:   คำสั่งย้าย   :   คำสั่งเลื่อนยศ   :   เอกสารสายงานสัสดี   :   เวรราชองครักษ์ 

เพลงมาร์ช กำลังพลทหารอากาศ
การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่น ๖๘
      วันที่ :๑๗ ธ.ค.๕๗
ขอให้เสนอความต้องการงบประมาณโครงการศึกษาของ ทอ.ปี ๕๙-๖๑
      วันที่ :๓ พ.ย.๕๗
โครงการศึกษา ทอ.ปี ๕๘
      - อนุมัติโครงการศึกษา ทอ.ปี ๕๘
      - ค้นหาโครงการศึกษา ทอ.ปี ๕๘

      วันที่ :๓ ต.ค.๕๗
 อ่านข่าวสารการศึกษาย้อนหลัง

  แบบธรรมเนียมด้านการศึกษา
รายงานผลการใช้โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงานของกำลังพลตามแนวคิดสมรรถนะ ทอ.และอนุมัติแผนทดลองใช้โปรแกรมฯ
      วันที่ :๙ ธ.ค.๕๗
ให้ น.สัญญาบัตรเป็น นบ.ประจำกองพร้อมรบกับรับ พ.น.บ., พ.บ.อ. และงดรับ พ.ศ.ม.
      วันที่ :๒๗ ต.ค.๕๗
อ่านข่าวสารการพัฒนากำลังพลย้อนหลัง
คำสั่ง ทอ.(ฉ.)ที่ ๑๒๗/๕๗ การประดับภาพถ่าย ผบช.ระดับสูงของ ทอ
      วันที่ :๑๑ ธ.ค.๕๗
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ๒๕๕๗
      วันที่ :๑๑ ธ.ค.๕๗
คำสั่งเลื่อนยศ น.สัญญาบัตร(น.ต.) ทอ.ที่ ๒๐๔๘/๕๗
      วันที่ :๓ ธ.ค.๕๗
คำสั่งเลื่อนยศ น.สัญญาบัตร(ร.อ.-ร.ท.) ทอ.ที่ ๒๐๑๕/๕๗
      วันที่ :๒๘ พ.ย.๕๗
คำสั่งเลื่อนยศ น.สัญญาบัตร(น.อ.) ทอ.ที่ ๑๙๔๗/๕๗
      วันที่ :๒๑ พ.ย.๕๗
คำสั่งเลื่อนยศ น.ประทวน ทอ.ที่ ๑๙๖๒/๕๗
      วันที่ :๒๐ พ.ย.๕๗

ระเบียบ,คำสั่ง,พระราชบัญญัติ,ประกาศ,ข้อบังคับ

อ่านข่าวสารการปกครองย้อนหลัง
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการย้ายพนักงานราชการ
      วันที่ : ๒๘ ก.ค.๕๗

การจ้างพนักงานราชการปฏิบัติงานใน ปีงบประมาณ ๕๗ 
  วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๖
หมายเหตุ :
รายละเอียดข้อมูลการจ้างพนักงานราชการ
ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๕๗ จะจัดส่งเอกสารให้หน่วย
และแจ้งให้ทราบทาง e-mail ของ นกพ.หน่วย โดยตรง

อ่านข่าวสารงานนโยบายและแผนย้อนหลัง
คำสั่ง ทอ.ที่ ๒๐๘๙/๕๗ เรื่อง บรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
       วันที่ ๑๘ ธ.ค.๕๗
คำสั่ง ทอ.ที่ ๒๑๐๑/๕๗ เรื่อง ย้ายข้าราชการรับราชการ
       วันที่ ๑๖ ธ.ค.๕๗
คำสั่ง ทอ.ที่ ๒๑๐๐/๕๗ เรื่อง ย้ายข้าราชการรับราชการ
       วันที่  ๑๖ ธ.ค.๕๗
คำสั่ง ทอ.ที่ ๒๐๙๖/๕๗ เรื่อง ย้ายข้าราชการรับราชการ
       วันที่  ๑๖ ธ.ค.๕๗
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๙๘๐/๕๗ เรื่อง ย้ายข้าราชการรับราชการ
       วันที่  ๒๔ พ.ย.๕๗
คำสั่ง ทอ.ที่  ๑๘๕๙/๕๗ เรื่อง ย้ายนายทหารชั้นสัญญาบัตรรับราชการ (นบ.)
คำสั่ง ทอ.ที่  ๑๙๓๔/๕๗ เรื่อง ย้ายนายทหารชั้นสัญญาบัตรรับราชการ (นบ.)
       วันที่  ๑๔ พ.ย.๕๗

อ่านข่าวสารการจัดการกำลังพลย้อนหลัง

รวมคำสั่งย้าย

ข้อมูลที่นายทหารกองหนุนควรทราบ
     วันที่
  ๑๘ .ย๕๗
ประกาศ คสช.ฉบับที่ ๘๑ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ.๒๕๒๑
     วันที่
  ๑๕ .ค๕๗
หนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่าย(บำเหน็จบำนาญ)
     วันที่
    พ.ค๕๗
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ศบส.ทอ.
    วันที่ ๒๙ ต.ค.๕๖
ศูนย์กำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ ทอ.
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยบัตรประจำตัวนักเรียนทหาร สังกัดกองทัพอากาศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
     วันที่ ..๕
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยบัตรประจำตัว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
     วันที่ ๒๒ พ..๕
ย้ำเตือนการตรวจสอบประวัติรับราชการภายในเดือนเกิด
      วันที่ เม.ย.๕

หน้าที่ของผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเข้าระบบเบิกจ่ายตรง
ค่ารักษาพยาบาล ควรปฏิบัติดังนี้

การตรวจสอบประวัติรับราชการในเดือนเกิด
การแก้ไขวันเดือนปีเกิดลูกจ้างประจำ
เดือน พ.ย.๕๖
เดือน ธ.ค.๕๖
เดือน ก.พ.๕๗
เดือน มี.ค.๕๗
เดือน เม.ย.๕๗
เดือน พ.ค.๕๗
เดือน มิ.ย.๕๗
การรายงานยอดกำลังพลของ นขต.ทอ.ณ ที่ตั้งดอนเมือง และที่ตั้งบางซื่อเนื่องจากเหตุการชุมนุมของ กกปส.
   ศปก. วันที่ ๑๓ ม.ค.๕๗
การปฏิบัติของ ขรก.ที่จะมาปฏิบัติงาน เนื่องจากเหตุการชุมนุม
ของ กกปส.

   ศปก. วันที่ ๑๐ ม.ค.๕๗
หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการและรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ
   ศปก. วันที่ ๒๖ ธ.ค.๕๖
การระบุตำแหน่งในหนังสือรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ
   ศปก. วันที่ ๑๘ ธ.ค.๕๖
การขอรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ
   ศปก. วันที่ ๑๘ ธ.ค.๕๖
การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนให้กับ จนท.ที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่ จชต.
   ศปก. วันที่ ๒๒ พ.ย.๕๖
หมายเลขโทรศัพท์ ศปก.ทอ.
อ่านข่าว ศปก. ย้อนหลัง
แจ้งเลขเครื่องหมายทะเบียนกองประจำการจาก มทบ.๑๑ และสัสดีกรุงเทพมหานคร (เมื่อ ๒๒ ส.ค.๕๖) จำนวน ๑๗๑ คน
   วันที่ ๑๙ ส.ค.๕๖
เครื่องแต่งกายข้าราชการ ชั้นสัญญาบัตร
    วันที่ ๑๖ ต.ค.๕๖
เครื่องแต่งกายข้าราชการ ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
    วันที่ ๑๖ ต.ค.๕๖
เครื่องแต่งกายพนักงานราชการ (หญิง)
    วันที่ ๑๖ ต.ค.๕๖

ล่าสุดเมื่อ ๑๕ ธ.ค.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๑๕ ธ.ค.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๒๔ พ.ย.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๑๘ พ.ย.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๑๒ พ.ย.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๖ พ.ย.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๓๑ ก.ค.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๔ ก.ค.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๑๘ มิ.ย.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๑๘ มิ.ย.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๑๘ มิ.ย.๕๗
นทน.หลักสูตรเจ้าหน้าที่กำลังพล รุ่นที่ ๒๕ ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อ ๑๘ ธ.ค.๕๗ ผอ.กกศ.สปพ.กพ.ทอ.นำคณะครู-อาจารย์ และ นทน.หลักสูตรเจ้าหน้าที่กำลังพล รุ่นที่ ๒๕ เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช
 

 

การตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล บน.๒๓
เมื่อวันพุธที่ ๑๗ ธ.ค.๕๗ พล.อ.ท.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง จก.กพ.ทอ.เป็น หน.คณะฝ่ายอำนวยการกำลังพลตรวจเยี่ยม ณ บน.๒๓ โดยมี น.อ.ศรสิต กีรติพล ผบ.บน.๒๓ ให้การต้องรับอย่างดียิ่ง
 

 

การประชุมวางแผนเตรียมการฝึกภาคสนาม นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๓
เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ ธ.ค.๕๗, ๑๐๐๐ น.อ.ธีรพล สนแจ้ง ผอ.กพส.สนพ.กพ.ทอ./ผบ.ศฝ.นศท.ทอ. ได้นำ คณก.ดำเนินการฝึก นศท.ทอ.ไปร่วมประชุมวางแผนเตรียมการฝึกภาคสนาม นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๓ ณ บน.๔ โดยมี น.อ.นภดร คงเสถียร เสธ.บน.๔ ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุม ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๗ การฝึกภาคสนาม นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๒๖๙ คน กำหนดระหว่าง ๘ - ๑๔ ก.พ.๕๘
 

 

พิธีประดับเครื่องหมายยศ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ ธ.ค.๕๗ พล.อ.ท.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง จก.กพ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัด กพ.ทอ. โดยมี รอง จก.กพ.ทอ. ,ผอ.กอง , รอง ผอ.กอง และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
 

 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสร้างองค์ความรู้ (Knowledge) สอ.ทอ.และ ทสส.ทอ. ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ ธ.ค.๕๗ ณ ห้องประชุม สอ.๓ สอ.ทอ.
เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๒ ธ.ค.๕๗ น.อ.สมชาย แจ่มจันทร์ รอง ผอ.กคพ.สปพ.กพ.ทอ. ได้นำวิทยากรจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสร้างองค์ความรู้ (Knowledge) ให้แก่ข้าราชการ สอ.ทอ. และ ทสส.ทอ. โดยมี จก สอ.ทอ. และ รอง จก สอ.ทอ. เข้าเยี่ยมชมการสัมมนาฯ ณ ห้องประชุม สอ.๓ สอ.ทอ.
 

 

ผอ.สปพ.กพ.ทอ. และคณะนายทหารผู้ใหญ่ ของ กพ.ทอ. ได้เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค.๕๗ ผอ.สปพ.กพ.ทอ. และคณะนายทหารผู้ใหญ่ ของ กพ.ทอ. ได้เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช
 

 

การตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล ณ อย.
เมื่อวันอังคาร ที่ ๙ ธ.ค.๕๗ พล.อ.ท.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง จก.กพ.ทอ.เป็น หน.คณะฝ่ายอำนวยการกำลังพลตรวจเยี่ยม ณ อย. โดยมี พล.อ.ต.วงศกร เปาโรหิตย์ รอง ผบ.อย. และ พล.อ.ต.จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ เสธ.อย.ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง
 

 

การประชุมวางแผนเตรียมการฝึกภาคสนาม นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๑
เมื่อวันอังคารที่ ๒ ธ.ค.๕๗, ๑๐๐๐ น.อ.ธีรพล สนแจ้ง ผอ.กพส.สนพ.กพ.ทอ./ผบ.ศฝ.นศท.ทอ. ได้นำ คณก.ดำเนินการฝึก นศท.ทอ.ไปร่วมประชุมวางแผนเตรียมการฝึกภาคสนาม นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๑ ณ รร.การบิน โดยมี น.อ.สุวรรณ ขำทอง รอง ผบ.รร.การบิน ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ซึ่งปีการศึกษา ๒๕๕๗ การฝึกภาคสนาม นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๒๑๔ คน กำหนดระหว่าง ๒๕ - ๓๑ ม.ค.๕๘
 

 

พิธีเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของทหารรักษาพระองค์
เมื่อวันอังคารที่ ๒ ธ.ค.๕๗ พล.อ.ท.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ และผู้บังคับบัญชาของ กพ.ทอ. เข้าร่วมพิธีเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของทหารรักษาพระองค์ ทั้งนี้ กพ.ทอ.ได้จัด เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ทอ. ในการเข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย
 

 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสร้างวิทยากรเครือข่ายการจัดการความรู้ ระหว่างวันที่ ๑ – ๔ ธ.ค.๕๗ ณ ห้องประชุม จร.ทอ.
เมื่อวันที่ ๑ - ๔ ธ.ค.๕๗ น.อ.สุพรหม ทำจะดี ผอ.กคพ.สปพ.กพ.ทอ.เป็นประธาน จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสร้างวิทยากรเครือข่ายการจัดการความรู้โดยมีวิทยากร ให้การอบรมแก่ข้าราชการ นขต.ทอ. ณ ห้องประชุม จร.ทอ.
 

 

การตรวจสอบการฝึกอบรมภาคที่ตั้งปกติของ นศท.ทอ.ปีการศึกษา ๒๕๕๗
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ พ.ย.๕๗, ๐๘๐๐ น.อ.ธีรพล สนแจ้ง ผอ.กพส.สนพ.กพ.ทอ./ผบ.ศฝ.นศท.ทอ. ให้เกียรติเป็นประธานตรวจสอบการฝึกอบรมภาคที่ตั้งปกติของ นศท.ทอ.ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ สนามฝึก รร.จอ.ยศ.ทอ.
 

 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ผู้เชี่ยวชาญ ชอ. ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ พ.ย.๕๗ ณ ภูสักธารรีสอร์ท จ.นครนายก
เมื่อวันที่ ๒๖-๒๘ พ.ย.๕๗ น.อ.สุพรหม ทำจะดี ผอ.กคพ.สปพ.กพ.ทอ. พร้อมทั้งวิทยากรจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ผู้เชี่ยวชาญ ให้กับข้าราชการสังกัด ชอ. จำนวน ๖๐ คน ณ ภูสักธารรีสอร์ท จ.นครนายก
 

 

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการใน ทอ .
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พ.ย.๕๗, ๑๓๓๐ พล.อ.ท.ยรรยง คันธสร รอง เสธ.ทอ./ประธาน คอค.ทอ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการใน ทอ . เพื่อเตรียมการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการใน ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๕๘
 

 

การประชุมวิชาการการฝึกงานในหน้าที่ ประจำปี ๕๘
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พ.ย.๕๗, ๐๙๐๐ พล.อ.ต.ไกรพล ยั่งยืน รอง จก.กพ.ทอ. เป็นประธานการประชุมวิชาการการฝึกงานในหน้าที่ ประจำปี ๕๘ ณ ห้องประชุม บก.ทอ. ๔
อ่านข่าวกิจกรรมย้อนหลัง

แหล่งข้อมูล การดำเนินการพิจารณาจัดทำ คุณวุฒิแรกบรรจุ

      - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สำนักงาน ก.พ.
      - หลักสูตรการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
      - เอกสารทางวิชาการ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
      - กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 

 

        การดำเนินการขอเครื่องราชฯ ประจำปี
           ซีดีเผยแพร่การปลูกจิตสำนึกทางด้าน
        วินัยทหาร

           ผังแสดงการขอพระราชทาน
         เครื่องราชอิสริยาภรณ์
            คู่มือทหารอากาศ
            พนักงานราชการ- ระเบียบ คำสั่ง
             ประกาศ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง
              ประเมินผลการปฏิบัติงาน
                การตรวจสอบประวัติรับราชการ
             เดือนเกิด
               แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
            การให้บริการด้านกำลังพล
              มาตรฐานงาน ๒๕ สายวิทยาการ
              รวมเอกสารสายงานสัสดี
             ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร
            เข้ารับราชการ

              วิธีการกรอก รปภ.๑


                         อ่านทั้งหมด


ระเบียบ คำสั่ง

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ๒๕๕๗

คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ)ที่ ๒๘/๔๗ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการในนาม ผบ.ทอ.

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการให้นักเรียนจ่าอากาศ เป็นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการรับส่งหน้าที่
ราชการ พ.ศ.๒๕๓๐

• ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยนักโดดร่มจากอากาศยาน
เป็นประจำ พ.ศ.๒๕๕๕

 คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ)ที่ ๓๔/๕๕ เรื่องแก้ไข
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๙/๕๒ ลง ๑ เม.ย.๕๒
เรื่องมอบอำนาจหน้าที่ทำการแทน และสั่งการ
ในนามของ ผบ.ทอ. (ครั้งที่ ๘)


• คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๖/๕๔ เรื่อง แฟ้ม
ประจำตัวข้าราชการและลูกจ้างประจำ
สังกัด ทอ.


เวรราชองครักษ์

ณ พระตำหนัก จิตรลดาฯ
  ธ.ค.๕๗ , พ.ย.๕๗

ณ วังไกลกังวล
 ธ.ค.๕๗ , พ.ย.๕๗

ณ วังศุโขทัย
 ธ.ค.๕๗ , พ.ย.๕๗

พระตำหนักที่ประทับ ๙๐๔
หน่วยบินเดโชชัย ๓ ดอนเมือง

 ธ.ค.๕๗ , ต.ค.๕๗

ณ พระตำหนัก จักรีบงกช 
 ธ.ค.๕๗ , พ.ย.๕๗

ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
  ธ.ค.๕๗ , ต.ค.๕๗

ผู้แทน ผบ.ทอ. ณ วังไกลกังวล
    ธ.ค.๕๗ , พ.ย.๕๗

• ใบตอบรับเวร (.pdf) , (.doc)

ใบตอบรับเวรผู้แทน ผบ.

แบบรายงานการเปลี่ยนเวร ฯ (.pdf) , (.doc)
แบบรายงานการเปลี่ยนเวรประจำพระองค์
ณ วังไกลกังวล
(.pdf) , (.doc)

แบบรายงานการเปลี่ยนเวรผู้แทน ผบ.ทอ.
  (.pdf) , (.doc)

 


บทความ


อาการปวดหลัง ปวดเอว แก้ไขได้ด้วยตนเอง
โดย น.อ.ปภัณศัก สายแจ้ง

ชีวิตออกแบบได้

บทความสมรรถนะ ทอ.

สมรรถนะกับการบริหารกำลังพลกองทัพอากาศ
  โดย น.ท.หญิง จรัสศรี จินดารัตนวงศ์ หน.ผปก.กคพ.กพ.ทอ.

ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of
Practice) กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
(Learning Organization) ของ กพ.ทอ.
โดย น.ต.หญิง มาณวิกา พรหมมานอก


การบริหารจัดการคนเก่ง โดย น.ท.สุพรหม
ทำจะดี


บทบาทกองทัพกับความพร้อมเข้าร่วมเป็น
ประชาคมอาเซียน โดย น.อ.วิษณุ เนียมคำ


Competency กับการนำมาใช้
ในกองทัพอากาศ โดย น.ท.สุพรหม ทำจะดี

กรมกำลังพลทหารอากาศ กับการไปสู่
“One of The Best Air Forces in
ASEAN” โดย น.อ.สุพรหมริบบิ้นสีฟ้า โดย น.อ.ปภัณศัก สายแจ้ง

กระทรวงกลาโหม กองทัพอากาศ กบข.
กองบัญชาการ
กองทัพไทย
กรมกำลังพล
ทหาร
กรมบัญชีกลาง
กองทัพบก กรมกำลังพล
ทหารบก
กรมสรรพากร
กองทัพเรือ กรมกำลังพล
ทหารเรือ
สมาคมศิษย์เก่า นศท.

UPDATE ล่าสุด เมื่อ << Friday, 19 December, 2014 1:08 PM