:   คำสั่งย้าย   :   คำสั่งเลื่อนยศ   :   เอกสารสายงานสัสดี   :   เวรราชองครักษ์ 

เพลงมาร์ช กำลังพลทหารอากาศ
- อนุมัติกำหนดจำนวน น.ประทวน สอบเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตรปี ๕๙
   - ตำแหน่งสอบเลื่อนฐานะ น.ประทวนเป็น น.สัญญาบัตรปี ๕๙
   - คำสั่งสอบเลื่อนฐานะ น.ประทวนเป็น น.สัญญาบัตรปี ๕๙
      วันที่ : ๒๐ เม.ย.๕๘
การปรับร่างแผนบรรจุกำลังพลประจำปีงบประมาณ ๕๙
      วันที่ : ๒๘ ก.ค.๕๗
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการย้ายพนักงานราชการ
      วันที่ : ๒๘ ก.ค.๕๗

การจ้างพนักงานราชการปฏิบัติงานใน ปีงบประมาณ ๕๗ 
  วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๖
หมายเหตุ :
รายละเอียดข้อมูลการจ้างพนักงานราชการ
ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๕๗ จะจัดส่งเอกสารให้หน่วย
และแจ้งให้ทราบทาง e-mail ของ นกพ.หน่วย โดยตรง

อ่านข่าวสารงานนโยบายและแผนย้อนหลัง
ประกาศรายชื่อทหารกองประจำการที่ปลดจากกองประจำการแล้ว มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็น น.ประทวน เหล่า อย. และ สห.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
      วันที่ :
๑๑ พ.ค.๕๘
แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลื่อนฐานะโควตา น.ประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
      วันที่
: ๑๒ มี.ค.๕๘
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลื่อนฐานะโควตา น.ประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
      วันที่ :
๒๔ ก.พ.๕๘
การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
คำสั่ง ทอ.ที่ ๘๑๒/๕๘ เรื่อง ย้ายข้าราชการรับราชการ
      วันที่ : ๒๘ พ.ค.๕๘
คำสั่ง ทอ.ที่ ๗๓๕/๕๘ เรื่อง ย้ายข้าราชการรับราชการ
      วันที่ : ๒๒ พ.ค.๕๘
คำสั่ง ทอ.ที่ ๖๙๔/๕๘ เรื่อง ย้ายข้าราชการรับราชการ
      วันที่ : ๑๕ พ.ค.๕๘
คำสั่ง ทอ.ที่ ๖๗๙/๕๘ เรื่อง ย้ายข้าราชการรับราชการ
      วันที่ : ๑๕ พ.ค.๕๘
คำสั่ง ทอ.ที่ ๖๒๒/๕๘ เรื่อง ย้ายข้าราชการรับราชการ
      วันที่ : ๑๒ พ.ค.๕๘

อ่านข่าวสารการจัดการกำลังพลย้อนหลัง

รวมคำสั่งย้าย

ข้อมูลที่นายทหารกองหนุนควรทราบ
     วันที่
  ๑๘ .ย๕๗
ประกาศ คสช.ฉบับที่ ๘๑ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ.๒๕๒๑
     วันที่
  ๑๕ .ค๕๗
หนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่าย(บำเหน็จบำนาญ)
     วันที่
    พ.ค๕๗
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ศบส.ทอ.
    วันที่ ๒๙ ต.ค.๕๖
ศูนย์กำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ ทอ.
การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างวินัยทหาร
      วันที่ : ๒๙ เม.ย.๕๘

ระเบียบ,คำสั่ง,พระราชบัญญัติ,ประกาศ,ข้อบังคับ

อ่านข่าวสารการปกครองย้อนหลัง

การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาของ ทอ.และหน่วยนอก ทอ.ประจำปี ๕๙
   - รายละเอียดและคุณสมบัติ
   - ใบสมัคร
   - ผนวกรายชื่อ
      วันที่ : ๑๕ พ.ค.๕๘

- ขอให้ส่งรายชื่อผู้แทนร่วมเป็นคณอก.สอบสัมภาษณ์ น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๕๙
   - ใบแบบรายชื่อผู้แทนหน่วย
      วันที่ : ๑๑ พ.ค.๕๘

รายงานการประชุมสัมนาข้อขัดข้องด้านกำลังพลระหว่าง ๑๙ - ๒๐ ก.พ.๕๘
      วันที่ : ๘ พ.ค.๕๘
โครงการศึกษาต่างประเทศของ ทอ.ปี ๕๘
      วันที่ : ๑๕ ม.ค.๕๘
 อ่านข่าวสารการศึกษาย้อนหลัง
  แบบธรรมเนียมด้านการศึกษา
แผนบูรณาการขับเคลื่อนสมรรถนะกำลังพล ทอ
      วันที่ : ๖ พ.ค.๕๘
อ่านข่าวสารการพัฒนากำลังพลย้อนหลัง
รูปแบบ (template) สำหรับสื่อนำเสนอ (powerpoint) ของ กพ.ทอ.
      วันที่ : ๗ ม.ค.๕๘
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยบัตรประจำตัวนักเรียนทหาร สังกัดกองทัพอากาศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗
     วันที่ : ..๕
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยบัตรประจำตัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗
     วันที่ : ๒๒ พ..๕
ย้ำเตือนการตรวจสอบประวัติรับราชการภายในเดือนเกิด
      วันที่ :
เม.ย.๕

หน้าที่ของผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเข้าระบบเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาล ควรปฏิบัติดังนี้

การตรวจสอบประวัติรับราชการในเดือนเกิด
การแก้ไขวันเดือนปีเกิดลูกจ้างประจำ
เดือน พ.ย.๕๖
เดือน ธ.ค.๕๖
เดือน ก.พ.๕๗
เดือน มี.ค.๕๗
เดือน เม.ย.๕๗
เดือน พ.ค.๕๗
เดือน มิ.ย.๕
- ตัวอย่างหนังสือรับรองวันทวีคูณ กอ.รมน.
   - ตัวอย่างหนังสือรับรองวันทวีคูณ แผนป้องกันประเทศ
   ศปก. วันที่ ๑ เม.ย.๕๘
การระบุตำแหน่งในหนังสือรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ
   ศปก. วันที่ ๑๘ ธ.ค.๕๖
การขอรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ
   ศปก. วันที่ ๑๘ ธ.ค.๕๖
การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนให้กับ จนท.ที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่ จชต.
   ศปก. วันที่ ๒๒ พ.ย.๕๖
หมายเลขโทรศัพท์ ศปก.ทอ.
อ่านข่าว ศปก. ย้อนหลัง
เครื่องแต่งกายข้าราชการ ชั้นสัญญาบัตร
    วันที่ ๑๖ ต.ค.๕๖
เครื่องแต่งกายข้าราชการ ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
    วันที่ ๑๖ ต.ค.๕๖
เครื่องแต่งกายพนักงานราชการ (หญิง)
    วันที่ ๑๖ ต.ค.๕๖

ล่าสุดเมื่อ ๑๓ พ.ค.๕๘

ล่าสุดเมื่อ ๑๐ พ.ค.๕๘


ล่าสุดเมื่อ ๒๗ มี.ค.๕๘

ล่าสุดเมื่อ ๒๒ พ.ค.๕๘

ล่าสุดเมื่อ ๑๘ พ.ค.๕๘

ล่าสุดเมื่อ ๑๕ ธ.ค.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๖ พ.ย.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๓๑ ก.ค.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๔ ก.ค.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๑๘ มิ.ย.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๑๘ มิ.ย.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๑๘ มิ.ย.๕๗
สัมมนา การดำเนินการด้านบัญชีของโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกำลังพล ทอ.
เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๕๘, ๐๙๐๐ คณก.สร้างเสริมคุณภาพชีวิตกำลังพลของ ทอ. ได้กำหนดจัดสัมมนา การดำเนินการด้านบัญชีของโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกำลังพล ทอ. ณ ห้องประชุม บก.ทอ.๔ โดยมี น.อ.สุพรหม ทำจะดี ผอ.กคพ.สปพ.กพ.ทอ./เลขานุการ เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาฯ
 

 

พิธีปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารของ ทอ.ประจำปี ๒๕๕๘ ณ บน.๗
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ พ.ค.๕๘ น.อ.สฤษฏ์ วุทธีรพล ผบ.บน.๗ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารของ ทอ.ประจำปี ๒๕๕๘ ประเภทพลทหารกองหนุน จำนวน ๑๐๐ คน ณ อาคารสโมสรนายทหารสัญญาบัตร บน.๗ โดยมี คณก.เรียกพลของ ทอ. และ หน.นขต.บน.๗ เข้าร่วมพิธี
 

 

พิธีมอบเงินรางวัลให้แก่ทีมกีฬา บก.ทอ.ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายใน ทอ.
เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ พ.ค.๕๘, ๑๓๓๐ พล.อ.ท.ยรรยง คันธสร รอง เสธ.ทอ.ได้เป็นประธาน ในพิธีมอบเงินรางวัลให้แก่ทีมกีฬา บก.ทอ.ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายใน ทอ.และมีผลการแข่งขันสูงกว่าเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนากีฬาและสร้างเสริมสุขภาพให้แก่กำลังพลของ บก.ทอ.ให้เกิดประสิทธิภาพสมความมุ่งหมายของทางราชการ ซึ่งมี กพ.ทอ.เป็นหัวหน้ากลุ่มและรับผิดชอบในการจัดส่งทีมกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันในนามของ บก.ทอ.
 

 

พิธีเปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารของ ทอ.ประจำปี ๒๕๕๘ ณ บน.๗
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ พ.ค.๕๘ พล.อ.ต.วีรพงษ์ นิลจินดา ผอ.สนพ.กพ.ทอ. ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารของ ทอ.ประจำปี ๒๕๕๘ ประเภทพลทหารกองหนุน จำนวน ๑๐๐ คน ณ อาคารสโมสรนายทหารสัญญาบัตร บน.๗ โดยมี ผบ.บน.๗, คณก.เรียกพลของ ทอ. และ หน.นขต.บน.๗ เข้าร่วมพิธี
 

 

การอบรมความรู้พื้นฐานการขอรับบำเหน็จบำนาญแก่ข้าราชการชั้นนายพลอากาศที่เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๕๘
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ พ.ค.๕๘ พล.อ.ต.สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. ให้เกียรติเข้าร่วมในการอบรมความรู้พื้นฐานการขอรับบำเหน็จบำนาญแก่ข้าราชการชั้นนายพลอากาศ ครั้งที่ ๑/๕๘ จำนวน ๗๗ ท่าน ณ ห้องประชุม สน.ปษ.ทอ.
 

 

พิธีประดับเครื่องหมายยศ
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ พ.ค.๕๘ พล.อ.ท.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง จก.กพ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัด กพ.ทอ. จำนวน ๓ นาย โดยมี รอง จก.กพ.ทอ. และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
อ่านข่าวกิจกรรมย้อนหลัง

แหล่งข้อมูล การดำเนินการพิจารณาจัดทำ คุณวุฒิแรกบรรจุ

      - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สำนักงาน ก.พ.
      - หลักสูตรการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
      - เอกสารทางวิชาการ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
      - กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 

 

        การดำเนินการขอเครื่องราชฯ ประจำปี
           ซีดีเผยแพร่การปลูกจิตสำนึกทางด้าน
        วินัยทหาร

           คู่มือทหารอากาศ
            พนักงานราชการ- ระเบียบ คำสั่ง
             ประกาศ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง
              ประเมินผลการปฏิบัติงาน
                การตรวจสอบประวัติรับราชการ
             เดือนเกิด
               แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
            การให้บริการด้านกำลังพล
              มาตรฐานงาน ๒๕ สายวิทยาการ
              รวมเอกสารสายงานสัสดี
             ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร
            เข้ารับราชการ

              วิธีการกรอก รปภ.๑


                         อ่านทั้งหมด


ระเบียบ คำสั่ง

คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๘/๕๗ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการในนาม ผบ.ทอ.(ฉบับสมบูรณ์)แก้ไขครั้งที่ ๑

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ๒๕๕๗

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการให้นักเรียนจ่าอากาศ เป็นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการรับส่งหน้าที่
ราชการ พ.ศ.๒๕๓๐

• ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยนักโดดร่มจากอากาศยาน
เป็นประจำ พ.ศ.๒๕๕๕

• คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๖/๕๔ เรื่อง แฟ้ม
ประจำตัวข้าราชการและลูกจ้างประจำ
สังกัด ทอ.


เวรราชองครักษ์

ณ พระตำหนัก จิตรลดาฯ
   มิ.ย.๕๘ , พ.ค.๕๘

ณ วังไกลกังวล
  มิ.ย.๕๘ , พ.ค.๕๘

เวรประจำพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
  มิ.ย.๕๘ พ.ค.๕๘

ณ พระตำหนัก จักรีบงกช 
  มิ.ย.๕๘ พ.ค.๕๘

ผู้แทน ผบ.ทอ. ณ วังไกลกังวล
  มิ.ย.๕๘ , พ.ค.๕๘

• ข้อควรทราบ และใบตอบรับเวร (.pdf) , (.doc)
ใบตอบรับเวรผู้แทน ผบ.
แบบรายงานการเปลี่ยนเวร ฯ (.pdf) , (.doc)
แบบรายงานการเปลี่ยนเวรประจำพระองค์
ณ วังไกลกังวล
(.pdf) , (.doc)
แบบรายงานการเปลี่ยนเวรผู้แทน ผบ.ทอ.
  (.pdf) , (.doc)

ตัวอย่างใบแทนเวร
ตัวอย่างใบเปลี่ยนเวร

 


บทความ


บทบาทกองทัพกับความพร้อมเข้าร่วมเป็น
ประชาคมอาเซียน โดย น.อ.วิษณุ เนียมคำ


อาการปวดหลัง ปวดเอว แก้ไขได้ด้วยตนเอง
โดย น.อ.ปภัณศัก สายแจ้ง

ชีวิตออกแบบได้

บทความสมรรถนะ ทอ.

สมรรถนะกับการบริหารกำลังพลกองทัพอากาศ
  โดย น.ท.หญิง จรัสศรี จินดารัตนวงศ์ หน.ผปก.กคพ.กพ.ทอ.

ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of
Practice) กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
(Learning Organization) ของ กพ.ทอ.
โดย น.ต.หญิง มาณวิกา พรหมมานอก


การบริหารจัดการคนเก่ง โดย น.ท.สุพรหม
ทำจะดี


Competency กับการนำมาใช้
ในกองทัพอากาศ โดย น.ท.สุพรหม ทำจะดี

กรมกำลังพลทหารอากาศ กับการไปสู่
“One of The Best Air Forces in
ASEAN” โดย น.อ.สุพรหมริบบิ้นสีฟ้า โดย น.อ.ปภัณศัก สายแจ้ง

กระทรวงกลาโหม กองทัพอากาศ กบข.
กองบัญชาการ
กองทัพไทย
กรมกำลังพล
ทหาร
กรมบัญชีกลาง
กองทัพบก กรมกำลังพล
ทหารบก
กรมสรรพากร
กองทัพเรือ กรมกำลังพล
ทหารเรือ
สมาคมศิษย์เก่า นศท.

UPDATE ล่าสุด เมื่อ << Thursday, 28 May, 2015 9:36 AM
Facebook การรับสมัครบุคคลพลเรือนฯ เข้าไปที่หน้ารับสมัคร ผนวกประกอบระเบียบการรับสมัคร