:   คำสั่งย้าย   :   คำสั่งเลื่อนยศ   :   เอกสารสายงานสัสดี   :   เวรราชองครักษ์ 

เพลงมาร์ช กำลังพลทหารอากาศ
ข้อมูลประกอบการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การจัดทำโครงการศึกษาของ ทอ."
      วันที่ :๒๐ พ.ย.๕๗
คำสั่งทอ. ที่ ๑๙๑๘/๕๗ ให้ข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่กำลังพลรุ่นที่ ๒๕
      วันที่ :๑๔ พ.ย.๕๗
การเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๔
      วันที่ :๑๒ พ.ย.๕๗
ขอให้เสนอความต้องการงบประมาณโครงการศึกษาของ ทอ.ปี ๕๙-๖๑
      วันที่ :๓ พ.ย.๕๗
ขอให้จัดผู้แทนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการศึกษาของ ทอ.
      วันที่ :๓ พ.ย.๕๗
โครงการศึกษา ทอ.ปี ๕๘
      - อนุมัติโครงการศึกษา ทอ.ปี ๕๘
      - ค้นหาโครงการศึกษา ทอ.ปี ๕๘

      วันที่ :๓ ต.ค.๕๗
 อ่านข่าวสารการศึกษาย้อนหลัง

  แบบธรรมเนียมด้านการศึกษา
ให้ น.สัญญาบัตรเป็น นบ.ประจำกองพร้อมรบกับรับ พ.น.บ., พ.บ.อ. และงดรับ พ.ศ.ม.
      วันที่ :๒๗ ต.ค.๕๗
อ่านข่าวสารการพัฒนากำลังพลย้อนหลัง
คำสั่งเลื่อนยศ น.สัญญาบัตร(น.อ.) ทอ.ที่ ๑๙๔๗/๕๗
      วันที่ :๒๑ พ.ย.๕๗
คำสั่งเลื่อนยศ น.ประทวน ทอ.ที่ ๑๙๖๒/๕๗
      วันที่ :๒๐ พ.ย.๕๗
คำสั่งเลื่อนยศ น.สัญญาบัตร (ร.ท., ร.อ.) ทอ.ที่ ๑๘๐๐/๕๗
      วันที่ :๒๐ต.ค.๕๗
การประดับเครื่องหมายอักษรพระปรมาภิไธยย่อ (ภปร)
      วันที่ :๒๐ต.ค.๕๗
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ)ที่ ๓๘/๕๗ เรื่อง มอบอำนาจช่วงให้ รอง ผบ.ทอ., ผช.ผบ.ทอ. และ รอง เสธ.ทอ.ทำการแทนและสั่งการ ในนามของ รมว.กห. และ ผบ.ทสส.
      วันที่ :๑๔ ต.ค.๕๗
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการกำหนดหน้าที่ของข้าราชการตำแหน่งต่าง ๆ ใน บก.ทอ.พ.ศ.๒๕๕๗
      วันที่ :๒ ต.ค.๕๗
คู่มือกำลังพลกองทัพอากาศ
      วันที่ :๒๕ ก.ย.๕๗
ยกเลิกคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ)ที่ ๒๙/๕๒ และให้ใช้คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ)ที่ ๒๘/๕๗ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการในนาม ผบ.ทอ.
      วันที่ :๒๕ ก.ย.๕๗
คำสั่ง กห.ที่ ๕๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง เครื่องหมายพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร
      วันที่ :๘ ก.ย.๕๗
ระเบียบ กห.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการทหารซึ่งเป็นบุคลากร ทางกฎหมายในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๗
      วันที่ :๘ ก.ย.๕๗
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยเครื่องหมายแสดงความสามารถในการใช้ปืนพก
      วันที่ :๘ ก.ย.๕๗
คำสั่ง กห.(เฉพาะ) เรื่อง มอบอำนาจให้ สรอ., ผบ.ทสส., ผบ.ทบ., ผบ.ทร. และ ผบ.ทอ. ทำการแทนและสั่งการในนามของ รมว.กห.
      วันที่ : ๔ ก.ย.๕๗

ระเบียบ,คำสั่ง,พระราชบัญญัติ,ประกาศ,ข้อบังคับ

อ่านข่าวสารการปกครองย้อนหลัง
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการย้ายพนักงานราชการ
      วันที่ : ๒๘ ก.ค.๕๗

การจ้างพนักงานราชการปฏิบัติงานใน ปีงบประมาณ ๕๗ 
  วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๖
หมายเหตุ :
รายละเอียดข้อมูลการจ้างพนักงานราชการ
ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๕๗ จะจัดส่งเอกสารให้หน่วย
และแจ้งให้ทราบทาง e-mail ของ นกพ.หน่วย โดยตรง

อ่านข่าวสารงานนโยบายและแผนย้อนหลัง
คำสั่ง ทอ.ที่  ๑๘๕๙/๕๗ เรื่อง ย้ายนายทหารชั้นสัญญาบัตรรับราชการ (นบ.)
คำสั่ง ทอ.ที่  ๑๙๓๔/๕๗ เรื่อง ย้ายนายทหารชั้นสัญญาบัตรรับราชการ (นบ.)
       วันที่  ๑๔ พ.ย.๕๗

อ่านข่าวสารการจัดการกำลังพลย้อนหลัง

รวมคำสั่งย้าย

ข้อมูลที่นายทหารกองหนุนควรทราบ
     วันที่
  ๑๘ .ย๕๗
ประกาศ คสช.ฉบับที่ ๘๑ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ.๒๕๒๑
     วันที่
  ๑๕ .ค๕๗
หนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่าย(บำเหน็จบำนาญ)
     วันที่
    พ.ค๕๗
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ศบส.ทอ.
    วันที่ ๒๙ ต.ค.๕๖
ศูนย์กำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ ทอ.
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยบัตรประจำตัวนักเรียนทหาร สังกัดกองทัพอากาศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
     วันที่ ..๕
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยบัตรประจำตัว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
     วันที่ ๒๒ พ..๕
ย้ำเตือนการตรวจสอบประวัติรับราชการภายในเดือนเกิด
      วันที่ เม.ย.๕

หน้าที่ของผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเข้าระบบเบิกจ่ายตรง
ค่ารักษาพยาบาล ควรปฏิบัติดังนี้

การตรวจสอบประวัติรับราชการในเดือนเกิด
การแก้ไขวันเดือนปีเกิดลูกจ้างประจำ
เดือน พ.ย.๕๖
เดือน ธ.ค.๕๖
เดือน ก.พ.๕๗
เดือน มี.ค.๕๗
เดือน เม.ย.๕๗
เดือน พ.ค.๕๗
เดือน มิ.ย.๕๗
การรายงานยอดกำลังพลของ นขต.ทอ.ณ ที่ตั้งดอนเมือง และที่ตั้งบางซื่อเนื่องจากเหตุการชุมนุมของ กกปส.
   ศปก. วันที่ ๑๓ ม.ค.๕๗
การปฏิบัติของ ขรก.ที่จะมาปฏิบัติงาน เนื่องจากเหตุการชุมนุม
ของ กกปส.

   ศปก. วันที่ ๑๐ ม.ค.๕๗
หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการและรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ
   ศปก. วันที่ ๒๖ ธ.ค.๕๖
การระบุตำแหน่งในหนังสือรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ
   ศปก. วันที่ ๑๘ ธ.ค.๕๖
การขอรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ
   ศปก. วันที่ ๑๘ ธ.ค.๕๖
การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนให้กับ จนท.ที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่ จชต.
   ศปก. วันที่ ๒๒ พ.ย.๕๖
อ่านข่าว ศปก. ย้อนหลัง
แจ้งเลขเครื่องหมายทะเบียนกองประจำการจาก มทบ.๑๑ และสัสดีกรุงเทพมหานคร (เมื่อ ๒๒ ส.ค.๕๖) จำนวน ๑๗๑ คน
   วันที่ ๑๙ ส.ค.๕๖
เครื่องแต่งกายข้าราชการ ชั้นสัญญาบัตร
    วันที่ ๑๖ ต.ค.๕๖
เครื่องแต่งกายข้าราชการ ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
    วันที่ ๑๖ ต.ค.๕๖
เครื่องแต่งกายพนักงานราชการ (หญิง)
    วันที่ ๑๖ ต.ค.๕๖

ล่าสุดเมื่อ ๒๑ พ.ย.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๑๘ พ.ย.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๑๘ พ.ย.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๑๗ พ.ย.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๑๗ พ.ย.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๑๒ พ.ย.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๒๒ ต.ค.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๖ พ.ย.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๓๑ ก.ค.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๔ ก.ค.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๘ ส.ค.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๑๘ มิ.ย.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๑๘ มิ.ย.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๑๘ มิ.ย.๕๗
การตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล ณ บน.๗ และ บน.๕๖
เมื่อวันพุธที่ ๑๙ พ.ย.๕๗ พล.อ.ท.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง จก.กพ.ทอ.เป็น หน.คณะตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการกำลังพล ณ บน.๗ และ บน.๕๖ โดยมี น.อ.สฤษฏ์ วุทธีรพล ผบ.บน.๗ และ น.อ.อมฤต กนกแก้ว ผบ.บน.๕๖ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง
 

 

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงการศึกษาของ ทอ.
เมื่อวันพุธที่ ๑๙ พ.ย.๕๗ พล.อ.ท.ยรรยง คันธสร รอง เสธ.ทอ.ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงการศึกษาของ ทอ. โดยมีผู้แทนจาก นขต.ทอ.เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ณ ห้องบรรยาย บก.ทอ.
 

 

คณะ กห.สหรัฐฯ เยี่ยมคำนับ จก.กพ.ทอ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พ.ย.๕๗ พล.อ.ท.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง จก.กพ.ทอ. ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ กห.สหรัฐฯ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย ณ ห้องรับรอง ยก.ทอ.
 

 

การประชุมกำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ทอ.
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ พ.ย.๕๗, ๑๓๓๐ จก.ชอ., รอง ผบ.บน.๔, ผอ.กคพ.สปพ.กพ.ทอ. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมกำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ เจ้าหน้าที่ช่างอากาศ และเจ้าหน้าที่สรรพาวุธประจำฝูงบิน ณ ห้องประชุม สม.ชั้น ๓ โดยมี พล.ต.โอภาส ลิ่วศิริวงษ์เจริญ ผอ.สกกห.สม. เป็นประธาน
 

 

พิธีประดับเครื่องหมายยศ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ พ.ย.๕๗ พล.อ.ท.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง จก.กพ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัด กพ.ทอ. โดยมี รอง จก.กพ.ทอ. ,ผอ.กอง , รอง ผอ.กอง และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
อ่านข่าวกิจกรรมย้อนหลัง

แหล่งข้อมูล การดำเนินการพิจารณาจัดทำ คุณวุฒิแรกบรรจุ

      - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สำนักงาน ก.พ.
      - หลักสูตรการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
      - เอกสารทางวิชาการ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
      - กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 

 

        การดำเนินการขอเครื่องราชฯ ประจำปี
           ซีดีเผยแพร่การปลูกจิตสำนึกทางด้าน
        วินัยทหาร

           ผังแสดงการขอพระราชทาน
         เครื่องราชอิสริยาภรณ์
              การประดับเครื่องหมายอักษร
         พระปรมาภิไธยย่อ (ภปร)

              คู่มือทหารอากาศ
            พนักงานราชการ- ระเบียบ คำสั่ง
             ประกาศ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง
              ประเมินผลการปฏิบัติงาน
                การตรวจสอบประวัติรับราชการ
             เดือนเกิด
               แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
            การให้บริการด้านกำลังพล
              มาตรฐานงาน ๒๕ สายวิทยาการ
              รวมเอกสารสายงานสัสดี
             ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร
            เข้ารับราชการ

              วิธีการกรอก รปภ.๑


                         อ่านทั้งหมด


ระเบียบ คำสั่ง

คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ)ที่ ๒๘/๔๗ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการในนาม ผบ.ทอ.

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการให้นักเรียนจ่าอากาศ เป็นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการรับส่งหน้าที่
ราชการ พ.ศ.๒๕๓๐

• ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยนักโดดร่มจากอากาศยาน
เป็นประจำ พ.ศ.๒๕๕๕

 คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ)ที่ ๓๔/๕๕ เรื่องแก้ไข
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๙/๕๒ ลง ๑ เม.ย.๕๒
เรื่องมอบอำนาจหน้าที่ทำการแทน และสั่งการ
ในนามของ ผบ.ทอ. (ครั้งที่ ๘)


• คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๖/๕๔ เรื่อง แฟ้ม
ประจำตัวข้าราชการและลูกจ้างประจำ
สังกัด ทอ.


• คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๙/๕๒
เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการ
ในนาม ผบ.ทอ. (ฉบับสมบูรณ์)


เวรราชองครักษ์

ณ พระตำหนัก จิตรลดาฯ
  ธ.ค.๕๗ , พ.ย.๕๗

ณ วังไกลกังวล
 ธ.ค.๕๗ , พ.ย.๕๗

ณ วังศุโขทัย
 ธ.ค.๕๗ , พ.ย.๕๗

พระตำหนักที่ประทับ ๙๐๔
หน่วยบินเดโชชัย ๓ ดอนเมือง

 ธ.ค.๕๗ , ต.ค.๕๗

ณ พระตำหนัก จักรีบงกช 
 ธ.ค.๕๗ , พ.ย.๕๗

ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
  ธ.ค.๕๗ , ต.ค.๕๗

ผู้แทน ผบ.ทอ. ณ วังไกลกังวล
   พ.ย.๕๗

• ใบตอบรับเวร (.pdf) , (.doc)

ใบตอบรับเวรผู้แทน ผบ.

แบบรายงานการเปลี่ยนเวร ฯ (.pdf) , (.doc)
แบบรายงานการเปลี่ยนเวรประจำพระองค์
ณ วังไกลกังวล
(.pdf) , (.doc)

แบบรายงานการเปลี่ยนเวรผู้แทน ผบ.ทอ.
  (.pdf) , (.doc)

 


บทความ


อาการปวดหลัง ปวดเอว แก้ไขได้ด้วยตนเอง
โดย น.อ.ปภัณศัก สายแจ้ง

ชีวิตออกแบบได้

บทความสมรรถนะ ทอ.

สมรรถนะกับการบริหารกำลังพลกองทัพอากาศ
  โดย น.ท.หญิง จรัสศรี จินดารัตนวงศ์ หน.ผปก.กคพ.กพ.ทอ.

ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of
Practice) กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
(Learning Organization) ของ กพ.ทอ.
โดย น.ต.หญิง มาณวิกา พรหมมานอก


การบริหารจัดการคนเก่ง โดย น.ท.สุพรหม
ทำจะดี


บทบาทกองทัพกับความพร้อมเข้าร่วมเป็น
ประชาคมอาเซียน โดย น.อ.วิษณุ เนียมคำ


Competency กับการนำมาใช้
ในกองทัพอากาศ โดย น.ท.สุพรหม ทำจะดี

กรมกำลังพลทหารอากาศ กับการไปสู่
“One of The Best Air Forces in
ASEAN” โดย น.อ.สุพรหมริบบิ้นสีฟ้า โดย น.อ.ปภัณศัก สายแจ้ง

กระทรวงกลาโหม กองทัพอากาศ กบข.
กองบัญชาการ
กองทัพไทย
กรมกำลังพล
ทหาร
กรมบัญชีกลาง
กองทัพบก กรมกำลังพล
ทหารบก
กรมสรรพากร
กองทัพเรือ กรมกำลังพล
ทหารเรือ
สมาคมศิษย์เก่า นศท.

UPDATE ล่าสุด เมื่อ << Friday, 21 November, 2014 4:18 PM