:   คำสั่งย้าย   :   คำสั่งเลื่อนยศ   :   เอกสารสายงานสัสดี   :   เวรราชองครักษ์ 

เพลงมาร์ช กำลังพลทหารอากาศ
การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
      วันที่ : ๑๑ มิ.ย.๕๘
- อนุมัติกำหนดจำนวน น.ประทวน สอบเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตรปี ๕๙
   - ตำแหน่งสอบเลื่อนฐานะ น.ประทวนเป็น น.สัญญาบัตรปี ๕๙
   - คำสั่งสอบเลื่อนฐานะ น.ประทวนเป็น น.สัญญาบัตรปี ๕๙
      วันที่ : ๒๐ เม.ย.๕๘
การปรับร่างแผนบรรจุกำลังพลประจำปีงบประมาณ ๕๙
      วันที่ : ๒๘ ก.ค.๕๗
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการย้ายพนักงานราชการ
      วันที่ : ๒๘ ก.ค.๕๗

การจ้างพนักงานราชการปฏิบัติงานใน ปีงบประมาณ ๕๗ 
  วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๖
หมายเหตุ :
รายละเอียดข้อมูลการจ้างพนักงานราชการ
ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๕๗ จะจัดส่งเอกสารให้หน่วย
และแจ้งให้ทราบทาง e-mail ของ นกพ.หน่วย โดยตรง

อ่านข่าวสารงานนโยบายและแผนย้อนหลัง
ประกาศรายชื่อทหารกองประจำการที่ปลดจากกองประจำการแล้ว มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็น น.ประทวน เหล่า อย. และ สห.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
      วันที่ :
๑๑ พ.ค.๕๘
แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลื่อนฐานะโควตา น.ประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
      วันที่
: ๑๒ มี.ค.๕๘
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลื่อนฐานะโควตา น.ประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
      วันที่ :
๒๔ ก.พ.๕๘
การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
ชี้แจงแนวทางการย้าย น.ประทวน ยศ พ.อ.อ.เข้าดำรงตำแหน่งอัตรา พ.อ.อ.พิเศษ
      วันที่ : ๑๗ มิ.ย.๕๘
คำสั่ง ทอ.ที่ ๙๑๙/๕๘ เรื่อง ย้ายข้าราชการรับราชการ
      วันที่ : ๑๕ มิ.ย.๕๘
คำสั่ง ทอ.ที่ ๘๔๙/๕๘ เรื่อง ย้ายข้าราชการรับราชการ
      วันที่ : ๒ มิ.ย.๕๘

อ่านข่าวสารการจัดการกำลังพลย้อนหลัง

รวมคำสั่งย้าย

ข้อมูลที่นายทหารกองหนุนควรทราบ
     วันที่
  ๑๘ .ย๕๗
ประกาศ คสช.ฉบับที่ ๘๑ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ.๒๕๒๑
     วันที่
  ๑๕ .ค๕๗
หนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่าย(บำเหน็จบำนาญ)
     วันที่
    พ.ค๕๗
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ศบส.ทอ.
    วันที่ ๒๙ ต.ค.๕๖
ศูนย์กำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ ทอ.
คำสั่งกองทัพอากาศ ที่ ๑๐๕๔/๕๘ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร
 
      วันที่ : ๑ ก.ค.๕๘

ระเบียบ,คำสั่ง,พระราชบัญญัติ,ประกาศ,ข้อบังคับ

อ่านข่าวสารการปกครองย้อนหลัง
แจ้งกำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำหลักสูตรการฝึกศึกษาของ ทอ.สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)
      วันที่ : ๒ ก.ค.๕๘
ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตร น.ประทวน เป็น น.สัญญาบัตร ประจำปี ๕๙
      วันที่ : ๓๐ มิ.ย.๕๘
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตร/โครงการ ที่หน่วยเสนอขอบรรจุไว้ในโครงการศึกษาของ ทอ.ปีะจำปี ๕๙
      วันที่ : ๒๙ มิ.ย.๕๘
ขอให้จัดผู้แทนหน่วยเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
      วันที่ : ๒๙ มิ.ย.๕๘
ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ ประจำปี ๕๙
      วันที่ : ๒๖ มิ.ย.๕๘
ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นประทวน ประจำปี ๕๙
      วันที่ : ๒๖ มิ.ย.๕๘
ข้อมูลประชุมชี้แจงการทำหลักสูตรการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)
      วันที่ : ๒๕ มิ.ย.๕๘
อนุมัติโครงการศึกษาของ ทอ.ประจำปี ๕๘ เพิ่มเติม
   - Download
      วันที่ : ๒๔ มิ.ย.๕๘
แจ้งกำหนดการชี้แจงรายละเอียดหลักสูตร/โครงการ ที่หน่วยเสนอขอบรรจุไว้ในโครงการศึกษาของ ทอ.ประจำปี ๕๙
      วันที่ : ๒๓ มิ.ย.๕๘

- ขอให้ส่งรายชื่อผู้แทนร่วมเป็นคณอก.สอบสัมภาษณ์ น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๕๙
   - ใบแบบรายชื่อผู้แทนหน่วย
      วันที่ : ๑๑ พ.ค.๕๘

โครงการศึกษาต่างประเทศของ ทอ.ปี ๕๘
      วันที่ : ๑๕ ม.ค.๕๘
 อ่านข่าวสารการศึกษาย้อนหลัง
  แบบธรรมเนียมด้านการศึกษา
แผนบูรณาการขับเคลื่อนสมรรถนะกำลังพล ทอ
      วันที่ : ๖ พ.ค.๕๘
อ่านข่าวสารการพัฒนากำลังพลย้อนหลัง
รูปแบบ (template) สำหรับสื่อนำเสนอ (powerpoint) ของ กพ.ทอ.
      วันที่ : ๗ ม.ค.๕๘
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยบัตรประจำตัวนักเรียนทหาร สังกัดกองทัพอากาศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗
     วันที่ : ..๕
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยบัตรประจำตัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗
     วันที่ : ๒๒ พ..๕
ย้ำเตือนการตรวจสอบประวัติรับราชการภายในเดือนเกิด
      วันที่ :
เม.ย.๕

หน้าที่ของผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเข้าระบบเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาล ควรปฏิบัติดังนี้

การตรวจสอบประวัติรับราชการในเดือนเกิด
การแก้ไขวันเดือนปีเกิดลูกจ้างประจำ
เดือน พ.ย.๕๖
เดือน ธ.ค.๕๖
เดือน ก.พ.๕๗
เดือน มี.ค.๕๗
เดือน เม.ย.๕๗
เดือน พ.ค.๕๗
เดือน มิ.ย.๕
- ตัวอย่างหนังสือรับรองวันทวีคูณ กอ.รมน.
   - ตัวอย่างหนังสือรับรองวันทวีคูณ แผนป้องกันประเทศ
   ศปก. วันที่ ๑ เม.ย.๕๘
การระบุตำแหน่งในหนังสือรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ
   ศปก. วันที่ ๑๘ ธ.ค.๕๖
การขอรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ
   ศปก. วันที่ ๑๘ ธ.ค.๕๖
การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนให้กับ จนท.ที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่ จชต.
   ศปก. วันที่ ๒๒ พ.ย.๕๖
หมายเลขโทรศัพท์ ศปก.ทอ.
อ่านข่าว ศปก. ย้อนหลัง
เครื่องแต่งกายข้าราชการ ชั้นสัญญาบัตร
    วันที่ ๑๖ ต.ค.๕๖
เครื่องแต่งกายข้าราชการ ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
    วันที่ ๑๖ ต.ค.๕๖
เครื่องแต่งกายพนักงานราชการ (หญิง)
    วันที่ ๑๖ ต.ค.๕๖

ล่าสุดเมื่อ ๑๖ มิ.ย.๕๗
ล่าสุดเมื่อ ๑๐ มิ.ย.๕๘
ล่าสุดเมื่อ ๔ มิ.ย.๕๘
ล่าสุดเมื่อ ๓ มิ.ย.๕๘
ล่าสุดเมื่อ ๒๙ พ.ค.๕๘

ล่าสุดเมื่อ ๒๒ พ.ค.๕๘

ล่าสุดเมื่อ ๑๘ พ.ค.๕๘

ล่าสุดเมื่อ ๑๕ ธ.ค.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๖ พ.ย.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๔ ก.ค.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๑๘ มิ.ย.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๑๘ มิ.ย.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๑๘ มิ.ย.๕๗
การศึกษาดูงานหลักสูตรนายทหารกำลังพล รุ่นที่ ๒๖
ระหว่างวันที่ ๒-๓ ก.ค.๕๘ นักเรียนทหารหลักสูตรนายทหารกำลังพลรุ่นที่ ๒๖ เข้าศึกษาดูงาน ณ ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล จว.พระนครศรีอยุธยา และมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนบ้านหลังเขา จว.สระบุรี โดยมี น.อ.วิโรช พยาน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนกำลังพลทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะ
 

 

พิธีประดับเครื่องหมายยศ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ ก.ค.๕๘ พล.อ.ท.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง จก.กพ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัด กพ.ทอ. จำนวน ๑ นาย โดยมี รอง จก.กพ.ทอ. และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
 

 

ประชุมสรุปผลการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นจอ.ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มิ.ย.๕๘, ๑๓๓๐ พล.อ.ท.ยรรยง คันธสร รอง เสธ.ทอ. เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นจอ.ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.(๒)
 

 

การประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาปรับอัตราเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ทอ.
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ มิ.ย.๕๘ พล.อ.นพดล ฟักอังกูร จก.สม.และคณะเดินทางประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาปรับอัตราเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ทอ. ณ บน.๔ โดยมี พล.อ.ท.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง จก.กพ.ทอ. และ น.อ.เสกสรร คันธา ผบ.บน.๔ รวมทั้งผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
 

 

พิธีเปิดการฝึกอบรมและปฐมนิเทศ นศท.ทอ.ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ มิ.ย.๕๘, ๐๘๐๐ น.อ.ธีรพล สนแจ้ง ผอ.กพส.สนพ.กพ.ทอ./ผบ.ศฝ.นศท.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมและปฐมนิเทศ นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๑ - ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ศฝ.นศท.ทอ.(รร.จอ.ยศ.ทอ.) โดยมีข้าราชการ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ผู้ปกครอง และ นศท.ชั้นปีที่ ๑ - ๓ จำนวน ๕๖๘ คน เข้าร่วมในพิธีฯ
 

 

การประชุมคณะเจ้าหน้าที่ทำงานพิจารณาการบรรจุกำลังพล รพ.ทหารอากาศ (สีกัน)
เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ มิ.ย.๕๘ พล.อ.ท.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง จก.กพ.ทอ.เป็นประธานในการประชุม คณะเจ้าหน้าที่ทำงานพิจารณาการบรรจุกำลังพล รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) ณ ห้องประชุม กพ.ทอ.
 

 

การอบรมความรู้พื้นฐานการขอรับบำเหน็จบำนาญแก่ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๕๘
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มิ.ย.๕๘ น.อ.ชากร ตะวันแจ้ง รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ. ให้เกียรติเข้าร่วมในการอบรมความรู้พื้นฐานการขอรับบำเหน็จบำนาญแก่ข้าราชการ ครั้งที่ ๒/๕๘ จำนวน ๕๑๘ ท่าน ณ หอประชุมกานตรัตน์
อ่านข่าวกิจกรรมย้อนหลัง

แหล่งข้อมูล การดำเนินการพิจารณาจัดทำ คุณวุฒิแรกบรรจุ

   - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สำนักงาน ก.พ.
     - หลักสูตรการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
     - เอกสารทางวิชาการ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
     - กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 

 

 

        การดำเนินการขอเครื่องราชฯ ประจำปี
           ซีดีเผยแพร่การปลูกจิตสำนึกทางด้าน
        วินัยทหาร

           คู่มือทหารอากาศ
            พนักงานราชการ- ระเบียบ คำสั่ง
             ประกาศ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง
              ประเมินผลการปฏิบัติงาน
                การตรวจสอบประวัติรับราชการ
             เดือนเกิด
               แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
            การให้บริการด้านกำลังพล
              มาตรฐานงาน ๒๕ สายวิทยาการ
              รวมเอกสารสายงานสัสดี
             ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร
            เข้ารับราชการ

              วิธีการกรอก รปภ.๑

                         อ่านทั้งหมด


ระเบียบ คำสั่ง

คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๘/๕๗ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการในนาม ผบ.ทอ.(ฉบับสมบูรณ์)แก้ไขครั้งที่ ๑

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ๒๕๕๗

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการให้นักเรียนจ่าอากาศ เป็นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการรับส่งหน้าที่ราชการ พ.ศ.๒๕๓๐

• ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยนักโดดร่มจากอากาศยานเป็นประจำ พ.ศ.๒๕๕๕

• คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๖/๕๔ เรื่อง แฟ้ม ประจำตัวข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัด ทอ.


เวรราชองครักษ์

ณ พระตำหนัก จิตรลดาฯ
  ก.ค.๕๘ ,  มิ.ย.๕๘

ณ วังไกลกังวล
  ก.ค.๕๘ , มิ.ย.๕๘

เวรประจำพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
  ก.ค.๕๘ , มิ.ย.๕๘

ณ พระตำหนัก จักรีบงกช 
  ก.ค.๕๘มิ.ย.๕๘

ผู้แทน ผบ.ทอ. ณ วังไกลกังวล
  ก.ค.๕๘มิ.ย.๕๘

• ข้อควรทราบ และใบตอบรับเวร (.pdf) , (.doc)
ใบตอบรับเวรผู้แทน ผบ.
แบบรายงานการเปลี่ยนเวร ฯ (.pdf) , (.doc)
แบบรายงานการเปลี่ยนเวรประจำพระองค์
ณ วังไกลกังวล
(.pdf) , (.doc)
แบบรายงานการเปลี่ยนเวรผู้แทน ผบ.ทอ.
  (.pdf) , (.doc)

ตัวอย่างใบแทนเวร
ตัวอย่างใบเปลี่ยนเวร

 


บทความ

บทบาทกองทัพกับความพร้อมเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียน โดย น.อ.วิษณุ เนียมคำ

อาการปวดหลัง ปวดเอว แก้ไขได้ด้วยตนเอง โดย น.อ.ปภัณศัก สายแจ้ง

ชีวิตออกแบบได้

บทความสมรรถนะ ทอ.

สมรรถนะกับการบริหารกำลังพลกองทัพอากาศ โดย น.ท.หญิง จรัสศรี จินดารัตนวงศ์

ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice) กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ของ กพ.ทอ. โดย น.ต.หญิง มาณวิกา พรหมมานอก

การบริหารจัดการคนเก่ง โดย น.ท.สุพรหม ทำจะด

Competency กับการนำมาใช้ในกองทัพอากาศ โดย น.ท.สุพรหม ทำจะดี

กรมกำลังพลทหารอากาศ กับการไปสู่ “One of The Best Air Forces in ASEAN” โดย น.อ.สุพรหม ทำจะดี

ริบบิ้นสีฟ้า โดย น.อ.ปภัณศัก สายแจ้ง

กระทรวงกลาโหม กองทัพอากาศ กบข.
กองบัญชาการ
กองทัพไทย
กรมกำลังพล
ทหาร
กรมบัญชีกลาง
กองทัพบก กรมกำลังพล
ทหารบก
กรมสรรพากร
กองทัพเรือ กรมกำลังพล
ทหารเรือ
สมาคมศิษย์เก่า นศท.

UPDATE ล่าสุด เมื่อ << Friday, 3 July, 2015 4:56 PM