ข่าวการศึกษาย้อนหลัง ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๗
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๐
      วันที่ : ๒๙ มี.ค.๕๙
การจัดทำสัญญาศิษย์การบินปี ๕๙
      วันที่ : ๑๑ มี.ค.๕๙
แจ้งรับสมัครข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๐ เพิ่มเติม
      วันที่ : ๙ มี.ค.๕๙
ข้อมูลการประชุม e-learning
      - download
      วันที่ : ๗ มี.ค.๕๙
- แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผลการดำเนินการจัดทำหลักสูตรของสายวิทยาการ สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  - ขอให้ส่งผู้แทนหน่วยเข้าร่วมการสัมมนา
     - การจัดการศึกษาหลักสูตรในสายวิทยาการต่าง ๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

      วันที่ : ๒๙ ม.ค.๕๙
อนุมัติโครงการศึกษาภายในประเทศของ ทอ. ประจำปี ๕๙ เพิ่มเติม
      วันที่ : ๒๔ ก.พ.๕๙
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๗๗
      วันที่ : ๑๘ ก.พ.๕๙
แจ้ง คณอก.ออกข้อสอบ คอค.ทอ.ปี ๕๙
      วันที่ : ๑๙ ม.ค.๕๙
แนวทางในการปฏิบัติในการเดินทางไปดูงานต่างประเทศในปีงบประมาณ ๕๙
      วันที่ : ๒๙ ธ.ค.๕๘
การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่น ๗๐
      - download
      วันที่ : ๑๖ ธ.ค.๕๘
การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรผู้ฝูง รุ่น ๑๒๘
      - download
      วันที่ : ๑๖ ธ.ค.๕๘
แจ้งเตือนแนวทางการรายงานขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ
      วันที่ : ๑๕ ธ.ค.๕๘
ขอให้ตรวจสอบและจัดเรียงลำดับวามสำคัญของหลักสูตร/โครงการ ในโครงการศึกษาของ ทอ.ประจำปี ๖๐
   - download
      วันที่ : ๘ ธ.ค.๕๘
ขอให้เสนอความต้องการโครงการหรือหลักศูตรที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนากำลังพลของหน่วย
      วันที่ : ๓๐ พ.ย.๕๘
การพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำสัญญาค้ำประกันของข้าราชการที่จะเดินทางไปต่างประเทศ
      วันที่ : ๓๐ พ.ย.๕๘
อนุมัติโครงการศึกษาต่างประเทศของ ทอ.ประจำปี ๕๙
      วันที่ : ๒๐ พ.ย.๕๘
ให้ข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่กำลังพล รุ่นที่ ๒๖
      วันที่ : ๑๐ พ.ย.๕๘
เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ เรื่อง การจัดทำและบริหารโครงการศึกษาของ ทอ.
     - download
      วันที่ : ๑๐ พ.ย.๕๘
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๗๖
      วันที่ : ๒๒ ต.ค.๕๘
กำหนดการศึกษาตามโครงการศึกษาของ ทอ.ประจำปี ๕๙
     วันที่ : ๘ ต.ค.๕๘
ขอให้ส่งแผนดำเนินการหลักสูตรต่าง ๆ ตามโครงการศึกษาของ ทอ.ประจำปี ๕๙
   - download
     วันที่ : ๗ ต.ค.๕๘
ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่กำลังพล รุ่นที่ ๒๖
      วันที่ : ๕ ต.ค.๕๘
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๖๙
      วันที่ : ๒๘ ก.ย.๕๘
แจ้งรายชื่อและกำหนดการหลักสูตรการอบรมหัวหน้าหน่วยก่อนไปดำรงตำแหน่ง ประจำปี๕๙
      วันที่ : ๕ ต.ค.๕๘
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๗
      วันที่ : ๑ ต.ค.๕๘
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๐
      วันที่ : ๓๐ ก.ย.๕๘
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๐
      วันที่ : ๒๙ ก.ย.๕๘
โครงการศึกษา ทอ.ปี๕๙
   - อนุมัติโครงการศึกษา ทอ.ปี๕๙
   - ค้นหาโครงการศึกษา ทอ.ปี๕๙
      วันที่ : ๑๐ ก.ย.๕๘
ขอให้เสนอความต้องการงบประมาณโครงการศึกษาของ ทอ.ประจำปี ๖๐
   - download
      วันที่ : ๒๗ ส.ค.๕๘
การจัดการศึกษาหลักสูตรในสายวิทยาการต่าง ๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
      วันที่ : ๑๑ ส.ค.๕๘
โครงการศึกษาต่างประเทศของ ทอ.ปี ๕๘
      วันที่ : ๑๕ ม.ค.๕๘
ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๖ - ๗๗
      วันที่ : ๑๑ ก.ย.๕๘
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตร น.ประทวน เป็น น.สัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๑-๕๒
      วันที่ : ๑๑ ก.ย.๕๘
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตร น.ประทวน ชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๒๙-๓๑
      วันที่ : ๑๐ ก.ย.๕๘
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตร น.ประทวน รุ่นที่ ๗๑-๗๓
      วันที่ : ๑๐ ก.ย.๕๘
ข้อมูลประชุมชี้แจงแนวทางในการจัดทำโครงการศึกษาของ ทอ.ประจำปี ๕๙ - ๖๐
      วันที่ : ๖ ส.ค.๕๘
แจ้งข้อมูลการสอบสัมภาษณ์ น.ประทวนเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตรประจำปี ๕๙
   - download
   - กำหนดการสอบสัมภาษณ์
      วันที่ : ๑๐ ก.ค.๕๘
ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตร น.ประทวน เป็น น.สัญญาบัตร ประจำปี ๕๙
      วันที่ : ๓๐ มิ.ย.๕๘
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร/โครงการ ที่หน่วยเสนอขอบรรจุไว้ในโครงการศึกษาของ ทอ.ปีะจำปี ๕๙
      วันที่ : ๒๙ มิ.ย.๕๘
ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ ประจำปี ๕๙
      วันที่ : ๒๖ มิ.ย.๕๘
ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นประทวน ประจำปี ๕๙
      วันที่ : ๒๖ มิ.ย.๕๘
แจ้งกำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำหลักสูตรการฝึกศึกษาของ ทอ.สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)
      วันที่ : ๒ ก.ค.๕๘
ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตร น.ประทวน เป็น น.สัญญาบัตร ประจำปี ๕๙
      วันที่ : ๓๐ มิ.ย.๕๘
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร/โครงการ ที่หน่วยเสนอขอบรรจุไว้ในโครงการศึกษาของ ทอ.ปีะจำปี ๕๙
      วันที่ : ๒๙ มิ.ย.๕๘
ขอให้จัดผู้แทนหน่วยเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
      วันที่ : ๒๙ มิ.ย.๕๘
ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ ประจำปี ๕๙
      วันที่ : ๒๖ มิ.ย.๕๘
ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นประทวน ประจำปี ๕๙
      วันที่ : ๒๖ มิ.ย.๕๘
ข้อมูลประชุมชี้แจงการทำหลักสูตรการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)
      วันที่ : ๒๕ มิ.ย.๕๘
อนุมัติโครงการศึกษาของ ทอ.ประจำปี ๕๘ เพิ่มเติม
   - Download
      วันที่ : ๒๔ มิ.ย.๕๘
แจ้งกำหนดการชี้แจงรายละเอียดหลักสูตร/โครงการ ที่หน่วยเสนอขอบรรจุไว้ในโครงการศึกษาของ ทอ.ประจำปี ๕๙
      วันที่ : ๒๓ มิ.ย.๕๘

- ขอให้ส่งรายชื่อผู้แทนร่วมเป็นคณอก.สอบสัมภาษณ์ น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๕๙
   - ใบแบบรายชื่อผู้แทนหน่วย
      วันที่ : ๑๑ พ.ค.๕๘

ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการจัดทำหลักสูตรการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)
      วันที่ : ๑๘ มิ.ย.๕๘
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก น.ประทวนเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๕๙ เหล่า สบ.จำพวกทหารกำลังพล
      วันที่ : ๙ มิ.ย.๕๘

การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาของ ทอ.และหน่วยนอก ทอ.ประจำปี ๕๙
   - รายละเอียดและคุณสมบัติ
   - ใบสมัคร
   - ผนวกรายชื่อ
      วันที่ : ๑๕ พ.ค.๕๘

แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๕
      วันที่ : ๒๔ เม.ย.๕๘
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๖
      วันที่ : ๑๗ เม.ย.๕๘
แนวทางการปฏิบัติตามอนุมัติ ผบ.ทอ. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๓ มี.ค.๕๘ ในการเดินทางไปศึกษา ดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ
      วันที่ : ๑๗ เม.ย.๕๘
คำสั่งเปิดการศึกษา และให้ข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารกำลังพล รุ่นที่ ๒๖
      วันที่ : ๘ เม.ย.๕๘
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๖๘
      วันที่ : ๒ เม.ย.๕๘
คำสั่ง ทอ.ที่ ๓๓๒/๕๘ เรื่อง ให้บุคคลเข้าเป็นศิษย์การบินของ ทอ.ประจำปี ๕๘
      วันที่ : ๑ เม.ย.๕๘
แนวทางการปฏิบัติตามคณะรัฐมนตรีเมื่อ ๓ มี.ค.๕๘ เรื่อง การเดินทางไปศึกษา ดูงาน ประชุม สัมนา อบรม ณ ต่างประเทศ
      วันที่ : ๒๖ มี.ค.๕๘
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตร น.ประทวน เป็น น.สัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๐
      วันที่ : ๒๕ มี.ค.๕๘
แนวทางการปฏิบัติตามคณะรัฐมนตรีเมื่อ ๓ มี.ค.๕๘ เรื่อง การเดินทางไปศึกษา ดูงาน ประชุม สัมนา อบรม ณ ต่างประเทศ
      วันที่ : ๒๖ มี.ค.๕๘
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตร น.ประทวน เป็น น.สัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๐
      วันที่ : ๒๕ มี.ค.๕๘
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส ประจำปีการศึกษา ๕๘ (เพิ่มเติม)
   - ผนวก ข ใบสมัคร
   - ผนวก ค บัญชีรายชื่อ
      วันที่ : ๑๗ มี.ค.๕๘
คำสั่ง ทอ.ที่ ๓๓๒/๕๘ เรื่อง ให้บุคคลเข้าเป็นศิษย์การบินของ ทอ.ประจำปี ๕๘
      วันที่ : ๑๓ มี.ค.๕๘
ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารกำลังพล
      วันที่ : ๒๖ ก.พ.๕๘
ข้อมูลประกอบการประชุมสัมมนาปัญหาข้อขัดข้องด้านกำลังพล ระหว่าง ๑๙ - ๒๐ ก.พ.๕๘
      วันที่ : ๒๐ ก.พ.๕๘
รร.นนก. แจ้งขอบเขตข้อสอบภาควิชาการ ทุนปริญญาโท เอก ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๕๘
      วันที่ : ๑๖ ก.พ.๕๘
ขอให้จัดผู้แทนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาปัญหาข้อขัดข้องด้านกำลังพล
      วันที่ : ๒ ก.พ.๕๘
สำรวจความต้องการทุนการศึกษาระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
      วันที่ : ๓๐ ม.ค.๕๘
แจ้ง คณอก.ออกข้อสอบ คอค.ทอ.ปี ๕๘
      วันที่ : ๑๖ ม.ค.๕๘
โครงการศึกษาต่างประเทศของ ทอ.ปี ๕๘
      วันที่ : ๑๕ ม.ค.๕๘
การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๖
   - ใบสมัคร
   - บัญชีรายชื่อ 
      วันที่ :๒๒ ธ.ค.๕๗
การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่น ๖๘
      วันที่ :๑๗ ธ.ค.๕๗
ขอให้เสนอความต้องการงบประมาณโครงการศึกษาของ ทอ.ปี ๕๙-๖๑
      วันที่ :๓ พ.ย.๕๗
โครงการศึกษา ทอ.ปี ๕๘
      - อนุมัติโครงการศึกษา ทอ.ปี ๕๘
      - ค้นหาโครงการศึกษา ทอ.ปี ๕๘
      วันที่ :๓ ต.ค.๕๗
ขอให้ส่งแผนการดำเนินการหลักสูตรต่าง ๆ ตามโครงการศึกษา ทอ.ปี ๕๘
      วันที่ :๑๗ ต.ค.๕๗
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นประทวน รุ่นที่ ๖๘ - ๗๐
      วันที่ :๑๕ ต.ค.๕๗
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตร น.ประทวนเป็น น.สัญญาบัตร
      วันที่ :๒ ต.ค.๕๗
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๔๙
      วันที่ :๑๑ ก.ย.๕๗
แจ้งรายชื่อและกำหนดการหลักสูตรการอบรมหัวหน้าหน่วย ก่อนไปดำรงตำแหน่ง ประจำปี ๒๕๕๘
      วันที่ :๙ ต.ค.๕๗
ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๗๔ และรุ่นที่ ๗๕
      วันที่ :๙ ต.ค.๕๗
ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่กำลังพล
      - ดาวน์โหลด ใบสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่กำลังพล
      วันที่ :๙ ต.ค.๕๗
ผลการสอบคัดเลือก น.ประทวนเลื่อนฐาระเป็น น.สัญญาบัตร เหล่าทหารสารบรรณ จำพวกกำลังพล ปี ๕๘ ขั้นสุดท้าย
      วันที่ :๒๙ ก.ย.๕๗
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๕
      วันที่ :๑๑ ก.ย.๕๗
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๖๗
      วันที่ :๔ ก.ย.๕๗
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการกิจ รุ่นที่ ๕๙
      วันที่ :๔ ก.ย.๕๗
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๔๙
      วันที่ :๑๑ ก.ย.๕๗
ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตร น.ประทวนเป็น น.สัญญาบัตร
      วันที่ :๑๑ ก.ย.๕๗
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๕
      วันที่ :๑๑ ก.ย.๕๗
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๒๖ - ๒๘
      วันที่ :๑๐ ก.ย.๕๗
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๖๗
      วันที่ :๔ ก.ย.๕๗
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการกิจ รุ่นที่ ๕๙
      วันที่ :๔ ก.ย.๕๗
แจ้งข้อมูลการสอบสัมภาษณ์ น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๕๘
   - ใบแบบการสอบสัมภาษณ์ ฯ
        วันที่ : ๑๘ ส.ค.๕๗
ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ ประจำปี ๕๘
        วันที่ : ๑๗ ก.ค.๕๗

การสอบสัมภาษณ์ น.ประทวนเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๕๘
      - รายละเอียด
      - แบบใบรายชื่อผู้แทนหน่วยเป็น คณอก.สอบสัมภาษณ์
        วันที่ : ๑๖ ก.ค.๕๗

ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน ประจำปี ๕๘
        วันที่ : ๗ ก.ค.๕๗
ขอให้คัดเลือกข้าราชการเข้าร่วมสัมนา ฯ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
        วันที่ : ๙ มิ.ย.๕๗
ขอให้รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการศึกษาของ ทอ.
        วันที่ : ๙ มิ.ย.๕๗

การคัดเลือกพิจารณาข้าราชการเข้าศึกษาในสถานศึกษาของ ทอ. และหน่วยนอก ทอ. ประจำปี ๕๘
      - ใบสมัคร
      - บัญชีรายชื่อ
        วันที่ : ๑ พ.ค.๕๗

การจัดทำสัญญาศิษย์การบิน
   วันที่ : ๑๒ มี.ค.๕๗

  
อนุมัติโครงการศึกษาต่างประเทศของ ทอ.ประจำปี ๕๗
   วันที่ : ๖ มี.ค.๕๗

  
การเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ้นที่ ๗๒
   วันที่ : ๕ ก.พ.๕๗

  
ทุนการศึกษาหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี ณ เครือรัฐออสเตรเลีย ประจำปี ๕๘
   วันที่ : ๑๔ ม.ค.๕๗

  
ข่าวการศึกษาย้อนหลัง ปี ๒๕๕๖
ชี้แจงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณหลักสูตรสำรองในโครงการศึกษาของ ทอ.ประจำปี๕๗
   วันที่ : ๔ ธ.ค.๕๖

  
แจ้งข้อมูลการสอบสัมภาษณ์ น.ประทวนเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๕๗
   วันที่ : ๔ ธ.ค.๕๖

  
การศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในสายวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบเครือข่าย(E-Learning) ของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
   วันที่ : ๒๙ พ.ย.๕๖

  
เรื่อง ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๗๒ และรุ่นที่ ๗๓
   วันที่ : ๒๙ พ.ย.๕๖

  
คำสั่ง ทอ.ที่ 1918/56 เรื่อง ให้ข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่กำลังพล รุ่นที่ 24
   วันที่ : ๑๓ พ.ย.๕๖

  
การสอบสัมภาษณ์ น.ประทวนเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๕๗
   วันที่ : ๖ พ.ย.๕๖

  
สำรวจความต้องการที่นั่งศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
(นายทหารสัญญาบัตร) ประจำปี ๕๗

   วันที่ : ๒๒ ต.ค.๕๖
ขอให้เสนอความต้องการงบประมาณโครงการศึกษาของ ทอ.ประจำปี ๕๘-๖๐
   วันที่ : ๑๐ ต.ค.๕๖
 -  รายละเอียด
 - download เอกสาร
ขอให้ส่งแผนการดำเนินการหลักสูตรต่างๆ ตามโครงการศึกษาของ ทอ.ปี ๕๗
   วันที่ : ๑๐ ต.ค.๕๖
 -  รายละเอียด
 -  แผนการดำเนินการตามโครงการศึกษาปี ๕๗
ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่กำลังพล
   วันที่ : ๗ ต.ค.๕๖
 -  รายละเอียด
ขอให้ข้าราชเข้ารับการอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่ ๓๒
   วันที่ : ๔ ต.ค.๕๖
 -  รายละเอียด

โครงการศึกษา ทอ ประจำปี ๕๗
   วันที่ : ๑ ต.ค.๕๖
 -  รายละเอียด

แจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกผู้รับทุน ทอ.ไปศึกษาวิชาระดับปริญญาโท ณ ราชอาณาจักร์สวีเดน ประจำปี ๕๗
   วันที่ : ๑ ต.ค.๕๖
 -  รายละเอียด
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตร น.ประทวน เป็น น.สัญญาบัตร
   วันที่ : ๑๑ ก.ย.๕๖
 -  รายละเอียด
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๒๓ - ๒๕
   วันที่ : ๔ ก.ย.๕๖
 -  รายละเอียด
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๔๘
   วันที่ : ๓๐ ส.ค.๕๖
 -  รายละเอียด
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการกิจ รุ่นที่ ๕๘
   วันที่ : ๒๗ ส.ค.๕๖
 -  รายละเอียด
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๖๕ - ๖๗
   วันที่ : ๒๒ ส.ค.๕๖
 -  รายละเอียด
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๖๕
   วันที่ : ๒๑ ส.ค.๕๖
 -  รายละเอียด
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๓
   วันที่ : ๒๑ ส.ค.๕๖
 -  รายละเอียด
แจ้งกำหนดการซ้อมพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
   วันที่ : ๒๙ ก.ค.๕๖
 -  รายละเอียด
ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตร น.ประทวน เป็น น.สัญญาบัตร
   วันที่ : ๑๒ ก.ค.๕๖
 -  รายละเอียด
ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ ประจำปี ๕๗
   วันที่ : ๒๕ มิ.ย.๕๖
 -  รายละเอียด
 -  ใบสมัคร
 -  บัญชีรายชื่อผู้สมัคร
ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน ประจำปี ๕๗
   วันที่ : ๑๙ มิ.ย..๕๖
  -  รายละเอียด
 -  ใบสมัคร นป.
 -  บัญชีรายชื่อผู้สมัคร
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๒๒
   วันที่ : ๑๗ มิ.ย..๕๖
 -  รายละเอียด
รับสมัคร ขรก.เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ ประจำปี ๕๖
   วันที่ : ๒๑ พ.ค..๕๖
 -  รายละเอียด
 -  ใบสมัคร
 -  บัญชีรายชื่อ
รับสมัคร ขรก.เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการร่วมทางทหาร
   วันที่ : ๗ พ.ค..๕๖
 -  รายละเอียด
แจ้งที่นั่งศึกษาภายใต้โครงการ Joint Training Program ณ เครือรัฐออสเตรเลีย ประจำปี ๕๖ - ๕๗
   วันที่ : ๗ พ.ค.๕๖
 -  รายละเอียด
การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาของ ทอ.และหน่วยนอก ทอ.ประจำปี ๕๗
   วันที่ : ๒๙ เม.ย.๕๖
 -  รายละเอียด
 -  ใบสมัคร
 -  บัญชีรายชื่อ
ขอให้ส่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการฝึกศึกษาหลักสูตรในประเทศและต่างประเทศ คาบเกี่ยวปี ๕๗
   วันที่ : ๒๙ เม.ย.๕๖
 -  รายละเอียด
 -  บัญชีรายละเอียดงบฝึกศึกษาคาบเกี่ยว
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๑
   วันที่ : ๒ เม.ย.๕๖
 -  รายละเอียด
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตร น.ชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๒
   วันที่ : ๒๙ มี.ค.๕๖
 -  รายละเอียด
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตร น.ประทวน เป็นน.สัญญาบัตร รุ่นที่ ๔๔
   วันที่ : ๒๗ มี.ค.๕๖
 -  รายละเอียด
แจ้งทำสัญญาและสัญญาคำประกัน ศบ.ของ ทอ.ประจำปี ๕
   วันที่ : ๒๖ มี.ค.๕๖
- อ่านรายละเอียด
- คำสั่ง ทอ.ที่ ๓๒๓/๕๖ เรื่อง ให้บุคคลเข้าเป็นศิษย์การบิน
ของ ทอ.ประจำปี ๕๖

คำชี้แจงการทำสัญญา
- แบบสัญญาและสัญญาค้ำประกัน
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่ ๖๔
   วันที่ : ๒๕ มี.ค.๕๖
 -  รายละเอียด
ขอให้คัดเลือกข้าราชการเข้ารับการทดสอบ Placement Test
   วันที่ : ๒๕ มี.ค.๕๖
 -  รายละเอียด
เปิดการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลีย (นายทหาร
สัญญาบัตร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
   วันที่ : ๑๑ มี.ค.๕๖
 -  รายละเอียด
เปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารกำลังพล รุ่นที่ ๒๔
   วันที่ : ๑ ก.พ.๕๖
 -  รายละเอียด
การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๖๔
   วันที่ : ๓๐ ม.ค.๕๖
 -  รายละเอียด
 -  download ใบสมัคร ผนวก ก,ข
 -  download บัญชีผู้สมัคร (รายชื่อ) ผนวก ค
การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๒
   วันที่ : ๓๐ ม.ค.๕๖
 -  รายละเอียด
 -  download ใบสมัคร ผนวก ก,ข
 -  download บัญชีผู้สมัคร (รายชื่อ) ผนวก ค
กำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๐
   วันที่ : ๓๐ ม.ค.๕๖
 -  รายละเอียด
ที่นั่งศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี ณ เครือรัฐออสเตรเลีย
   วันที่ : ๒๔ ม.ค.๕๖
 -  รายละเอียด
การชี้แจง คณก.ออกข้อสอบกำลังพลพิเศษ ทอ. ประจำปี ๒๕๕๖
   วันที่ : ๑๗ ม.ค.๕๖
 -  รายละเอียด
กำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๐ และ ๗๑
   วันที่ : ๑๑ ม.ค.๕๖
 -  รายละเอียด
กำหนดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายนายทหารประทวน เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
   วันที่ : ๙ ม.ค.๕๖
 -  รายละเอียด
ประกาศผลการสอบนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำพวกทหารกำลังพล ขั้นที่ ๑
   วันที่ : ๑๙ ธ.ค.๕๕
 -  ประกาศผล
 -  ประกาศผล (เพิ่มเติม)

ขอแจ้งสถานที่สอบสัมภาษณ์ น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๕๖
   วันที่ : ๑๑ ธ.ค.๕๕
 -  รายละเอียด
 - ใบแบบการสอบสัมภาษณ์ (.xls)

รับสมัครข้าราชการสอบคัดเลือกเข้ารับการศึกษา ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
   วันที่ : ๗ ธ.ค.๕๕
 -  รายละเอียด

การสอบคัดเลือกข้าราชการไปศึกษาวิชาระดับปริญญาโท เอก ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๕๖ - ๕๗
   วันที่ : ๒๓ พ.ย.๕๕
 -  รายละเอียด
ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๐ และรุ่นที่ ๗๑
   วันที่ : ๒๑ พ.ย.๕๕
 -  รายละเอียด
การสอบสัมภาษณ์ น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๕๖
   วันที่ : ๑๙ พ.ย.๕๕
 -  รายละเอียด
 -  ผนวก ก.และ ผนวก ข. download ได้ที่นี่
ขอให้ข้าราชการเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ เรื่อง การจัดทำโครงการศึกษา ทอ.
   วันที่ : ๘ พ.ย.๕๕
 -  รายละเอียด
แผนการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของกำลังพล ทอ.ประจำปี ๕๖
   วันที่ : ๑ พ.ย.๕๕
 -  รายละเอียด
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๗๗๙ เรื่อง กำหนดจำนวนผู้ลาไปศึกษาภายในประเทศ และลาไปศึกษา ณ ต่างประเทศ โดยทุนส่วนตัว
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
   วันที่ : ๒๙ ต.ค.๕๕
 -  รายละเอียด
ให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย รุ่นที่ ๓๑
   วันที่ : ๒๖ ต.ค.๕๕
 -  รายละเอียด
ขอให้พิจารณาร่างนโยบายการศึกษา ทอ.
   วันที่ : ๒๕ ต.ค.๕๕
 -  รายละเอียด
แนวทางการรายงานขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
   วันที่ : ๑๘ ต.ค.๕๕
 -  รายละเอียด
ขอให้เสนอความต้องการงบประมาณโครงการศึกษาของ ทอ.ปี ๕๗
   วันที่ : ๑๕ ต.ค.๕๕
 -  รายละเอียด
แจ้งกำหนดการเข้ารับการอบรมหลักสูตรการอบรมหัวหน้าหน่วยก่อนไปดำรงตำแหน่ง
   วันที่ : ๑๑ ต.ค.๕๕
 -  รายละเอียด
แจ้งกำหนดการเข้ารับการอบรมหลักสูตร น.ประทวน เป็น น.สัญญาบัตร ประจำปี ๕๖
   วันที่ : ๑๐ ต.ค.๕๕
 -  รายละเอียด
รับสมัคร ขรก. เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๙
   วันที่ : ๘ ต.ค.๕๕
 -  รายละเอียด
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๖๒-๖๔
   วันที่ : ๒ ต.ค.๕๕
 -  รายละเอียด
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๔๗
   วันที่ : ๒๗ ก.ย.๕๕
 -  รายละเอียด
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๒๑
   วันที่ : ๑๐ ก.ย.๕๕
 -  รายละเอียด
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการกิจ รุ่นที่ ๕๗
   วันที่ : ๓ ก.ย.๕๕
 -  รายละเอียด
ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตร น.ประทวน เป็น น.สัญญาบัตร
   วันที่ : ๒๙ ส.ค.๕๕
 -  รายละเอียด
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสุตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๖๓
   วันที่ : ๒๗ ส.ค.๕๕
 -  รายละเอียด
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสุตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๑
   วันที่ : ๒๗ ส.ค.๕๕
 -  รายละเอียด
ส่งรายชื่อ ขรก. เข้าศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศและหลักสูตรนายทหารประทวน ประจำปี ๕๖
   วันที่ :
๗ ส.ค.๕๕
 -  รายละเอียด
- Download แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องและคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการศึกษา
การสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๑-๑๒๒
   วันที่ :
๒๙ มิ.ย.๕๕
 -  รายละเอียด
กำหนดการสอบ ECL เข้าเรียน วทอ./สธ.ทอ. /นอส. ครั้งที่ ๒
   วันที่ :
๒๘ มิ.ย.๕๕
 -  รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ ECL ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มิ.ย.๕๕ ณ ศภษ.ยศ.ทอ.
กำหนดการสอบ ECL เข้าเรียน วทอ./สธ.ทอ. /นอส.
   วันที่ : ๒๔ พ.ค.๕๕
 -  รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ ECL ในวันศุกร์ที่ ๒๕ พ.ค.๕๕ ณ ศภษ.ยศ.ทอ.
หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๖๙
   วันที่ : ๑๕ พ.ค.๕๕
 -  แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษา
 -  คู่มือการบันทึกประวัติ รร.นม.
ขอให้ส่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการฝึกศึกษาหลักสูตรในประเทศ คาบเกี่ยวปี ๕๖
   วันที่ : ๑๑ พ.ค.๕๕
 -  รายละเอียด
การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้าศึกษาในสถานศึกษาของ ทอ.และหน่วยนอก ทอ. ประจำปี ๕๖
   วันที่ : ๓๐ เม.ย.๕๕
 -  รายละเอียด
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูงรุ่นที่ ๑๒๐
   วันที่ : ๑๗ เม.ย.๕๕
 -  แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษา
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๖๒
   วันที่ : ๑๑ เม.ย.๕๕
 -  แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษา  ด่วนมาก
หลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๑๙ , ๒๐
   วันที่ : ๓๐ มี.ค.๕๕
 -  แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษา
การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้าศึกษาหลักสูตร นายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๖๒
   วันที่ : ๒๔ ก.พ.๕๕ ด่วนมาก
 -  รายละเอียด
 -  ผนวก
โครงการศึกษาของ ทอ. ประจำปี ๕๕
   วันที่ : ๒๓ ก.พ.๕๕
 -  ต่างประเทศ
 -  อนุมัติครั้งที่ ๒
 -  โครงการ (.rar)
ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้าศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศรุ่นที่ ๑๙,๒๐ ประจำปีการศึกษาี ๕๕
   วันที่ : ๒
ก.พ.๕๕
  -  รายละเอียด
  -  ผนวก
โครงการศึกษาต่างประเทศของ ทอ. ประจำปี ๕๕
   วันที่ : ๒๒ ก.พ.๕๕
 -  รายละเอียด
ทุน ทอ.ไปศึกษาวิชาระดับปริญญาโท เอก ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๕๕
   วันที่ : ๘ ก.พ.๕๕ ด่วน
 -  กำหนดการสอบคัดเลือกข้าราชการรับทุน ทอ.

 -  เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบ
การลาไปศึกษา
   วันที่ : ๓ ก.พ.๕๕
 -  กำหนดจำนวนผู้ลาไปศึกษา ประจำปี ๕๕
หลักสูตรของ รร.นป.ยศ.ทอ.
   วันที่ : ๒ ก.พ.๕๕
 -  ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรของ รร.นป.ยศ.ทอ.
หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๐
   วันที่ : ๒ ก.พ.๕๕
 -  การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการศึกษา
 -  คุณสมบัติผู้สมัคร ใบสมัครและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
รับสมัครข้าราชการรับทุน ทอ.ไปศึกษาวิชาระดับปริญญาโท เอก ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๕๕
   วันที่ : ๓๑ ม.ค.๕๕ ด่วน
 -  รายละเอียด
 -  ใบสมัคร
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด ประจำปี ๕๕
   วันที่ : ๒๐ ม.ค.๕๕ ด่วนมาก
 -  แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด ประจำปี ๕๕
คณก.ออกข้อสอบ
   วันที่ : ๑๙ ม.ค.๕๕
 -  Template คณก.ออกข้อสอบ(.rar)
หลักสูตรเจ้าหน้าที่กำลังพล รุ่นที่ ๒๒
   วันที่ : ๖ ม.ค.๕๕
 -  แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษา
อนุมัติแผนการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของกำลังพล ทอ.ประจำปี ๕๕
   วันที่ : ๖ ม.ค.๕๕ ด่วนมาก
 -  รายละเอียด
ที่นั่งศึกษาหลักสูตรสูงกว่าปริญญาตรี ณเครือรัฐออสเตรเลีย ประจำปี ๕๖
   วันที่ : ๕ ม.ค.๕๕ ด่วน
 -  รายละเอียด
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรจำพวกกำลังพล
   วันที่ : ๒๘ ธ.ค.๕๔
 -  ผลการสอบคัดเลือก
การพิจารณาโครงการศึกษาของ ทอ. ประจำปี ๕๕(ครั้งที่ ๒)
   วันที่ : ๒๘ ธ.ค.๕๔ ด่วนมาก
 -  แนวทางการพิจารณาโครงการศึกษา ฯ
หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด
   วันที่ : ๗ ธ.ค.๕๔
 -  ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๖๘, ๖๙
สอบสัมภาษณ์ น.ประทวนเลื่อนฐานะ
   วันที่ : ๖ ธ.ค.๕๔
 -  ขอแจ้งสถานที่สอบสัมภาษณ์ น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ประจำปี ๕๕
หลักสูตรเจ้าหน้าที่กำลังพล
   วันที่ : ๑ ธ.ค.๕๔
 -  ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่กำลังพล
ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะ เป็นนายทหารสัญญาบัตรจำพวกนายทหารกำลังพล
   วันที่ : ๓๐ พ.ย.๕๔
 -  ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรจำพวกนายทหารกำลังพล
โครงการศึกษาของ ทอ.ประจำปี ๕๖-๕๘
   วันที่ : ๒๘ พ.ย.๕๔
 -  ขอให้เสนอความต้องการงบประมาณโครงการ ศึกษาของ ทอ.ประจำปี ๕๖-๕๘ และความต้องการ หลักสูตรการฝึกศึกษาตามโครงการ DC,
IMET/FMF, MAP และ MTAP ประจำปี ๕๗

 -  เอกสารประกอบ (.rar)
ตารางสัมภาษณ์น.ประทวน เป็น น.สัญญาบัตร    
วันที่ : ๒๓ พ.ย.๕๔

 -  การสอบสัมภาษณ์ น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๕๕
หลักสูตรนายทหารประทวน
   วันที่ : ๒๑ ต.ค.๕๔
 -  แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๖๐,๖๑
หลักสูตรการทัพอากาศ
   วันที่ : ๑๘ ต.ค.๕๔ ด่วนมาก
 -  แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ
แจ้งกำหนดการเข้ารับการอบรมหลักสูตร การอบรมหัวหน้าหน่วยก่อนไปดำรงตำแหน่ง
   วันที่ : ๑๒ ต.ต.๕๔
 -  แจ้งกำหนดการเข้ารับการอบรมหลักสูตรการอบรมหัวหน้าหน่วยก่อนไปดำรงตำแหน่ง
แจ้งกำหนดการเข้ารับการอบรมหลักสูตร น.ประทวน เป็น น.สัญญาบัตร ประจำปี ๕๕
   วันที่ : ๑๐ ต.ต.๕๔
 -  แจ้งกำหนดการเข้ารับการอบรมหลักสูตร น.ประทวน เป็น น.สัญญาบัตร ประจำปี ๕๕
อนุมัติโครงการศึกษาของ ทอ.ประจำปี ๕๕ (ครั้งที่ ๑)
   วันที่ : ๗ ต.ค.๕๔ ด่วนมาก
 -  ขออนุมัติโครงการศึกษาของ ทอ. ประจำปี ๕๕ (ครั้งที่ ๑)
 -  โครงการศึกษา ทอ. (.rar)
แจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ คัดเลือก น.ประทวนเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๕๕ จำพวกทหารกำลังพล
   วันที่ : ๖ ต.ค.๕๔ ด่วนมาก
 - แจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ คัดเลือก น.ประทวนเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๕๕ จำพวกทหารกำลังพล
หลักสูตร น.ประทวนชั้นพันจ่่าอากาศ ด่วนมาก
   วันที่ : ๒๓ ก.ย.๕๔
 -  แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษา รุ่นที่ ๑๗ ,๑๘
การพิจารณาโครงการศึกษาของ ทอ. ประจำปี ๕๕ ด่วนที่สุด
   วันที่ : ๑๖ ก.ย.๕๔
 -  ประชุมเพื่อปรับหลักสูตร วันที่ ๑๙ ก.ย.๕๔ , ๐๙๐๐ - ๑๖๐๐ ณ ห้องประชุม บก.ทอ.(๔)
กำหนดการหลักสูตรของ ทอ.
   วันที่ : ๑๕ ก.ย.๕๔
 -  หลักสูตรเสนาธิการกิจ รุ่นที่ ๕๖
 -  หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๖๑
 -  หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๑๙
การพิจารณาโครงการศึกษาของ ทอ.  ประจำปี ๕๕ ด่วนที่สุด
   วันที่ : ๑๔ ก.ย.๕๔
 -  การพิจารณาโครงการศึกษาของ ทอ. ประจำปี ๕๕
หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน ด่วนมาก
   วันที่ : ๑๒ ก.ย.๕๔
 -  การเปิดการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน ประจำปีงบประมาณ ๕๕
หลักสูตรการทัพอากาศ ประจำปี ๕๕
   วันที่ : ๕ ก.ย.๕๔
 -  แจ้งรายชื่อและกำหนดการสอบ ECL ครั้งที่ ๒
หลักสูตรการทัพอากาศ ประจำปี ๕๕
   วันที่ : ๑ ก.ย.๕๔
 -  แจ้งรายชื่อและกำหนดการสอบ ECL ครั้งที่ ๑
ขอเชิญนายทหารที่สำเร็จการศึกษาจาก รร.รวมเหล่าญี่ป่น เยี่ยมชมกิจการและ แลกเปลี่ยนความรู้ ณ ประเทศญี่ปุ่น
   วันที่ : ๒๓ ส.ค.๕๔ ด่วนมาก
 -  รายละเอียด
การศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๔๖
   วันที่ : ๑๑ ส.ค.๕๔
 -  คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา
 -  ใบสมัคร
 -  บัญชีรายชื่อ
หลักสูตร น.ประทวน ประจำปีการศึกษา ๕๕
   วันที่ : ๒ ส.ค.๕๔
 -  ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการศึกษา
 -  ใบสมัครและบัญชีรายชื่อ (.rar)
หลักสูตร น.ประทวนเป็น น.สัญญาบัตร (สำหรับ น.ประทวนที่จะเกษียณอายุราชการ ใน ต.ค.๕๖)
   วันที่ : ๒ ส.ค.๕๔
 -  ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการอบรม
การศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ในสถานศึกษาของ ทอ.ประจำปี ๕๕
   วันที่ : ๒๗ ก.ค.๕๔ ด่วนมาก
 -  แจ้งกำหนดการทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ (ECL) ครั้งที่ ๒
หลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๕๕
   วันที่ : ๒๕ มิ.ย.๕๔

 -  ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้าศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๕๕
 -  ใบสมัครและบัญชีรายชื่อ (.rar)
การศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ในสถานศึกษาของ ทอ.ประจำปี ๕๕
   วันที่ : ๑๙ ก.ค.๕๔ ด่วนมาก
 -  แจ้งกำหนดการทดสอบวัดระดับความเข้าใจ ภาษาอังกฤษ (ECL)
หลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๑๖
   วันที่ : ๑๔ มิ.ย.๕๔

 -  แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษา
การทดสอบ ECL สำหรับ น.ประทวนที่จะ เลื่อนยศเป็น พ.อ.ต. ในรอบ ต.ค.๕๔
   วันที่ : ๑๓ ก.ค.๕๔ ด่วนมาก
 -  แจ้งกำหนดการ น.ประทวนเข้ารับการทดสอบ วัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ (ECL)
การจัดทำโครงการศึกษาของ ทอ. ประจำปั ๕๕    วันที่ : ๑๑ ก.ค.๕๔ ด่วนมาก
 -  ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงข้อมูล การจัดทำโครงการศึกษาของ ทอ.ประจำปี ๕๕ วันพุธที่ ๑๓ ก.ค.๕๕, ๐๙๐๐ ณ ห้องบรรยาย ทอ.
การศึกษา ณ ประเทศนิวซีแลนด์
   วันที่ : ๑๐ มิ.ย.๕๔

 -  ขอให้คัดเลือกข้าราชการเข้ารับการศึกษา ณ ประเทศนิวซีแลนด์
ค่าใช้จ่ายหลักสูตรในประเทศ
   วันที่ : ๓๑ พ.ค.๕๔

 -  ขอให้ส่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการฝึกศึกษาหลักสูตรในประเทศ คาบเกี่ยวปี ๕๕
หลักสูตร น.ประทวนชั้นพันจ่าอากาศด่วนมาก
   วันที่ : ๒๖ พ.ค.๕๔

 -  ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้าศึกษาหลักสูตร น.ประทวนชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๑๖
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทของ ม.รังสิต ด่วนมาก
   วันที่ : ๒๖ พ.ค.๕๔

 -  รับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทของ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
การทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ (ECL) ด่วนมาก
   วันที่ : ๒๖ พ.ค.๕๔

 -  แจ้งกำหนดการ น.ประทวน เข้ารับการทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ (ECL)
หลักสูตรปริญญาโท
   วันที่ : ๖ พ.ค.๕๔
 -  รับสมัครหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการสาธารณะ (Master in Public Management :MPM)
การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้าศึกษาในสถานศึกษาของ ทอ.และหน่วยนอก ทอ. ประจำปี ๕๕
   วันที่ : ๔ พ.ค.๕๔
 -  บันทึกข้อความ
 -  คุณสมบัติ ใบสมัคร และแบบฟอร์ม (.rar)
หลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๕๙ ด่วนมาก
   วันที่ : ๔ พ.ค.๕๔

   ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเข้ารับการศึกษา
หลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ รุ่นที่ ๑๕ ด่วนมาก
   วันที่ : ๒๖ เม.ย.๕๔

   ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเข้ารับการศึกษา
หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๖๗ ด่วนมาก
   วันที่ : ๒๒ เม.ย.๕๔

   แจ้งกำหนดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๕๔
หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๑๘
   วันที่ : ๓๐ มี.ค.๕๔

   แจ้งกำหนดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๑๘ ประจำปีการศึกษา ๕๔
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๖๐
   วันที่ : ๒๘ มี.ค.๕๔

   แจ้งกำหนดการศึกษาหลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่ ๖๐ ประจำปีการศึกษา ๕๔
หลักสูตรนายทหารกำลังพล รุ่นที่ ๒๔
   วันที่ : ๑๘ มี.ค.๕๔

   ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารกำลังพล
การสัมมนา Civil Military Relations (CMR) ณ ประเทศแคนาดา
   วันที่ : ๒๘ ก.พ.๕๔
ด่วนมาก
   รายละเอียด
การประกันคุณภาพการฝึกอบรมของ ทอ.
   วันที่ : ๒๑ ก.พ.๕๔
ด่วน
   รายละเอียด
โครงการศึกษาต่างประเทศของ ทอ.ปี ๕๔
   วันที่ : ๒๕ ก.พ.๕๔

   ขออนุมัติโครงการศึกษาต่างประเทศ
การศึกษาเพิ่มพูนความรู้สายวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านทางระบบเครือข่าย (e-learning) ของ บก.ทท. ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๔
   วันที่ : ๒๑ ก.พ.๕๔

   แจ้ง นขต.ทอ.ให้ทราบ
ศึกษาวิชาระดับ ป.โท ณ ตปท. ปี ๕๔
   วันที่ : ๒๑ ก.พ.๕๔
ด่วนมาก
   รับสมัครข้าราชการเพื่อสอบคัดเลือกไปศึกษาวิชาระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๕๔
หลักสูตร จนท.กพ.รุ่นที่ ๒๑
   วันที่ : ๑๗ ก.พ.๕๔

  ให้ข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตร จนท. กพ.รุ่นที่ ๒๑ ตั้งแต่วันที่ ๓ มี.ค.๕๔
หลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๖๐ ด่วนมาก
   วันที่ : ๘ ก.พ.๕๔

  แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (ECL)
การรายงานขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ
   วันที่ : ๗ ก.พ.๕๔

  รายละเอียดตามแนบ
หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด ประจำปี ๕๔ ด่วนมาก
   วันที่ : ๒๔ ม.ค.๕๔

 แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษา รร.นม.
หลักสูตรระดับสูงกว่า ป.ตรี ณ เครือรัฐออสเตรเลีย ประจำปี ๕๔ ด่วนมาก
   วันที่ : ๒๐ ม.ค.๕๔

 ที่นั่งศึกษาหลักสูตรระดับสูงกว่า ป.ตรี ณ เครือรัฐออสเตรเลีย ประจำปี ๕๔ ** ขยายเวลาสมัครรับทุนจนถึงวันศุกร์ที่ ๔ ก.พ.๕๔ **
พิธีพระราชทานกระบี่ ด่วนที่สุด
   วันที่ : ๑๔ ม.ค.๕๔
  พิธีพระราชทานกระบี่ให้แก่นายทหารผู้สำเร็จกาีรศึกษาจาก รร.นอ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒
การดูงาน เยี่ยมชม หน่วยงานสังกัด กห.และ กองทัพสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
   วันที่ : ๖ ม.ค.๕๔

  กห.เยอรมันกำหนดขั้นตอนการไปดูงาน เยี่ยมชมกิจการทางทหารของหน่วยงานในเยอรมัน ให้ดำเนินการแจ้ง สน.ผชท.ทหารไทย/เบอร์ลิน ก่อนอย่างน้อย ๓ เดือน
หลักสูตรเจ้าหน้าที่กำลังพล
   วันที่ : ๕ ม.ค.๕๔

  ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่กำลังพล รุ่นที่ ๒๑
หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน รุ่นที่ ๒ ระดับ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๕๔
   วันที่ : ๒๗ ธ.ค.๕๓

  รับสมัคร น.ประทวน เข้ารับการอบรม
การทดสอบภาษาอังกฤษ (ECL) ครั้งที่ ๒ สำหรับผู้ที่จะเลื่อนยศเป็น พ.อ.ต. ในรอบ เม.ย.๕๔
   วันที่ : ๒๔ ธ.ค.๕๓

  แจ้งกำหนดการ
หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด
   วันที่ : ๓๐ พ.ย.๕๓

  ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๖๖,๖๗
การเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ
   วันที่ : ๒๙ พ.ย.๕๓

  การรายงานขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ
การทดสอบภาษาอังกฤษ (ECL) สำหรับผู้ที่จะเลื่อนยศเป็น พ.อ.ต.ในรอบ เม.ย.๕๔
   วันที่ : ๒๕ พ.ย.๕๓

  รายชื่อและกำหนดการทดสอบ
ประกาศผลการสอบเลื่อนฐานะ
   วันที่ : ๒๕ พ.ย.๕๓

   ประกาศเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำพวกทหารกำลังพล ขั้นที่ ๑ (สอบภาควิชาการ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
การสอบคัดเลือกทุน ทอ.ศึกษาวิชาระดับ ปริญญาโท เอก
   วันที่ : ๒๓ พ.ย.๕๓

   แจ้งกำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติม
การสอบ น.ประทวนเลื่อนฐานะ เป็น น.สัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๕๔
   วันที่ : ๑๘ พ.ย.๕๓

   แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์
ทุน ทอ. ไปศึกษาวิชาระดับปริญญาโท เอก ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๕๔
   วันที่ : ๑๕ พ.ย.๕๓

  รับสมัครข้าราชการรับทุน ทอ.ไปศึกษาวิชา ระดับปริญญาโท เอก ณ ต่างประเทศ
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
   วันที่ : ๑๒ พ.ย.๕๓

  ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี ๕๔/๕๕ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
การทดสอบภาษาอังกฤษ (ECL)
   วันที่ : ๑๑ พ.ย.๕๓

  ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ (ECL) สำหรับผู้ที่จะเลื่อนยศเป็น พ.อ.ต.ในรอบ เม.ย.๕๔ ต้องผ่านการทดสอบ ภาษาอังกฤษ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐
การสอบสัมภาษณ์ น.ประทวนเลื่อนฐานะ เป็น น.สัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๕๔
   วันที่ : ๑๑ พ.ย.๕๓

  - แจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบจำพวกทหารกำลังพล
  - การสอบสัมภาษณ์ น.ประทวนเลื่อนฐานะ เป็น น.สัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๕๔
การคัดเลือกข้าราชการเข้าศึกษาปี ๕๕
   วันที่ : ๕ พ.ย.๕๓

   การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้าศึกษาหลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๖๐ และหลักสูตร นฝ. รุ่นที่ ๑๑๘ ประจำปีการศึกษา ๕๔
โครงการศึกษาของ ทอ. ปี ๕๕
   วันที่ : ๔ พ.ย.๕๓

  - ขอให้เสนอความต้องการงบประมาณโครงการศึกษาของ ทอ.ประจำปี ๕๕-๕๗ และความต้องการหลักสูตรการฝึกศึกษาตามโครงการ DC ,IMET ,MAP และ MTAP ประจำปี ๕๖
  - รายละเอียดเพิ่มเติม (.rar)
หลักสูตรนายทหารประทวน
   วันที่ : ๒๑ ต.ค.๕๓

   แจ้งกำหนดการและรายชื่อข้าราชการผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๕๘, ๕๙
ทุนปริญญาโท กพ.ทอ.
   วันที่ : ๑๙ ต.ค.๕๓

   รับสมัครข้าราชการเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศของ กพ.ทอ.
หลักสูตร น.ประทวน เป็น น. สัญญาบัตร
   วันที่ : ๑๒ ต.ค.๕๓

   กำหนดการและรายชื่อ
ให้ผู้เข้ารับการศึกษาจัดทำ รปภ.๑
   วันที่ : ๖ ต.ค.๕๓

   ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของ ทอ. จัดทำ รปภ.๑ จำนวน ๓ ชุด ส่งให้ ขว.ทอ.ภายใน ๑๑ ต.ค.๕๓
ระเบียบว่าด้วยการศึกษาภายในประเทศ
   วันที่ : ๖ ต.ค.๕๓

   ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการศึกษาภายในประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓
โครงการศึกษาของ ทอ.
   วันที่ : ๖ ต.ค.๕๓

  - ขออนุมัติโครงการศึกษาของ ทอ.ประจำปี ๕๔
  - โครงการศึกษาของ ทอ.ประจำปี ๕๔ (.rar)
หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๔๕
   วันที่ : ๔ ต.ค.๕๓

   กำหนดการและรายชื่อ
หลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่ ๕๙
   วันที่ : ๔ ต.ค.๕๓

   กำหนดการและรายชื่อ
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการอบรมหัวหน้าหน่วยก่อนดำรงตำแหน่ง ปี ๕๔
   วันที่ : ๑ ต.ค.๕๓

  กำหนดการและรายชื่อ
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการกิจ รุ่นที่ ๕๕ ประจำปี ๕๔
   วันที่ : ๓๐ ก.ย.๕๓

  เปิดการศึกษาตั้งแต่ ๑๔ ต.ค.๕๓ - ๑๕ ก.ย.๕๔ ตรวจร่างกาย สวบ.พอ. และ กวป.พอ. ระหว่าง ๕-๖ ต.ค.๕๓, ทำประวัติ ๗-๘ ต.ค.๕๔
หลักสูตร น.ประทวนชั้นพันจ่าอากาศ
   วันที่ : ๒๓ ก.ย.๕๓
ด่วนมาก
 - แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษา รุ่นที่ ๑๒-๑๕
 - รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษา รุ่นที่ ๑๒
 - รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษา รุ่นที่ ๑๓
 - รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษา รุ่นที่ ๑๔
 - รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษา รุ่นที่ ๑๕
 - รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษา สำรอง
ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการอบรม หลักสูตร น.ประทวน เป็น น. สัญญาบัตร ด่วนมาก
   วันที่ : ๒๒ ก.ย.๕๓

ขอให้ส่งรายชื่อ น.ประทวน เป็น น.สัญญาบัตร (สำหรับ น.ประทวนที่จะเกษียณอายุราชการใน ต.ค. ๕๕) เข้ารับการอบรมหลักสูตร น.ประทวน เป็น
น.สัญญาบัตร รุ่นที่ ๓๘ และ ๓๙
การดำเนินการรายงานผลการศึกษา
   วันที่ : ๑๐ ก.ย.๕๓

การดำเนินการรายงานผลการศึกษา
แจ้งกำหนดการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส (ครั้งที่ ๒)
   วันที่ : ๑๐ ก.ย.๕๓

แจ้งรายละเอียดการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๕๙ และ ๖๐
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส ประจำปี ๕๔
   วันที่ : ๓ ก.ย.๕๓

  รายชื่อผู้เข้าการทดสอบภาษาอังกฤษ (ECL) เพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหาร อากาศอาวุโส ในวันจันทร์ที่ ๖ ก.ย.๕๓ ณ ศภษ.ยศทอ.
ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐ เป็นต้นไป

การอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน รุ่นที่ ๑ ระดับ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๕๔
   วันที่ : ๒๗ ส.ค.๕๓

  ให้ นขต.ทอ. ส่งรายชื่อเข้าทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อคัดเลือกและจัดชั้นเรียนในหลักสูตรดังกล่าว
แจ้งกำหนดการศึกษาหลักสูตร รร.นฝ.ยศ.ทอ. รุ่นที่ ๑๑๗ ประจำปี ๕๔
   วันที่ : ๒๗ ส.ค.๕๓

แจ้งรายละเอียดการศึกษาหลักสูตรนายทหาร ชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๑๗

แบบธรรมเนียมด้านการศึกษา