:   คำสั่งย้าย   :   คำสั่งเลื่อนยศ   :   เอกสารสายงานสัสดี   :   เวรราชองครักษ์ 

เพลงมาร์ช กำลังพลทหารอากาศ
การปรับร่างแผนบรรจุกำลังพลประจำปีงบประมาณ ๕๙
      วันที่ : ๒๘ ก.ค.๕๗
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการย้ายพนักงานราชการ
      วันที่ : ๒๘ ก.ค.๕๗

การจ้างพนักงานราชการปฏิบัติงานใน ปีงบประมาณ ๕๗ 
  วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๖
หมายเหตุ :
รายละเอียดข้อมูลการจ้างพนักงานราชการ
ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๕๗ จะจัดส่งเอกสารให้หน่วย
และแจ้งให้ทราบทาง e-mail ของ นกพ.หน่วย โดยตรง

อ่านข่าวสารงานนโยบายและแผนย้อนหลัง
แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลื่อนฐานะโควตา น.ประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
      วันที่
: ๑๒ มี.ค.๕๘
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลื่อนฐานะโควตา น.ประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
      วันที่ :
๒๔ ก.พ.๕๘
การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
คำสั่ง ทอ.ที่ ๔๓๖/๕๘ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ
      วันที่ : ๓๑ มี.ค.๕๘
คำสั่ง ทอ.ที่ ๓๑๑/๕๘ เรื่อง ย้ายข้าราชการรับราชการ
      วันที่ : ๑๖ มี.ค.๕๘
คำสั่ง ทอ.ที่ ๒๑๓/๕๘ เรื่อง ย้ายข้าราชการรับราชการ
      วันที่ : ๑๗ ก.พ.๕๘

อ่านข่าวสารการจัดการกำลังพลย้อนหลัง

รวมคำสั่งย้าย

ข้อมูลที่นายทหารกองหนุนควรทราบ
     วันที่
  ๑๘ .ย๕๗
ประกาศ คสช.ฉบับที่ ๘๑ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ.๒๕๒๑
     วันที่
  ๑๕ .ค๕๗
หนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่าย(บำเหน็จบำนาญ)
     วันที่
    พ.ค๕๗
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ศบส.ทอ.
    วันที่ ๒๙ ต.ค.๕๖
ศูนย์กำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ ทอ.
การประดับเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
      วันที่ : ๓ มี.ค.๕๘
การกำหนดโควตาการลาอุปสมบทของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๕๘
      วันที่ : ๓ มี.ค.๕๘
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการศึกษาภายในประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘
      วันที่ : ๒๓ ก.พ.๕๘
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการขอพระราชทานแต่งตั้งนายทหารพิเศษประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์ของ ทอ.พ.ศ.๒๕๕๘
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษ การบรรจุอัฐิ และจารึกชื่อผู้เสียชีวิตของ ทอ.พ.ศ.๒๕๕๘
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ พ.ศ.๒๕๕๘
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยสภาการศึกษา ทอ.พ.ศ.๒๕๕๘
      วันที่ : ๑๓ ก.พ.๕๘

ระเบียบ,คำสั่ง,พระราชบัญญัติ,ประกาศ,ข้อบังคับ

อ่านข่าวสารการปกครองย้อนหลัง
คำสั่ง ทอ.ที่ ๓๓๒/๕๘ เรื่อง ให้บุคคลเข้าเป็นศิษย์การบินของ ทอ.ประจำปี ๕๘
      วันที่ : ๑ เม.ย.๕๘
แนวทางการปฏิบัติตามคณะรัฐมนตรีเมื่อ ๓ มี.ค.๕๘ เรื่อง การเดินทางไปศึกษา ดูงาน ประชุม สัมนา อบรม ณ ต่างประเทศ
      วันที่ : ๒๖ มี.ค.๕๘
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตร น.ประทวน เป็น น.สัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๐
      วันที่ : ๒๕ มี.ค.๕๘
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส ประจำปีการศึกษา ๕๘ (เพิ่มเติม)
   - ผนวก ข ใบสมัคร
   - ผนวก ค บัญชีรายชื่อ
      วันที่ : ๑๗ มี.ค.๕๘
โครงการศึกษาต่างประเทศของ ทอ.ปี ๕๘
      วันที่ : ๑๕ ม.ค.๕๘
 อ่านข่าวสารการศึกษาย้อนหลัง
  แบบธรรมเนียมด้านการศึกษา
ประชุมคณะกรรมการสมรรถนะกำลังพล ทอ.
      วันที่ : ๓๐ มี.ค.๕๘
ขอแต่งตั้ง ลชทอ.รอง น.ประทวนเป็นกรณีพิเศษ
      วันที่ : ๑๙ มี.ค.๕๘
การต่ออายุผู้ปฏิบัติงานเสี่ยงอันตราย
      วันที่ : ๑๓ ก.พ.๕๘
แบบรายงานความก้าวหน้า ศอ.ปส.ทอ.
      วันที่ : ๒๒ ธ.ค.๕๗
รายงานผลการใช้โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงานของกำลังพลตามแนวคิดสมรรถนะ ทอ.และอนุมัติแผนทดลองใช้โปรแกรมฯ
      วันที่ : ๙ ธ.ค.๕๗
ให้ น.สัญญาบัตรเป็น นบ.ประจำกองพร้อมรบกับรับ พ.น.บ., พ.บ.อ. และงดรับ พ.ศ.ม.
      วันที่ : ๒๗ ต.ค.๕๗
อ่านข่าวสารการพัฒนากำลังพลย้อนหลัง
รูปแบบ (template) สำหรับสื่อนำเสนอ (powerpoint) ของ กพ.ทอ.
      วันที่ : ๗ ม.ค.๕๘
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยบัตรประจำตัวนักเรียนทหาร สังกัดกองทัพอากาศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗
     วันที่ : ..๕
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยบัตรประจำตัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗
     วันที่ : ๒๒ พ..๕
ย้ำเตือนการตรวจสอบประวัติรับราชการภายในเดือนเกิด
      วันที่ :
เม.ย.๕

หน้าที่ของผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเข้าระบบเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาล ควรปฏิบัติดังนี้

การตรวจสอบประวัติรับราชการในเดือนเกิด
การแก้ไขวันเดือนปีเกิดลูกจ้างประจำ
เดือน พ.ย.๕๖
เดือน ธ.ค.๕๖
เดือน ก.พ.๕๗
เดือน มี.ค.๕๗
เดือน เม.ย.๕๗
เดือน พ.ค.๕๗
เดือน มิ.ย.๕
- ตัวอย่างหนังสือรับรองวันทวีคูณ กอ.รมน.
   - ตัวอย่างหนังสือรับรองวันทวีคูณ แผนป้องกันประเทศ
   ศปก. วันที่ ๑ เม.ษ.๕๘
การระบุตำแหน่งในหนังสือรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ
   ศปก. วันที่ ๑๘ ธ.ค.๕๖
การขอรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ
   ศปก. วันที่ ๑๘ ธ.ค.๕๖
การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนให้กับ จนท.ที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่ จชต.
   ศปก. วันที่ ๒๒ พ.ย.๕๖
หมายเลขโทรศัพท์ ศปก.ทอ.
อ่านข่าว ศปก. ย้อนหลัง
เครื่องแต่งกายข้าราชการ ชั้นสัญญาบัตร
    วันที่ ๑๖ ต.ค.๕๖
เครื่องแต่งกายข้าราชการ ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
    วันที่ ๑๖ ต.ค.๕๖
เครื่องแต่งกายพนักงานราชการ (หญิง)
    วันที่ ๑๖ ต.ค.๕๖


ล่าสุดเมื่อ ๒๗ มี.ค.๕๘


ล่าสุดเมื่อ ๒๗ มี.ค.๕๘

ล่าสุดเมื่อ ๒๐ มี.ค.๕๘

ล่าสุดเมื่อ ๙ มี.ค.๕๘

ล่าสุดเมื่อ ๑๘ ก.พ.๕๘

ล่าสุดเมื่อ ๙ ก.พ.๕๘

ล่าสุดเมื่อ ๑๕ ธ.ค.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๑๘ พ.ย.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๑๘ พ.ย.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๖ พ.ย.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๓๑ ก.ค.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๔ ก.ค.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๑๘ มิ.ย.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๑๘ มิ.ย.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๑๘ มิ.ย.๕๗
ประชุม คณก.สมรรถนะกำลังพล ทอ.ครั้งที่ ๑/๕๘
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มี.ค.๕๘, ๐๘๔๕ พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง เสธ.ทอ. เป็นประธานในการประชุม คณก.สมรรถนะกำลังพล ทอ.ครั้งที่ ๑/๕๘ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนการขับเคลื่อนสมรรถนะกำลังพล ทอ.ปี ๕๘ - ๖๐ ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๑
 

 

พิธีเปิดการสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาของชาติอาเซียนในระดับ PME
เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ มี.ค.๕๘ , ๐๙๐๐ พล.อ.ต.สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ.ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาของชาติอาเซียนในระดับ PME ณ ภูเขางามรีสอร์ท จว.นครนายก
 

 

ประชุมเตรียมความพร้อมของสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการใน ทอ.
เมื่อวันที่ ๒๔ และ ๒๕ มี.ค.๕๘ น.อ.ชากร ตะวันแจ้ง รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ./รองประธานกรรมการ คณก.จัดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการใน ทอ.และ น.อ.วิศรุต สุวรรณเนตร รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ.ได้นำคณะทำงานเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมของสถานที่สอบคัดเลือกฯ พร้อมทั้งสำรวจพื้นที่ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 

 

พิธีประดับเครื่องหมายยศ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มี.ค.๕๘ พล.อ.ท.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง จก.กพ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ แก่นายทหารชั้นประทวน สังกัด กพ.ทอ. โดยมี รอง จก.กพ.ทอ. ,ผอ.สนพ.กพ.ทอ. ,ผอ.กอง , รอง ผอ.กอง และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
 

 

โครงการประชุมสัมมนาสมรรถนะหน้าที่สายวิทยาการ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มี.ค.๕๘ พล.อ.ต.ไกรพล ยั่งยืน รอง จก.กพ.ทอ. ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาสมรรถนะหน้าที่สายวิทยาการ ระหว่าง ๑๙ - ๒๐ มี.ค.๕๘ ณ ห้องประชุมอาคารวิศวกรรมศาสตร์ รร.นนก. ซึ่ง พล.อ.ต.สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ.เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การนำสมรรถนะไปใช้ในการบริหารกำลังพล ในการสัมมนาครั้งนี้ด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาชั้นยศ พล.อ.ต.ลงมา จำนวน ๑๔๐ คน
ประชุม คณก.สร้างเสริมสุขภาพของกำลังพล กพ.ทอ.คร้งที่ ๑/๕๘
เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ มี.ค.๕๘, ๐๙๐๐ พล.อ.ต.ไกรพล ยั่งยืน รอง จก.กพ.ทอ.ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม คณก.สร้างเสริมสุขภาพของกำลังพล กพ.ทอ.คร้งที่ ๑/๕๘ ณ ห้องประชุม บก.ทอ. ๔ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และพิจารณาแบ่งมอบหน้าที่ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม สสส. ประจำปี ๕๘ – ๕๙
 

 

พิธีปิดการฝึกภาคสนาม นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๔ และชั้นปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ บน.๕
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มี.ค.๕๘, ๐๙๐๐ พล.อ.ท.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง จก.กพ.ทอ./ประธานกรรมการ ดำเนินการฝึก นศท.ทอ.ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกภาคสนาม นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๔ และชั้นปีที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ และมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการฝึกวิชาทหารให้แก่ นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๕ จำนวน ๒๐ คน ณ อาคารอากาศคำรณ บน.๕
 

 

การประชุม คณะ จนท.ดำเนินการวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพกำลังพลของ ทอ.ครั้งที่ ๑/๕๘
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มี.ค.๕๘, ๐๙๐๐ น.อ.มนู ศิริวัฒน์ รอง ผอ.กคพ.สปพ.กพ.ทอ./รอง หน.คณะ จนท. เป็นประธานในการประชุม คณะ จนท.ดำเนินการวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพกำลังพลของ ทอ.ครั้งที่ ๑/๕๘ เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินการปี ๕๘ และแบ่งมอบความรับผิดชอบ ณ ห้องประชุม สธน.ทอ.
อ่านข่าวกิจกรรมย้อนหลัง

แหล่งข้อมูล การดำเนินการพิจารณาจัดทำ คุณวุฒิแรกบรรจุ

      - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สำนักงาน ก.พ.
      - หลักสูตรการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
      - เอกสารทางวิชาการ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
      - กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 

 

        การดำเนินการขอเครื่องราชฯ ประจำปี
           ซีดีเผยแพร่การปลูกจิตสำนึกทางด้าน
        วินัยทหาร

           คู่มือทหารอากาศ
            พนักงานราชการ- ระเบียบ คำสั่ง
             ประกาศ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง
              ประเมินผลการปฏิบัติงาน
                การตรวจสอบประวัติรับราชการ
             เดือนเกิด
               แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
            การให้บริการด้านกำลังพล
              มาตรฐานงาน ๒๕ สายวิทยาการ
              รวมเอกสารสายงานสัสดี
             ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร
            เข้ารับราชการ

              วิธีการกรอก รปภ.๑


                         อ่านทั้งหมด


ระเบียบ คำสั่ง

คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๘/๕๗ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการในนาม ผบ.ทอ.(ฉบับสมบูรณ์)แก้ไขครั้งที่ ๑

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ๒๕๕๗

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการให้นักเรียนจ่าอากาศ เป็นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการรับส่งหน้าที่
ราชการ พ.ศ.๒๕๓๐

• ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยนักโดดร่มจากอากาศยาน
เป็นประจำ พ.ศ.๒๕๕๕

• คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๖/๕๔ เรื่อง แฟ้ม
ประจำตัวข้าราชการและลูกจ้างประจำ
สังกัด ทอ.


เวรราชองครักษ์

ณ พระตำหนัก จิตรลดาฯ
   เม.ย.๕๘ , มี.ค.๕๘

ณ วังไกลกังวล
   เม.ย.๕๘ , มี.ค.๕๘

เวรประจำพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
   เม.ย.๕๘ , มี.ค.๕๘

ณ พระตำหนัก จักรีบงกช 
  เม.ย.๕๘ ,  มี.ค.๕๘

ผู้แทน ผบ.ทอ. ณ วังไกลกังวล
  เม.ย.๕๘ , มี.ค.๕๘

• ข้อควรทราบ และใบตอบรับเวร (.pdf) , (.doc)
ใบตอบรับเวรผู้แทน ผบ.
แบบรายงานการเปลี่ยนเวร ฯ (.pdf) , (.doc)
แบบรายงานการเปลี่ยนเวรประจำพระองค์
ณ วังไกลกังวล
(.pdf) , (.doc)
แบบรายงานการเปลี่ยนเวรผู้แทน ผบ.ทอ.
  (.pdf) , (.doc)

ตัวอย่างใบแทนเวร
ตัวอย่างใบเปลี่ยนเวร

 


บทความ


บทบาทกองทัพกับความพร้อมเข้าร่วมเป็น
ประชาคมอาเซียน โดย น.อ.วิษณุ เนียมคำ


อาการปวดหลัง ปวดเอว แก้ไขได้ด้วยตนเอง
โดย น.อ.ปภัณศัก สายแจ้ง

ชีวิตออกแบบได้

บทความสมรรถนะ ทอ.

สมรรถนะกับการบริหารกำลังพลกองทัพอากาศ
  โดย น.ท.หญิง จรัสศรี จินดารัตนวงศ์ หน.ผปก.กคพ.กพ.ทอ.

ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of
Practice) กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
(Learning Organization) ของ กพ.ทอ.
โดย น.ต.หญิง มาณวิกา พรหมมานอก


การบริหารจัดการคนเก่ง โดย น.ท.สุพรหม
ทำจะดี


Competency กับการนำมาใช้
ในกองทัพอากาศ โดย น.ท.สุพรหม ทำจะดี

กรมกำลังพลทหารอากาศ กับการไปสู่
“One of The Best Air Forces in
ASEAN” โดย น.อ.สุพรหมริบบิ้นสีฟ้า โดย น.อ.ปภัณศัก สายแจ้ง

กระทรวงกลาโหม กองทัพอากาศ กบข.
กองบัญชาการ
กองทัพไทย
กรมกำลังพล
ทหาร
กรมบัญชีกลาง
กองทัพบก กรมกำลังพล
ทหารบก
กรมสรรพากร
กองทัพเรือ กรมกำลังพล
ทหารเรือ
สมาคมศิษย์เก่า นศท.

UPDATE ล่าสุด เมื่อ << Wednesday, 1 April, 2015 11:13 AM
Facebook การรับสมัครบุคคลพลเรือนฯ เข้าไปที่หน้ารับสมัคร ผนวกประกอบระเบียบการรับสมัคร