ทอ.ที่ ๒๔๗/๕๔ เรื่องเลื่อนยศนายทหารประทวน
- คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๘๐/๕๔ เรื่อง ให้นายทหาร ประทวนทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร ลง ๑๐ ก.พ.๕๔

 -  คำสั่ง ทอ.ที่ ๒๕๒/๕๔ เรื่องต่ออายุและให้พ้นจากหน้าที่ผู้ทำการบนอากาศยานเป็นประจำกับรับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย

 -  คำสั่ง ทอ. ที่ ๑๙๗/๕๔ เรื่องต่ออายุและให้พ้นจากหน้าที่ จนท.ปฏิบัติงานด้านดับเพลิงกู้ภัยกับรับและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย

- คำสั่ง ทอ. ที่ ๒๐๔๐/๕๓ เรื่อง บรรจุบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ  (บรรจุสำรอง ปี 53 - 217 คน)
- คำสั่ง ทอ. ที่ ๓๕/๕๔ เรื่อง ย้ายข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรรับราชการ ลงวันที่ ๑๓ ม.ค.๕๔

คำสั่งย้ายรอบ ต.ค.๕๓

- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
          - กระทรวงกลาโหม
          - กองบัญชาการกองทัพไทย
          - กองทัพบก
          - กองทัพเรือ
          - กองทัพอากาศ
 - คำสั่ง ทอ. ที่ ๑๓๙๙/๕๓ เรื่องย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ (รอง หน.หน่วย)
   
 - คำสั่ง ทอ. ที่ ๑๕๒๐/๕๓ เรื่องย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ  น.อ. - น.อ.(พ) (เหล่า นบ.)
 - คำสั่ง ทอ. ที่ ๑๕๒๑/๕๓ เรื่องย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ  น.อ. - น.อ.(พ) (เหล่าทั่วไป)
 - คำสั่ง ทอ. ที่ ๑๕๒๒/๕๓ เรื่องย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ  ผบ.ฝูงบิน , ผบ.พัน
 - คำสั่ง ทอ. ที่ ๑๕๘๐/๕๓ เรื่องย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ น.ต. - น.ท. (เหล่า นบ.)
 - คำสั่ง ทอ. ที่ ๑๕๘๑/๕๓ เรื่องย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ น.ต. - น.ท. (เหล่าทั่วไป)
 - คำสั่ง ทอ. ที่ ๑๖๕๕/๕๓ เรื่องย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ (หน้าห้อง)
 - คำสั่ง ทอ. ที่ ๑๖๗๑/๕๓ เรื่องย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ (นปก. เพิ่มเติม)
 - คำสั่ง ทอ. ที่ ๑๗๖๙/๕๓ เรื่องแก้ไขคำสั่งกองทัพอากาศ (แก้คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๕๒๐/๕๓ , ๑๕๒๑/๕๓ , ๑๕๘๐/๕๓ , ๑๕๘๑/๕๓ , ๑๖๗๐/๕๓ , ๑๖๗๑/๕๓

 -  คำสั่ง ทอ. ที่ ๙๔๘/๕๓ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ
 -  คำสั่ง ทอ. ที่ ๑๑๔๒/๕๓ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ
 -  คำสั่ง ทอ. ที่ ๑๒๒๒/๕๓ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ
 -  คำสั่ง ทอ. ที่ ๑๓๘๔/๕๓ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ
 -  คำสั่ง ทอ. ที่ ๑๔๖๙/๕๓ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ
 -  คำสั่ง ทอ. ที่ ๑๘๗๑/๕๓ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ
 -  คำสั่ง ทอ. ที่ ๑๘๘๐/๕๓ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ
 -  คำสั่ง ทอ. ที่ ๑๙๒๐/๕๓ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ
 -  คำสั่ง ทอ. ที่ ๒๐๑๑/๕๓ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ
 -  คำสั่ง ทอ. ที่ ๒๐๔๒/๕๓ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ
 -  คำสั่ง ทอ. ที่ ๒๐๕๔/๕๓ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ

- คำสั่ง ทอ. ที่ ๑๙๔๓/๕๓ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารประทวน

              ************

คำสั่งย้ายรอบ เม.ย.๕๓
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
คำสั่ง ทอ. ที่ ๔๙๗/๕๓ <น.อ.-น.อ.(พ)>
คำสั่ง ทอ. ที่ ๔๙๘/๕๓ <น.ต.-น.ท.> นบ.
คำสั่ง ทอ. ที่ ๔๙๙/๕๓ <น.ต.-น.ท.>
คำสั่ง ทอ. ที่ ๖๘๘/๕๓ เรื่อง ย้ายนายทหารประทวนรับราชการ


-
คำสั่ง ทอ. ที่ ๓๙๐/๕๓ เรื่อง บรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  (บรรจุ นชท.)
-
คำสั่ง ทอ. ที่ ๔๔๙/๕๓ เรื่อง ย้ายข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรรับราชการ  (นชท.)

- คำสั่ง ทอ. ที่ ๓๖๓/๔๓ เรื่องย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ (ศิษย์การบิน)
-
คำสั่ง ทอ.ที่ ๒๘๑/๕๓ เรื่องให้นายทหารประทวนทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร
- คำสั่ง ทอ.ที่ ๒๐๖/๕๓ ย้ายข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรรับราชการ ๑๐๘ คน
- คำสั่ง ทอ. ที่ ๕๑/๕๓ แก้ไขคำสั่งกองทัพอากาศ
- คำสั่ง ทอ. ที่ ๑๙๙๗/๕๒ บรรจุทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ
- คำสั่ง ทอ.ที่ ๘๙๘/๕๓ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ
- คำสั่ง ทอ.ที่ ๘๓๖/๕๓ เรื่อง ให้นายทหารประทวนทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร
- คำสั่ง ทอ.ที่ ๗๙๙/๕๓ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ
- คำสั่ง ทอ.ที่ ๗๔๙/๕๓ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ

- คำสั่ง ทอ.ที่ ๙๔๘/๕๓ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ
- คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๑๔๒/๕๓ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ
- คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๒๒๒/๕๓ เรื่องย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ
- คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๒๘๖/๕๓ เรื่อง บรรจุบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๓๕๖/๕๓ เรื่อง บรรจุบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๓๔๘/๕๓ เรื่อง บรรจุบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๓๔๖/๕๓ เรื่อง บรรจุทหารกองหนุนเข้ารับราชการ
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๓๑๘/๕๓ เรื่อง บรรจนักกีฬาเข้ารับราชการ

คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๓๘๓/๕๓ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ (ย้าย ศบ.ชั้นมัธยม เข้ารับราชการ)
คำสั่ง ทอ. ที่ ๑๓๖๕/๕๓ เรื่องย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ (ศิษย์การบิน)
คำสั่ง ทอ. ที่ ๑๓๘๔/๕๓ เรื่องย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ

คำสั่ง ทอ. ที่ ๑๔๐๓/๕๓ เรื่องย้ายข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรรับราชการ
คำสั่ง ทอ. ที่ ๑๔๐๔/๕๓ เรื่องย้ายข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรรับราชการ

คำสั่ง ทอ. ที่ ๑๔๖๙/๕๓ เรื่องย้ายนายทหาร สัญญาบัตรรับราชการ
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๔๗๙/๕๓ เรื่อง ย้ายข้าราชการ ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรรับราชการ

คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๕๐๓/๕๓ เรื่อง ให้นายทหารประทวนออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกห. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

              ************

รวมคำสั่งย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ รอบ ต.ค.๕๒
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๔๔๖/๕๒ : รอง หน.หน่วย
 คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๔๕๕/๕๒ : น.อ. - น.อ.(พ) (เหล่า นบ.)
 คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๔๕๖/๕๒ : น.อ. - น.อ.(พ) (เหล่า ทั่วไป)
 คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๕๘๖/๕๒ : น.ต. - น.ท. (เหล่า นบ.)
 คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๕๘๗/๕๒ : น.ต. - น.ท. (เหล่า ทั่วไป)
 คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๕๘๘/๕๒ : ร.อ. - น.ต. (เหล่า นบ.)
 คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๕๘๙/๕๒ : ร.อ. - น.ต. (เหล่า ทั่วไป)
 คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๖๐๓/๕๒ : หน้าห้อง
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๖๙๔/๕๒ : หน้าห้อง
คำสั่ง ทอ. (เฉพาะ) ที่ ๑๗๒/๕๒   (คำสั่งช่วยปฏิบัติราชการ)
คำสั่ง ทอ. (เฉพาะ) ที่ ๗๐๑   (คำสั่งช่วยปฏิบัติราชการ)

   

คำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ)

คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๘/๕๗ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการในนาม ผบ.ทอ.(ฉบับสมบูรณ์)แก้ไขครั้งที่ ๑
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๗/๕๘ เรื่องแก้ไข คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๘/๕๗ ครั้งที่ ๑
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๘/๕๗ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการในนาม ผบ.ทอ.
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๕๗/๕๓ เรื่อง การรายงานเมื่อต้องคดี
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๐๐/๒๖ เรื่องเกณฑ์การพักราชการ
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๐๐/๒๖ เรื่อง กำหนดทรงผม
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๕๐๑ เรื่องการสอบคัดเลือกนายทหาร ประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๕๗
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๖๔ เรื่อง ให้ น.ประทวนปฏิบัติหน้าที่ จนท.ปฏิบัติงานด้านการอารักขาบุคคลสำคัญและรับเงินเพิ่มค่า ฝ่าอันตราย เป็นกรณีพิเศษ
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๒๖ เรื่องให้ น.สัญญาบัตร ปฏิบัติหน้าที่ จนท.ปฏิบัติงานด้านการอารักขาบุคคลสำคัญและรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๒๗ เรื่องให้ น.ประทวน ปฏิบัติหน้าที่ จนท.ปฏิบัติงานด้านการอารักขาบุคคลสำคัญและรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๔/๕๕ เรื่อง แก้ไข คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๙/๕๒ ลง ๑ เม.ย.๕๒ เรื่องมอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผอ.ทอ.(ครั้งที่ ๘)
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๓/๕๕ เรื่อง ให้นายทหารสัญญาบัตรปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๒/๕๕ เรื่อง ให้นายทหารสัญญาบัตรปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๒/๕๔ เรื่อง การใช้เครื่องหมายยศทหารอากาศบนปลอกผ้า
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๒/๕๔ เรื่องแก้ไขคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๙/๕๒ ลง ๑ เม.ย.๕๒ เรื่องมอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการ ในนามของ ผบ.ทอ.(ครั้งที่ ๗)
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๙/๕๔ เรื่องแก้ไขคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๙/๕๒ ลง ๑ เม.ย.๕๒ เรื่องมอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการ ในนามของ ผบ.ทอ.(ครั้งที่ ๖)

 

คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๖/๕๔ เรื่อง แฟ้มประจำตัวข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัด ทอ.
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๗ เรื่อง แต่งตั้ง จนท.ปฏิบัติงานด้านอารักขาบุคคลสำคัญและรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย (สัญญาบัตร)
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๘ เรื่อง แต่งตั้ง จนท.ปฏิบัติงานด้านอารักขาบุคคลสำคัญและรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย (ประทวน)

คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๙๑/๕๓ เรื่อง การใช้ป้ายชื่อประดับเครื่องแบบทหารอากาศ ในโอกาสปฏิบัติราชการ ฝึก ศึกษา หรือ ดูงานร่วมกับชาวต่างประเทศ
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๙๒/๕๓ เรื่อง แก้ไขการประดับเครื่องหมายความสามารถใน การทำงานในอากาศ และชื่อตัวชื่อสกุล กับชุดบิน

คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๙/๕๒ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการในนาม ผบ.ทอ. (ฉบับสมบูรณ์)     
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๕๔/๕๓ เรื่องแก้ไข คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๙/๕๒ ลง ๑ เม.ย.๕๒ เรื่องมอบอำนาจหน้าที่ทำการแทน และสั่งการในนามของ ผบ.ทอ. (ครั้งที่ ๕)

คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๕๐/๕๓ เรื่อง แก้ไขการติดเครื่องหมายสังกัดกับเครื่องแบบทหารอากาศ
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๖/๕๓ เรื่อง การทำการแทนและสั่งการในนามของ หน.นขต.ทอ. เป็นการชั่วคราว
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๐/๔๗ เรื่อง เปลี่ยนชื่อ ตัว ชื่อสกุล
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๕/๕๓ เรื่องแก้ไขคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๙/๕๒ ลง ๑ เม.ย.๕๒ เรื่องมอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.(ครั้งที่ ๔)

คำสั่ง ทอ. (เฉพาะ) ที่ ๓๖/๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราช ทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทอ.
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๗/๕๓ เรื่องมอบอำนาจช่วงให้รอง ผบ.ทอ.,ผช.ผบ.ทอ.และรองเสธ.ทอ.ทำการแทนและสั่งการในนามของ รมว.กห.และ ผบ.ทสส.
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๘ เรื่องแต่งตั้งคณะ จนท.สอบสวน อ.อุบัติเหตุในต่างประเทศ ๕๓ุ
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๙/๕๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมขวัญและ วินัยกำลังพล ฯ
 คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๐/๕๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกองทัพอากาศ
 คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๙๐/๔๒ เรื่องแฟ้มประจำตัวข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัด ทอ.


คำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๔๖/๕๑ เรื่อง การใช้เครื่องแบบฝึก เครื่องแบบสนามและเครื่องแบบตรวจราชการสนาม
คำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๑๘๐/๔๔ เรื่อง เครื่องแต่งกายชุดช่าง
คำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๖๙/๔๒ เรื่อง การใช้ชุดบิน ชุดกันเปื้อน และเสื้อคลุมแพทย
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๖๖/๕๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณามอบของขวัญปีใหม่แก่ผู้ปฏิบัติราชการในหน่วยสนามและชายแดน
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๕๑/๕๒ เรื่อง ให้นายทหารสัญญาบัตรปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๕๒/๕๒ เรื่อง ให้นายทหารสัญญาบัตรปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำสั่ง ทอ. (เฉพาะ) ที่ ๖๔๒ เรื่องการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ๕๓
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๔๒/๕๒ เรื่องแก้ไขคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๙/๕๒ ลง ๑ เม.ย.๕๒ เรื่องมอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.(ครั้งที่ ๓)
คำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๑๐๘/๕๒ เรื่องแก้ไขคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๙/๕๒ ลง ๑ เม.ย.๕๒ เรื่องมอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.(ครั้งที่ ๒)

คำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๖๙/๕๒ เรื่องให้ข้าราชการย้ายออกและบรรจุเข้าพักอาศัยในบ้านพักอาศัย ทอ.
คำสั่งกองทัพอากาศ(เฉพาะ) ที่ ๖๐/๕๒ เรื่อง แฟ้มประจำตัวข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัด ทอ.
คำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๔๙/๕๒ เรื่อง แก้ไขคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๙/๕๒ ลง ๑ เม.ย.๕๒ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.(ครั้งที่ ๑)
คำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๕๐/๕๒ เรื่อง การประดับภาพถ่ายของผู้บังคับบัญชา
คำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๓๐/๕๒ เรื่อง มอบอำนาจช่วงให้ รอง ผบ.ทอ. และ รองเสธ.ทอ. ทำการแทนและสั่งการในนามของรมว.กห. และ ผบ.ทสส.
คำสั่งกระทรวงกลาโหม


  -  กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการทหารและการให้ได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

  คำสั่ง กห.ที่ ๒๑๖/๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเลื่อนชั้นเงินเดือน ตามคุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร

 - คำสั่ง กห. ที่ ๖๕๘/๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับข้าราชการทหารที่มีคุณสมบัติตามปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของ รอ., บก.ทท.,ทบ. และ ทอ.
ลง ๒๙ ก.ค.๕๖

- คำสั่ง กห. ที่ ๑๑๖๖/๒๕๕๕ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร รับราชการ ลง ๗ พ.ย.๕๕

 - คำสั่ง กห. ที่ ๖๒๕/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตรเป็นนายทหารสัญญาบัตร ลง ๒๔ มิ.ย.๕๕

 - คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๓๑๑/๒๕๕๕ เรื่อง ให้นายทหารออกจากราชการเนื่องจากครบกำหนดเกษียณอายุราชการ (ชั้นนายพล) ลง ๓๐ มี.ค.๕๕

 - คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๓๑๒/๒๕๕๕ เรื่อง ให้นายทหารออกจากราชการเนื่องจากครบกำหนดเกษียณอายุราชการ ลง ๓๐ มี.ค.๕๕

 - คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๒๙๐/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการออกจากราชการเนื่องจากครบกำหนดเกษียณอายุราชการ ลง ๒๑ มี.ค.๕๕


  คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๙๐๘/๒๕๕๕ เรื่อง เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร ลง ๓ ก.ย.๕๕

คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๒๗๑/๒๕๕๕ เรื่อง บรรจุนักเรียนนายเรืออากาศเข้ารับราชการและแต่งตั้งยศทหาร ลง ๒๐ มี.ค.๕๕

คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๙๒๙/๒๕๕๔ เรื่อง เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร ลง ๙ พ.ย.๕๔
คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๘๕๐/๒๕๕๔ เรื่อง เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร ลง ๑๗ ต.ค.๕๔


คำสั่ง กห. ที่ ๘๐๒/๒๕๕๔ เรื่อง ให้นายทหารออกจากราชการตามแนวทางการให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ ลง ๒๙ ก.ย.๕๔

 คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๖๘๓/๒๕๕๔ เรื่อง ให้นายทหารออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๑๑ พ.ค.๕๓ ลง ๒ ก.ย.๕๔

  คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๖๕๕/๒๕๕๔ เรื่อง เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร ลง ๒๔ ส.ค.๕๔

  -   คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๓๒๕/๒๕๕๔ เรื่องแก้ไขคำสั่งกระทรวงกลาโหม (กห ที่ ๘๐๗/๒๕๕๒ ลง ๒ ต.ค.๕๒ เรื่อง กำหนดอัตราเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของทหารกองประจำการ)
  -   คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๒๑๘/๒๕๕๔ เรื่อง ให้นายทหารออกจากเนื่องจากครบกำหนดเกษียณอายุราชการ (ชั้นนายพล)
  -   คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๒๑๙/๒๕๕๔ เรื่อง ให้นายทหารออกจากเนื่องจากครบกำหนดเกษียณอายุราชการ (น.อ. ลงมา)
  -   คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๒๔๓/๒๕๕๔ เรื่อง บรรจุนักเรียนนายเรืออากาศเข้ารับราชการและแต่งตั้งยศทหาร

ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ

คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๘๔๖/๒๕๕๓ เรื่อง เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร (เกษียณ ๕๔)
คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๘๗๒/๒๕๕๓ เรื่อง เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๘๗๗/๒๕๕๓ เรื่อง เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร

คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๖๘๖/๒๕๕๓ เรื่อง บรรจุทหารกองหนุนเข้ารับราชการและแต่งตั้งยศทหาร กับ บุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ

คำสั่งเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร
 - คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๕๔๐/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตรเป็นนายทหารสัญญาบัตร
 - คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๕๕๒/๒๕๕๓ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร
 - คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๘๔๔/๒๕๕๓ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร
 - คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๘๔๕/๒๕๕๓ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร

****************************

คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๕๕๙/๒๕๕๓ เรื่อง ให้นายทหารออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการ ก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมตามมติคณะ รัฐมนตรี เมื่อ ๑๑ พ.ค.๕๓ (ชั้นนายพล)
คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๖๑๐/๒๕๕๓ เรื่อง ให้นายทหารออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๑๑ พ.ค.๕๓


คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๙๑๘/๒๕๕๓ เรื่อง กำหนดเงินเดือนของทหารกองประจำการ
คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๔๙๕/๒๕๕๓ เรื่อง เลื่อนฐานะ นายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๓๓๒/๒๕๕๓ เรื่องให้นายทหารออกจากราชการเนื่องจากครบกำหนดเกษียณอายุราชการ
(ชั้นนายพล)
 
คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๓๓๓/๒๕๕๓ เรื่องให้นายทหารออกจากราชการเนื่องจากครบกำหนดเกษียณอายุราชการ

คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๙๓๓/๒๕๕๒ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร (ต.ค.๕๒)
คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๖๕๑/๒๕๕๒ เรื่องให้นายทหารชั้นนายพลออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓
คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๖๘๐/๒๕๕๒ เรื่องให้นายทหารออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งนายทหารพิเศษ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ
ระกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศทหารกรณีพิเศษแก่ผู้ที่ลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข  - ข้าราชการ)

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข  - ลูกจ้าง)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข)

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ (ชั้นนายพล)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ (ชั้นต่ำกว่านายพล)

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๓ ข)

ระเบียบกองทัพอากาศ

    พ.ศ.๒๕๕๘

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พ.ศ.๒๕๕๘
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการตรวจสอบความรู้ความสามารถ ผู้ทำการในอากาศเป็นประจำ เหล่า สพ. พ.ศ.๒๕๕๘
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๘/๕๘ เรื่อง กำหนดแนวทางการลงทัณฑ์และการปฏิบัติกรณีข้าราชการ สังกัด ทอ.กระทำผิดวินัยทหาร
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ นนอ.(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วย รร.นอส. พ.ศ.๒๕๕๘
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงวิทยฐานะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการเลื่อนระดับชั้นงาน การเปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนสายงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๘/๕๗ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการในนาม ผบ.ทอ.(ฉบับสมบูรณ์)แก้ไขครั้งที่ ๑
ระเบียบ กห.ว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องแบบ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘

    พ.ศ.๒๕๕๗

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ๒๕๕๗
รวมระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการแยกประเภทกำลังพลกองทัพอากาศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๗
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการแยกประเภทกำลังพลกองทัพอากาศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๗
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยบัตรประจำตัวนักเรียน สังกัดกองทัพอากาศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยบัตรประจำตัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการคัดเลือก ศบ.ของ ทอ.๕๗(ฉบับที่ ๒)

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยประมวลจริยธรรม ๒๕๕๗
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการให้นักเรียนจ่าอากาศเป็นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗


    พ.ศ.๒๕๕๖

ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษ การบรรจุอัฐิ และจารึกผู้เสียชีวิตของกองทัพอากาศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการขอพระราชทานแต่งตั้งนายทาหรพิเศษประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์ของกองทัพอากาศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการแต่งตั้งนายทหารพิเศษประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐาน การตรวจทางแพทย์ผู้ทำการในอากาศของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๖

     พ.ศ.๒๕๕๕

ระเบียบ กห.ว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องแบบ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้เครื่องหมายเชิดชูเกียรตินักเรียนนายเรืออากาศ พ.ศ.๒๕๕๕
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการกำหนดหน้าที่ ของราชการตำแหน่งต่างๆ ในกองบัญชาการกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๕
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการออกหลักฐาน แสดงวิทยาฐานะ พ.ศ.๒๕๕๕
ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยนักโดดร่ม จากอากาศยานเป็นประจำ พ.ศ.๒๕๕๕
ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการขอพระราชทานแต่งตั้งนายทหารพิเศษประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์ของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๕
ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการคัดเลือกศิษย์การบินของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๕ (ฉบับสมบูรณ์)
ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยวิทยาลัยการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๕

     พ.ศ.๒๕๕๔

ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๕๔
ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยบุคคลดีเด่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔

ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการตรวจสุขภาพผู้ทำการในอากาศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยผู้ปฏิบัติงานทำลายวัตถุระเบิดเป็นประจำ พ.ศ.๒๕๕๔
 ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการแยกประเภทกำลังพล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
  -- ตารางที่ ๓ หน่วยหน.สายวิทยาการรับผิดชอบเหล่าทหาร และ/หรือจำพวกทหาร
  -- ตารางที่ ๔ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร
  -- ตารางที่ ๕ เลขหมายความชำนาญทหารอากาศของนายทหารประทวนและพลทหาร
  -- ผนวก ๑ ความชำนาญทหารอากาศ (ส.)
    -- จำพวกทหารควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ (๑๗)
    -- จำพวกทหารพลาธิการ (๖๒)
    -- จำพวกทหารพัสดุ (๖๔)
    -- จำพวกทหารตรวจสอบภายใน (๖๙)
    -- จำพวกทหารลาดตะเวนทางอากาศ (๗๑)
    -- จำพวกทหารกำลังพล (๗๓)
    -- จำพวกทหารการศึกษาและการฝึก (๗๕)
    -- จำพวกทหารการข่าวกรอง (๘๐)
    -- จำพวกทหารเวชศาสตร์การบิน (๙๙)
  -- ผนวก ๒ ความชำนาญทหารอากาศ (ป.)
    -- จำพวกทหารลาดตะเวนทางอากาศ (๗๑)
 ******** - สรุปประเด็นสำคัญของ ระเบียบ ทอ.ว่าด้วย การแยกประเภทกำลังพล ทอ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๕๔
ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการขอพระราชทานแต่งตั้งนายทหารพิเศษ ประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์ ของกองทัพอากาศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยผู้ทำการบนอากาศยานเป็นประจำ พ.ศ.๒๕๕๔
ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการฝึกงานในหน้าที่ พ.ศ.๒๕๕๔
ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยสิทธิีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการควบคุมการบินสกัดกั้น พ.ศ.๒๕๕๔
ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยโรงเรียนนายเรืออากาศ พ.ศ.๒๕๕๔
ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยวิทยาลัยพยาบาล ทอ. พ.ศ.๒๕๕๔
ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยผู้ปฏิบัติงานในห้อง ปรับบรรยากาศ พ.ศ.๒๕๕๔
ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยบุคคลดีเด่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

     พ.ศ.๒๕๕๓

ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการศึกษาในต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๓
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการกีฬากองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๓
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการตรวจสุขภาพผู้ทำการในอากาศ พ.ศ.๒๕๕๓
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการรับสมัคร การบรรจุ การโอน และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.๒๕๕๓
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการแต่งกาย พ.ศ.๒๕๕๓
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยบัตรประจำตัว นร.ทหาร สังกัด ทอ. พ.ศ.๒๕๕๓
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานภาคพื้น พ.ศ.๒๕๕๓
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ งานด้านการอารักขาบุคคลสำคัญ พ.ศ.๒๕๕๓
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยเครื่องแบบ ลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการเงินกีฬาแบดมินตันทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๓๓ พ.ศ.๒๕๕๓ 
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยวิทยาลัยการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๓
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๕๓
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๕๓
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษต่อต้านการก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๓
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยโรงเรียนนายทหารอาวุโส พ.ศ.๒๕๕๓
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรบแบบจู่โจม พ.ศ.๒๕๕๓

ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยนักโดดร่มจากอากาศยานเป็นประจำ พ.ศ.๒๕๕๓
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยโรงเรียนครูทหาร พ.ศ.๒๕๕๓
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการกำหนดหน้าที่ของข้าราชการตำแหน่งต่าง ๆ ในกองบัญชาการกองทัพอากาศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓

     พ.ศ.๒๕๕๒

ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการฝึกงานในหน้าที่ พ.ศ.๒๕๕๒
ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการขอพระราชทานแต่งตั้งนายทหารพิเศษประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์ ของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยประวัิติรับราชการ พ.ศ.๒๕๕๒
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษ การบรรจุอัฐิ และจารึกชื่อผู้เสียชีวิตของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยคณะกรรมการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุ พ.ศ.๒๕๕๒
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการฝึกอบรมประจำสัปดาห์  พ.ศ.๒๕๕๒
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุภาคพื้น พ.ศ.๒๕๕๒
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการขอพระราชทานแต่งตั้งนายทหารพิเศษประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์้ ของกองทัพอากาศพ.ศ ๒๕๕๒
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการศึกษาภายในประเทศ พ.ศ.๒๕๕๒
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง พ.ศ ๒๕๕๒
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการมอบประกาศนียบัตรและเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของสถาบันการศึกษาของกองทัพอากาศเป็นกิติมศักดิ์ พ.ศ ๒๕๕๒
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการให้นักเรียนจ่าอากาศเป็นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศ พ.ศ ๒๕๕๒
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยโรงเรียนจ่าอากาศ พ.ศ ๒๕๕๒
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงวิทยฐานะ พ.ศ ๒๕๕๒
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการควบคุมการสุขาภิบาลอาหารกองทัพอากาศ พ.ศ ๒๕๕๒
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาในสถานศึกษาของ ทอ.พ.ศ.๒๕๕๒
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จประจำปีของข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๕๒
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยบุคคลดีเด่น พ.ศ.๒๕๕๒
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการกำหนดหน้าที่ ของข้าราชการตำแหน่งต่างๆ ใน กองบัญชาการกองทัพอากาศ (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๒
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยเครื่องหมายแสดงความสามารถในการเล่นกีฬาของนักกีฬา และบุคคลกรด้านการกีฬากองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสงเคราะห์นักกีฬากองทัพอากาศที่ได้รับอุบัติเหตุ พ.ศ.๒๕๕๒
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการแยกประเภทกำลังพลกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยบัตรประจำตัว พ.ศ.๒๕๕๒
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการกำหนดหน้าที่ ของข้าราชการตำแหน่งต่างๆ ใน กองบัญชาการกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒


     พ.ศ.๒๕๕๑

ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยสิทธิในการประดับเครื่องหมายความสามารถในการทำงานในอากาศ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างประจำเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภท
ผู้ป่วยภายนอก พ.ศ.๒๕๓๖  พ.ศ.๒๕๕๑
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๕๑
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยบัตรประจำตัว พ.ศ.๒๕๕๑
 ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการแยกประเภทกำลังพลกองทัพอากาศ (ฉบับที่๕) พ.ศ.๒๕๕๑
           - ตารางที่ ๕
           - ผนวก ๒    --จำพวกทหารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
                           --จำพวกทหารช่างโยธาเฉพาะหน้าที่ฯ
 ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยบุคคลดีเด่น พ.ศ.๒๕๕๑

     พ.ศ.๒๕๕๐

 ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการแยกประเภทกำลังพลกองทัพอากาศ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๐
         - บันทึกข้อความ เรื่อง ขอแก้ไขระเบียบ ทอ. ว่า้ด้วยการแยกประเภทกำลังพล ทอ. พ.ศ.๒๕๔๘.
         - การบรรยายความชำนาญทหารอากาศใหม่ 
 ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านดับเพลิงกู้ภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
 ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษต่อต้่านการก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๐
 ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรบแบบจู่โจม พ.ศ. ๒๕๕๐

     ระเบียบก่อนปี พ.ศ.๒๕๕๐

ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยเสื้อกันหนาว พ.ศ.๒๕๔๙
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการแต่งกาย พ.ศ.๒๕๔๘
 ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยเครื่องหมายสัญลักษณ์หน่วย พ.ศ.๒๕๔๘
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการแยกประเภทกำลังพลกองทัพอากาศ (ฉบับที่ ๓)
         - คำอธิบายเลขหมายจำพวก ๑๗
         - คำอธิบายเลขหมายจำพวก ๖๗
         - คำอธิบายเลขหมายจำพวก ๖๘
         - คำอธิบายเลขหมายจำพวก ๖๙
         - แผนภูมิจำพวกนายทหารประทวน
         - ตารางแสดง หน่วยหัวหน้าสายวิทยาการรับผิดชอบ เหล่าทหารและ/หรือจำพวกทหาร
ระเบียบบ้านพัก ทอ.ใหม่ น.ประทวนเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ก่อนปี ๒๕๕๐ ไม่ต้องย้ายบ้านพักอาศัย
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ.๒๕๔๗   ,  ผนวกประกอบระเบียบ
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการขอพระราชทานแต่งตั้งนายทหารพิเศษประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์ของกองทัพอากาศ (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๙ 
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการตรวจสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๙ 
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ในทอ.พ.ศ.๒๕๔๙  
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการแยกประเภทกำลังพลกองทัพอากาศ ปี ๔๘
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการพักอาศัย พ.ศ ๒๕๔๗ 
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการมอบประกาศนียบัตรและเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของสถาบันการศึกษาของทอ.เป็นกิตติมศักดิ์ พ.ค.๒๕๔๔
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการกำหนดหน้าที่ของข้าราชการตำแหน่งต่างๆ ในกองบัญชาการกองทัพอากาศ พ.ศ. ๒๕๓๙
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการรายงานตัวเมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินและการเตรียมพร้อม พ.ศ.๒๕๓๔
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการรับส่งหน้าที่ราชการ พ.ศ.๒๕๓๐


 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี


 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕

ระเบียบ บ.ท.ช. พ.ศ.๒๕๒๑
(ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทนและการช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือช่วยเหลือราชการ เนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๑)

พระราชกฤษฎีกา การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ
พ.ศ.๒๕๓๘  (ฉบับที่ ๑)
 
พ.ศ.๒๕๓๘  (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๔๐  (ฉบับที่ ๓)  

 

ระเบียบกระทรวงกลาโหม

 ระเบียบ กห.ว่าด้วยการกำหนดหมายเลขประจำตัว (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๗

ระเบียบ กห.ว่าด้วยการคำย่อ พ.ศ.๒๕๕๕

 ระเบียบ กห.ว่าด้วยการแต่งตั้งราชองค์รักษ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖

 ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการบรรจุหรือแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประจำหน่วย พ.ศ.๒๕๕๖

 ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ และทายาท พ.ศ.๒๕๕๕

 ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการทำพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๕๔

ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ฉบับสมบูรณ์

ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๓),(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๔

ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการบรรจุหรือแต่งตั้งข้าราชการทหารให้ดำรงตำแหน่งประจำหน่วย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งราชองครักษ์ พ.ศ.๒๕๔๙
ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ วิธีประเมินข้าราชการทหาร ซึ่งได้รับเงินเดือนเต็มขั้นสูงสุด
ของระดับที่ตนได้รับอยู่ในขณะนั้น ให้มีสิทธิรับเงินเดือน ในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.๒๕๕๑

ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการรับสมัคร การบรรจุ การโอน และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.๒๕๒๙

ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการจัดลำดับอาวุโสของข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๗

  ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๐
          - - บันทึกข้อความ
          - - ระเบียบ หน้า ๑
          - - ระเบียบ หน้า ๒

  ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๐
          - - บันทึกข้อความ
          - - ระเบียบ หน้า ๑
          - - ระเบียบ หน้า ๒

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม


ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการทหารพักราชการ ฉ.๒ พ.ศ.๒๕๕๕
ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการทหารพักราชการ พ.ศ.๒๕๒๘
ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๕๖

ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตำแหน่งข้าราชการกลาโหม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๖
ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการลา พ.ศ.๒๕๕๕
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยสารวัตรทหาร พ.ศ.๒๕๕๕
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเบี้ยเลี้ยงทหาร เบี้ยเลี้ยงผู้ต้องขังหรือผู้ถูกควบคุมตัว และค่าอาหารผู้เจ็บป่วย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยโรงเรียนทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔

  ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๓
  ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยตุลาการศาลทหาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๒
  ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการใช้กำลังทหาร การเคลื่อนกำลังทหาร และการเตรียมพร้อม พ.ศ.๒๕๔๕
  ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการลา พ.ศ.๒๕๓๕
  ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการ สั่งการและการประชาสัมพันธ์พ.ศ.๒๕๒๗    
  

 

พระราชบัญญัติ

  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๖ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๖ และพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ
ทหาร (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๖

  พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
  คำอธิบายพระราชบัญญัติการรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
  พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๑
  พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ.๒๕๕๑
  พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖

 

บทความ

อาการปวดหลัง ปวดเอว แก้ไขได้ด้วยตนเอง
ชีวิตออกแบบได้
บทความสมรรถนะ ทอ.
สมรรถนะกับการบริหารกำลังพลกองทัพอากาศ
     โดย น.ท.หญิง จรัสศรี จินดารัตนวงศ์ หน.ผปก.กคพ.กพ.ทอ.

ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice) กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ของ กพ.ทอ. โดย น.ต.หญิง มาณวิกา พรหมมานอก

ริบบิ้นสีฟ้า โดย น.อ.ปภัณศัก สายแจ้ง
แนวทางพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง โดย กคพ.
การเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ โดย กพส.
ตำแหน่งนี้ควรเป็นฉัน โดย น.อ.ประพันธ์ศักดิ์ สายแจ้ง
แนวทางการพัฒนาระบบกำลังพลสำรองของกองทัพอากาศ โดย น.อ.สุพรหม ทำจะดี
เตรียมตัวให้แฮปปี้ก่อนเออรี่ีไทร์ โดย น.อ.วิษณุ เนียมคำ
คู่มือข้าราชการทหารที่เกษียณอายุราชการ โดย กพส.ฯ
คู่มือกำลังพลสำรอง ทอ. โดย กพส.ฯ
วิธีสลัดเรื่องไร้สาระอกจากใจ โดย น.อ.ประพันธ์ศักดิ์ สายแจ้ง
พุทธธรรมนำชีวิต
มีเงินเหลือใช้ไม่เป็นหนี้ ด้วย 6 วิธีลดรายจ่าย โดย น.ท.วิษณุ เนียมคำ
๘๐ วิธิช่วยโลกไม่ร้อน โดย น.ท.วิษณุ เนียมคำ
นิรภัยภาคพื้น จร.ทอ.
เศรษฐกิจพอเพียง
การนำเอาระบบสารสนเทศมาใช้ในงานทรัพยากรมนุษย์ของกองทัพอากาศ โดย น.ท.สุพรหม ทำจะดี
“รีไฟแนนซ์” ให้คุ้มค่าใช้จ่าย โดย น.ท.วิษณุ เนียมคำ
Competency กับการนำมาใช้ในกองทัพอากาศ โดย น.ท.สุพรหม ทำจะดี
วิถีแห่งปราชญ์ - วิถีแห่งผู้นำ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) โดย น.ท.สุพรหม ทำจะดี
ประสบการณ์ (เกือบ) ต่างแดน Leadership Development Workshop ณ บน. ๕๓ฯ – สิงคโปร์ศึกษา โดย น.ท.ภคณัฐ ศุขะพันธุ์
King of Leaders พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช โดย น.ท.สุพรหม ทำจะดี
องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดย น.ท.สุพรหม ทำจะดี
การบริหารจัดการคนเก่ง โดย น.ท.สุพรหม ทำจะดี
บทสรุปเรื่อง Basic Motivation Concepts โดย น.ท.สุพรหม ทำจะดี
การตัดสินใจของปัจเจกบุคคล (Individual Division Making) โดย น.ท.สุพรหม ทำจะดี
"Work-based Learning" การเรียนรู้จากการทำงาน โดย น.ท.สุพรหม ทำจะดี
กองทัพอากาศกับยุคของการเปลี่ยนแปลง
ภาวะผู้นำ  
เมื่อเขื่อนทำร้ายโขงผลกระทบระยะยาว
แรงจูงใจ และปัจจัยในการสร้างความพึงพอใจในการทำงาน


อื่นๆ

กำหนดแนวทางการปฏิบัติกรณีข้าราขการและลูกจ้างต้องหาคดีอาญา
ชี้แจงการปฏิบัติกรณีข้าราชการหรือลูกจ้าง ทอ.ถูกสอบสวนทางคดีอาญาหรือถูกฟ้องหรือต้องหาว่ากระทำความผิดในคดีอาญา
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๕ และ ฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕) ออกตามความใน พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๔

เอกสารเผยแพร่จาก กพส.กพ.ทอ.
คู่มือข้าราชการทหารที่เกษียณอายุราชการ โดย กพส.ฯ
คู่มือกำลังพลสำรอง ทอ. โดย กพส.ฯ

 การติดตามผลความก้าวหน้าทางคดี    กปค. วันที่ : ๒ ก.ย.๕๓    รายละเอียด