:   คำสั่งย้าย   :   คำสั่งเลื่อนยศ   :   เอกสารสายงานสัสดี   :   เวรราชองครักษ์ 

เพลงมาร์ช กำลังพลทหารอากาศ
แนวทางการจ้างพนักงานราชการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๕๙
      วันที่ : ๑ ต.ค.๕๘

การจ้างพนักงานราชการปฏิบัติงานใน ปีงบประมาณ ๕๙ 
 
วันที่ ๒๙ ก.ย.๕๘
หมายเหตุ :
รายละเอียดข้อมูลการจ้างพนักงานราชการ ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๕๙ จะจัดส่งเอกสารให้หน่วย และแจ้งให้ทราบทาง e-mail ของ นกพ.หน่วย โดยตรง

แนวทางการปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ
      วันที่ : ๑๐ ก.ย.๕๘
เอกสารการจัดประชุมทำแผนบรรจุกำลังพล ปี งป.๕๙ - ๖๐
      วันที่ : ๒๔ ก.ค.๕๘
การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
      วันที่ : ๑๑ มิ.ย.๕๘
- อนุมัติกำหนดจำนวน น.ประทวน สอบเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตรปี ๕๙
   - ตำแหน่งสอบเลื่อนฐานะ น.ประทวนเป็น น.สัญญาบัตรปี ๕๙
   - คำสั่งสอบเลื่อนฐานะ น.ประทวนเป็น น.สัญญาบัตรปี ๕๙
      วันที่ : ๒๐ เม.ย.๕๘
การปรับร่างแผนบรรจุกำลังพลประจำปีงบประมาณ ๕๙
      วันที่ : ๒๘ ก.ค.๕๗
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการย้ายพนักงานราชการ
      วันที่ : ๒๘ ก.ค.๕๗
อ่านข่าวสารงานนโยบายและแผนย้อนหลัง

- การสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน ที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรี ปรับเป็น น.สัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๕๙-๖๐
   - ใบสมัครสอบคัดเลือก น.ประทวนเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ฯ
   - บัญชีสรุปรายละเอียดผู้สมัครสอบคัดเลือก น.ประทวนเลื่อนฐานะ ฯ
   - คุณสมบัติและข้อกำหนดของผู้มีสิทธิ์สมัครฯ
      วันที่ : ๑๔ ส.ค.๕๘

ประกาศรายชื่อทหารกองประจำการที่ปลดจากกองประจำการแล้ว มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็น น.ประทวน เหล่า อย. และ สห.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
      วันที่ :
๑๑ พ.ค.๕๘
แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลื่อนฐานะโควตา น.ประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
      วันที่
: ๑๒ มี.ค.๕๘
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลื่อนฐานะโควตา น.ประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
      วันที่ :
๒๔ ก.พ.๕๘
การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๖๘๐/๕๘ เรื่อง เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
      วันที่ : ๑ ต.ค.๕๘
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๖๖๓/๕๘ เรื่อง ให้นายทหารประทวนทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร
      วันที่ : ๑ ต.ค.๕๘
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๖๖๒/๕๘ เรื่อง ให้นายทหารประทวนออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย.๕๖
      วันที่ : ๑ ต.ค.๕๘
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๖๖๑/๕๘ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ(จ.ต.-ร.อ. สนง.ผู้บังคับบัญชา)
      วันที่ : ๓๐ ก.ย.๕๘
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๖๕๖/๕๘ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ(น.ต.-น.อ. สนง.ผู้บังคับบัญชา)
      วันที่ : ๓๐ ก.ย.๕๘
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๖๕๕/๕๘ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ(น.ต.-น.อ. เหล่าทั่วไป)
      วันที่ : ๓๐ ก.ย.๕๘
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๖๕๔/๕๘ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ(น.ต.-น.อ. เหล่า นบ.)
      วันที่ : ๓๐ ก.ย.๕๘
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๖๕๘/๕๘ เรื่อง เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
      วันที่ : ๒๙ ก.ย.๕๘
คำสั่ง กห.ที่ ๘๒๕/๕๘ เรื่อง ให้ข้าราชการออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ตามมติคณะรัฐมนตรีฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
      วันที่ : ๒๕ ก.ย.๕๘
คำสั่ง กห.ที่ ๘๑๕/๕๘ เรื่อง ให้นายทหารออกจากราชการตามแนวทางการให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ
      วันที่ : ๒๕ ก.ย.๕๘
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๕๗๘/๕๘ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ(ผบ.พัน.อย. และ ผบ.พัน.กรม นนอ.รอ.รร.นนก.)
      วันที่ : ๑๙ ก.ย.๕๘
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๕๗๗/๕๘ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ(ผบ.ฝูงบิน และ ผบ.พัน.กรม นนอ.รอ.รร.นนก.)
      วันที่ : ๑๙ ก.ย.๕๘
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๕๗๖/๕๘ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ(น.อ.พิเศษ เหล่าทั่วไป)
      วันที่ : ๑๙ ก.ย.๕๘
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๕๗๕/๕๘ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ(น.อ.พิเศษ เหล่า นบ.)
      วันที่ : ๑๙ ก.ย.๕๘
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๕๑๙/๕๘ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ(ผบ.กองบิน
      วันที่ : ๙ ก.ย.๕๘
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๕๑๘/๕๘ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ(รอง หน.หน่วย)
      วันที่ : ๙ ก.ย.๕๘

อ่านข่าวสารการจัดการกำลังพลย้อนหลัง

รวมคำสั่งย้าย

ข้อมูลที่นายทหารกองหนุนควรทราบ
     วันที่
  ๑๘ .ย ๕๗
ประกาศ คสช.ฉบับที่ ๘๑ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ.๒๕๒๑
     วันที่
  ๑๕ .ค ๕๗
หนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่าย(บำเหน็จบำนาญ)
     วันที่
    พ.ค ๕๗
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ศบส.ทอ.
    วันที่ ๒๙ ต.ค.๕๖
ศูนย์กำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ ทอ.
การใช้เครื่องแบบฝึก เครื่องแบบสนาม และเครื่องแบบตรวจราชการสนาม
    
วันที่ : ๒๔ ก.ย.๕๘
  ขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าเป็นนายทหารเวรอำนวยการ ทอ., ผู้ช่วยนายทหารเวรอำนวยการ ทอ. และผู้ที่ได้รับการยกเว้น
    
วันที่ : ๗ ก.ย.๕๘

ระเบียบ,คำสั่ง,พระราชบัญญัติ,ประกาศ,ข้อบังคับ

อ่านข่าวสารการปกครองย้อนหลัง
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๗
      วันที่ : ๑ ต.ค.๕๘
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๐
      วันที่ : ๓๐ ก.ย.๕๘
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๐
      วันที่ : ๒๙ ก.ย.๕๘
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๖๙
      วันที่ : ๒๘ ก.ย.๕๘
โครงการศึกษา ทอ.ปี๕๙
   - อนุมัติโครงการศึกษา ทอ.ปี๕๙
   - ค้นหาโครงการศึกษา ทอ.ปี๕๙
      วันที่ : ๑๐ ก.ย.๕๘
ขอให้เสนอความต้องการงบประมาณโครงการศึกษาของ ทอ.ประจำปี ๖๐
   - download
      วันที่ : ๒๗ ส.ค.๕๘
การจัดการศึกษาหลักสูตรในสายวิทยาการต่าง ๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
      วันที่ : ๑๑ ส.ค.๕๘
โครงการศึกษาต่างประเทศของ ทอ.ปี ๕๘
      วันที่ : ๑๕ ม.ค.๕๘
ศูนย์กำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ ทอ.
 อ่านข่าวสารการศึกษาย้อนหลัง
  แบบธรรมเนียมด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทอ.
      วันที่ : ๔ ก.ย.๕๘
แต่งตั้ง ลชทอ.รอง จาพวกทหารสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ เลขหมายจาพวก ๒๗ เป็นกรณีพิเศษ ให้กับข้าราชการที่บรรจุในตาแหน่งของ สายงานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์
      วันที่ :๒๕ ส.ค.๕๘
โปรแกรมประเมินสมรรถนะ ปี ๕๘
      วันที่ : ๑๑ ส.ค.๕๘
อ่านข่าวสารการพัฒนากำลังพลย้อนหลัง
ศูนย์กำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ ทอ.
ศูนย์กำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ ทอ.
รูปแบบ (template) สำหรับสื่อนำเสนอ (powerpoint) ของ กพ.ทอ.
      วันที่ : ๗ ม.ค.๕๘
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยบัตรประจำตัวนักเรียนทหาร สังกัดกองทัพอากาศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗
     วันที่ : ..๕
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยบัตรประจำตัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗
     วันที่ : ๒๒ พ..๕
ย้ำเตือนการตรวจสอบประวัติรับราชการภายในเดือนเกิด
      วันที่ :
เม.ย.๕

หน้าที่ของผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเข้าระบบเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาล ควรปฏิบัติดังนี้

การตรวจสอบประวัติรับราชการในเดือนเกิด
การแก้ไขวันเดือนปีเกิดลูกจ้างประจำ
อ่านข่าวสารข้อมูลกำลังพลย้อนหลัง
เดือน ต.ค.๕๗
เดือน พ.ย.๕๗
เดือน ธ.ค.๕๗
เดือน ม.ค.๕๘
เดือน ก.พ.๕๘
เดือน มี.ค.๕๘
เดือน เม.ย.๕

เดือน พ.ค.๕๘
เดือน มิ.ย.๕๘
การดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ
   วันที่
๖ ก.ค.๕๘
- ตัวอย่างหนังสือรับรองวันทวีคูณ กอ.รมน.
   - ตัวอย่างหนังสือรับรองวันทวีคูณ แผนป้องกันประเทศ
   วันที่ ๑ เม.ย.๕๘
การระบุตำแหน่งในหนังสือรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ
   วันที่ ๑๘ ธ.ค.๕๖
การขอรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ
   วันที่ ๑๘ ธ.ค.๕๖
การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนให้กับ จนท.ที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่ จชต.
   วันที่ ๒๒ พ.ย.๕๖
หมายเลขโทรศัพท์ ศปก.ทอ.
อ่านข่าว ศปก. ย้อนหลัง
เครื่องแต่งกายข้าราชการ ชั้นสัญญาบัตร
    วันที่ ๑๖ ต.ค.๕๖
เครื่องแต่งกายข้าราชการ ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
    วันที่ ๑๖ ต.ค.๕๖
เครื่องแต่งกายพนักงานราชการ (หญิง)
    วันที่ ๑๖ ต.ค.๕๖
ล่าสุดเมื่อ ๑๘ ก.ย.๕๘
ล่าสุดเมื่อ ๑ ก.ย.๕๘

ล่าสุดเมื่อ ๑๘ พ.ค.๕๘

ล่าสุดเมื่อ ๔ ก.ค.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๑๘ มิ.ย.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๑๘ มิ.ย.๕๗
พิธีรับ - ส่งหน้าที่ จก.กพ.ทอ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ ต.ค.๕๘ พล.อ.ท.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง รอง เสธ.ทอ.(กพ.) จัดให้มีพิธีรับ - ส่งหน้าที่ จก.กพ.ทอ. และมอบการบังคับบัญชา แก่ พล.อ.ท.วิเชียร ธรรมาธร จก.กพ.ทอ. ณ ห้องบรรยาย บก.ทอ. โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สังกัด กพ.ทอ. เข้าร่วมในพิธี
 

 

ร่วมลงนามถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๘ ผอ.สนพ.กพ.ทอ., ผอ.สปพ.กพ.ทอ. และคณะนายทหารผู้ใหญ่ ของ กพ.ทอ. ได้เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
 

 

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่น กพ.ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๕๘
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ก.ย.๕๘, ๐๙๓๐ พล.อ.ต.วีรพงษ์ นิลจินดา ผอ.สนพ.กพ.ทอ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่น กพ.ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๕๘ โดยมี หน.นขต.กพ.ทอ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม บก.ทอ.๔
 

 

การทำบัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญชั้นนายพลอากาศ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ก.ย.๕๗, ๐๘๐๐ - ๑๔๐๐ กพ.ทอ.ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากกรมเสมียนตรา มาอำนวยความสะดวกในทำบัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญให้แก่นายทหารชั้นนายพลอากาศที่เกษียณอายุราชการ ใน ๑ ต.ค.๕๘ และดำเนินการต่อบัตรฯ สำหรับผู้ที่บัตรหมดอายุ ชำรุดและสูญหาย ณ ห้องรับรอง ทอ.
 

 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษของ ทอ.ประจำปี ๕๘
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ ก.ย.๕๘, ๑๓๓๐ พล.อ.ท.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง จก.กพ.ทอ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษของ ทอ.ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๒ โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
 

 

การขึ้นทะเบียนกองประจำการ และนำปลดเป็นทหารกองหนุน นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๓
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ ก.ย.๕๘, ๐๘๐๐ น.อ.ธีรพล สนแจ้ง ผอ.กพส.สนพ.กพ.ทอ./ผบ.ศฝ.ย่อย นศท.ทอ. ได้เชิญ จนท. จากศูนย์การกำลังสำรองมาจัดทำบัญชีรายชื่อ และรวบรวมหลักฐานการขอนำตัวขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลด เป็นทหารกองหนุนให้แก่ นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๑๔๓ คน ณ ห้องประชุม รร.จอ.ยศ.ทอ.
 

 

การประชุม พิจารณาร่างสมรรถนะหน้าที่สายวิทยาการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ก.ย.๕๘ พล.อ.ต.สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ เป็นประธานการประชุม พิจารณาร่างสมรรถนะหน้าที่สายวิทยาการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ประกอบด้วยผู้แทน ยก.ทอ., ทสส.ทอ., คปอ., อย., ชอ., สอ.ทอ., สพ.ทอ. ณ ห้องประชุม จร.ทอ.
 

 

พิธีประดับเครื่องหมายยศ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ ส.ค.๕๘ พล.อ.ท.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง จก.กพ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ แก่นายทหารชั้นประทวนสังกัด กพ.ทอ. โดยมี รอง จก.กพ.ทอ., ผอ.สปพ.กพ.ทอ. และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
 

 

งานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทอ. ครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๕๘
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ส.ค.๕๘, ๐๗๓๐ - ๑๕๐๐ พล.อ.อ.วัธน มณีนัย ปษ.พิเศษ ทอ. เป็นประธาน ในงานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทอ. ครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของ ทอ., ข้าราชการทั้งในและนอก ทอ. รวมทั้งหน่วยงานนอก ทอ. เข้าร่วมงาน ณ หอประชุม ทอ.(ทองใหญ่)
 

 

พิธีเปิดการฝึกอบรม และปฐมนิเทศ นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๔ และ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ ส.ค.๕๘, ๐๘๓๐ น.อ.ธีรพล สนแจ้ง ผอ.กพส.สนพ.กพ.ทอ./ผบ.ศฝ.ย่อย นศท.ทอ. เป็นประธานในพิธีการเปิดการฝึกอบรม และปฐมนิเทศ นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๔ และ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม รร.จอ.ยศ.ทอ.โดยมี ขรก.และ นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๔ และ ๕ จำนวน ๘๘ คน เข้าร่วมพิธี
 

 

พิธีประดับเครื่องหมายยศ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ส.ค.๕๘ พล.อ.ท.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง จก.กพ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัด กพ.ทอ. จำนวน ๒ นาย โดยมี รอง จก.กพ.ทอ., ผอ.สนผ.กพ.ทอ., ผอ.สปพ.กพ.ทอ. และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
 

 

การประชุมสัมมนาการเสริมพลังสมรรถนะกำลังพล ทอ.โดยการวางแผนพัฒนากำลังพลรายบุคคลให้เหมาะสมกับแนวโน้มการปฏิบัติงานในอนาคต
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ส.ค.๕๘ น.อ.วิศรุต สุวรรณเนตร รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการเสริมพลังสมรรถนะกำลังพล ทอ.โดยการวางแผนพัฒนากำลังพลรายบุคคลให้เหมาะสมกับแนวโน้มการปฏิบัติงานในอนาคต ระหว่าง ๒๐ - ๒๑ ส.ค.๕๘ ณ ภูสักธารรีสอร์ท จว.นครนายก โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาเป็นผู้แทนหัวหน้า นขต.ทอ.ชั้นยศ น.อ.(พ) ลงมา จำนวน ๔๒ คน
 

 

การประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางโดยใช้สมรรถนะกำลังพล ทอ.
เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ ส.ค.๕๘ น.อ.วิศรุต สุวรรณเนตร รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางโดยใช้สมรรถนะกำลังพล ทอ.ระหว่าง ๑๘ - ๑๙ ส.ค.๕๘ ณ ภูสักธารรีสอร์ท จว.นครนายก โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจาก หน่วยงานหลักในการปฏิบัติการโดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ได้แก่ ยก.ทอ., คปอ., อย., ชอ., สอ.ทอ., สพ.ทอ.และ ทสส.ทอ. จำนวน ๕๐ คน
 

 

การปฐมนิเทศข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรของ ทอ. ปี ๕๘
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ ส.ค.๕๘ พล.อ.ท. ชวรัตน์ มารุ่งเรือง เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศข้าราชการที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรของ ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๕๘ จำนวน ๕๕๒ คน ณ หอประชุมกานตรัตน์
 

 

การสัมมนาบทบาทของ ทอ. ในการสนับสนุนบุคลากรด้านการบินเพื่อพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางการบินภูมิภาค
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ ส.ค.๕๘ พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ.เป็นประธานในการสัมมนาบทบาทของ ทอ. ในการสนับสนุนบุคลากรด้านการบินเพื่อพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางการบินภูมิภาค ณ หอประชุม ทอ.(ทองใหญ่) โดยมี จก.กพ.ทอ.ให้การต้อนรับ และมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจาก ส่วนบัญชาการ, ส่วนกำลังรบ, ส่วนส่งกำลังบำรุง, ส่วนการศึกษา, ส่วนกิจการพิเศษ, และหน่วยงานภายนอก ทอ. ทั้งนี้การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รมว.คมนาคม (อดีต ผบ.ทอ.) บรรยายพิเศษเรื่อง "ประเทศไทยกับความพร้อมสำหรับการเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค" และ น.ต.ดร.วัฒนา มานนท์ รองผู้ว่าสถาบันการบินพลเรือน บรรยายพิเศษ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมบุคคลากรด้านการบินเพื่อพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางการบินภูมิภาค"
 

 

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๑
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ ส.ค.๕๘, ๐๘๐๐ น.อ.ธีรพล สนแจ้ง ผอ.กพส.สนพ.กพ.ทอ./ผบ.ศฝ.ย่อย นศท.ทอ. ได้นำ นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๒๓๘ คน ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ ทอ.และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยทำความสะอาดอากาศยานและพื้นที่โดยรอบ เพื่อเสริมสร้างให้ นศท.ทอ.ได้รับความรู้เกี่ยวกับภารกิจ ยุทโธปกรณ์ของ ทอ.และปลูกฝังจิตสำนึกการสร้างประโยชน์ต่อสังคม
 

 

โครงการ กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจรกรุงเทพฯ ประจำปี ๒๕๕๘
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ ส.ค.๕๘ กพส.สนพ.กพ.ทอ.และ กบข.ได้จัดการบรรยายให้แก่สมาชิก กบข.ในสังกัด ทอ. ตามโครงการ กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจรกรุงเทพฯ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อสร้างความความเข้าใจให้กับสมาชิกในเรื่อง การบริหารเงินกองทุน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ ณ หอประชุมกานตรัตน์ โดยมีข้าราชการ ทอ.ที่เป็นสมาชิก กบข.เข้าร่วม จำนวน ๔๐๐ คน
 

 

พิธีประดับเครื่องหมายยศ
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ส.ค.๕๘ พล.อ.ท.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง จก.กพ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัด กพ.ทอ. จำนวน ๑ นาย โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
 

 

การประชุม คณก.อำนวยการขับเคลื่อน ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ ๒/๕๘
เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ส.ค.๕๘ พล.อ.ท.ยรรยง คันธสร รอง เสธ.ทอ.(กพ.) เป็นประธานการประชุม คณก.อำนวยการขับเคลื่อน ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ ๒/๕๘ โดยมี คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของ ทอ.และ นขต.ทอ.เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๑
 

 

การประชุม คณก.คัดเลือกผู้ที่สมควรยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของ ทอ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ส.ค.๕๘, ๐๙๐๐ พล.อ.ท.ยรรยง คันธสร รอง เสธ.ทอ.(กพ.) เป็นประธานในการประชุม คณก.คัดเลือก ผู้ที่สมควรยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของ ทอ. ครั้งที่ ๑/๕๘ ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๓
อ่านข่าวกิจกรรมย้อนหลัง

แหล่งข้อมูล การดำเนินการพิจารณาจัดทำ คุณวุฒิแรกบรรจุ

   - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สำนักงาน ก.พ.
     - หลักสูตรการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
     - เอกสารทางวิชาการ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
     - กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 

 

 

        การดำเนินการขอเครื่องราชฯ ประจำปี
           ซีดีเผยแพร่การปลูกจิตสำนึกทางด้าน
        วินัยทหาร

           คู่มือทหารอากาศ
            พนักงานราชการ- ระเบียบ คำสั่ง
             ประกาศ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง
              ประเมินผลการปฏิบัติงาน
                การตรวจสอบประวัติรับราชการ
             เดือนเกิด
               แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
            การให้บริการด้านกำลังพล
              มาตรฐานงาน ๒๕ สายวิทยาการ
              รวมเอกสารสายงานสัสดี
             ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร
            เข้ารับราชการ

              วิธีการกรอก รปภ.๑

                         อ่านทั้งหมด


ระเบียบ คำสั่ง

ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการรับส่งหน้าที่ราชการ พ.ศ.๒๕๓๐

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ นนอ.(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วย รร.นอส. พ.ศ.๒๕๕๘

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงวิทยฐานะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการเลื่อนระดับชั้นงาน การเปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนสายงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘

คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๘/๕๗ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการในนาม ผบ.ทอ.(ฉบับสมบูรณ์)แก้ไขครั้งที่ ๑

ระเบียบ กห.ว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องแบบ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘


เวรราชองครักษ์

ณ พระตำหนัก จิตรลดาฯ
  ต.ค.๕๘ , ก.ย.๕๘

ณ วังไกลกังวล
  ต.ค.๕๘ , ก.ย.๕๘

เวรประจำพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
  ต.ค.๕๘ , ก.ย.๕๘

ณ พระตำหนัก จักรีบงกช 
  ต.ค.๕๘ , ก.ย.๕๘

ผู้แทน ผบ.ทอ. ณ วังไกลกังวล
  ต.ค.๕๘ ,ก.ย.๕๘

• ข้อควรทราบ และใบตอบรับเวร (.pdf) , (.doc)
ใบตอบรับเวรผู้แทน ผบ.
แบบรายงานการเปลี่ยนเวร ฯ (.pdf) , (.doc)
แบบรายงานการเปลี่ยนเวรประจำพระองค์
ณ วังไกลกังวล
(.pdf) , (.doc)
แบบรายงานการเปลี่ยนเวรผู้แทน ผบ.ทอ.
  (.pdf) , (.doc)

ตัวอย่างใบแทนเวร
ตัวอย่างใบเปลี่ยนเวร

 


บทความ

บทบาทกองทัพกับความพร้อมเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียน โดย น.อ.วิษณุ เนียมคำ

อาการปวดหลัง ปวดเอว แก้ไขได้ด้วยตนเอง โดย น.อ.ปภัณศัก สายแจ้ง

ชีวิตออกแบบได้

บทความสมรรถนะ ทอ.

สมรรถนะกับการบริหารกำลังพลกองทัพอากาศ โดย น.ท.หญิง จรัสศรี จินดารัตนวงศ์

ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice) กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ของ กพ.ทอ. โดย น.ต.หญิง มาณวิกา พรหมมานอก

การบริหารจัดการคนเก่ง โดย น.ท.สุพรหม ทำจะด

Competency กับการนำมาใช้ในกองทัพอากาศ โดย น.ท.สุพรหม ทำจะดี

กรมกำลังพลทหารอากาศ กับการไปสู่ “One of The Best Air Forces in ASEAN” โดย น.อ.สุพรหม ทำจะดี

ริบบิ้นสีฟ้า โดย น.อ.ปภัณศัก สายแจ้ง

กระทรวงกลาโหม กองทัพอากาศ กบข.
กองบัญชาการ
กองทัพไทย
กรมกำลังพล
ทหาร
กรมบัญชีกลาง
กองทัพบก กรมกำลังพล
ทหารบก
กรมสรรพากร
กองทัพเรือ กรมกำลังพล
ทหารเรือ
สมาคมศิษย์เก่า นศท.

UPDATE ล่าสุด เมื่อ << Friday, 2 October, 2015 8:55 AM