:   คำสั่งย้าย   :   คำสั่งเลื่อนยศ   :   เอกสารสายงานสัสดี   :   เวรราชองครักษ์ 

เพลงมาร์ช กำลังพลทหารอากาศ
ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ ประจำปี ๕๘
        วันที่ : ๑๗ ก.ค.๕๗

การสอบสัมภาษณ์ น.ประทวนเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๕๘
      - รายละเอียด
      - แบบใบรายชื่อผู้แทนหน่วยเป็น คณอก.สอบสัมภาษณ์
        วันที่ : ๑๖ ก.ค.๕๗

ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน ประจำปี ๕๘
        วันที่ : ๗ ก.ค.๕๗
ขอให้คัดเลือกข้าราชการเข้าร่วมสัมนา ฯ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
        วันที่ : ๙ มิ.ย.๕๗
ขอให้รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการศึกษาของ ทอ.
        วันที่ : ๙ มิ.ย.๕๗

การคัดเลือกพิจารณาข้าราชการเข้าศึกษาในสถานศึกษาของ ทอ. และหน่วยนอก ทอ. ประจำปี ๕๘
      - ใบสมัคร
      - บัญชีรายชื่อ
        วันที่ : ๑ พ.ค.๕๗

  อ่านข่าวสารการศึกษาย้อนหลัง

  แบบธรรมเนียมด้านการศึกษา
ย้ำเตือนการปฏิบัติตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการฝึกงานในหน้าที่ พ.ศ.๒๕๕๔
      วันที่ :๒๒ ก.ค.๕๗
การส่งรายชื่อและเอกสารของ น.ประทวนสอบเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตรที่สอบผ่านขั้นที่ ๑
      วันที่ :
๒๒ ก.ค.๕๗
เอกสารบรรยาย KM สู่ LO, KM Facilitators นขต.ทอ.
      วันที่ :
๓ ก.ค.๕๗
คู่มือ การดำเนินการจัดการความรู้สู่องค์การแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรมของ ทอ.
      วันที่ :
๓ ก.ค.๕๗
คู่มือการใช้งานโปรแกรมประเมินสมรรถนะกำลังพล
      วันที่ : ๑๖
มิย.๕๗
- คำสั่งให้ น.สัญญาบัตรปฏิบัติหน้าที่ จนท.ปฏิบัติงานด้านการอารักขาบุคคลสำคัญ และรับ พ.ป.อ.ส.
    - คำสั่งให้ น.ประทวนปฏิบัติหน้าที่ จนท.ปฏิบัติงานด้านการอารักขาบุคคลสำคัญ และรับ พ.ป.อ.ส.
      วันที่ : ๒๖ พ.ค.๕๗
สมรรถนะหน้าที่สายวิทยาการกำลังพล
      วันที่ : ๑๖ พ.ค.๕๗
แนวทางปฏิบัติของ กพ.ทอ.ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ ทอ.ปี ๕๗
      วันที่ : ๖ พ.ค.๕๗
- นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ ทอ.ปี ๒๕๕๗ 
    - แบบฟอร์ม (Template) การรายงานผลสัมฤทธิ์
      วันที่ : ๑ พ.ค.๕๗
อ่านข่าวสารการพัฒนากำลังพลย้อนหลัง
ขอให้ผู้นับถือศาสนาอิสลามลาหยุดราชการเนื่องในวันอีฎิ้ลฟิตริ
      วันที่ :๒๕ ก.ค.๕๗
ให้ นขต.ทอ.กวดขัน และรายงานผู้กระทำผิดวินัยทหารของกำลังพลในสังกัด
      วันที่ :๑๗ ก.ค.๕๗
คำสั่ง กห. ที่ ๓๑๐/๒๕๕๗ เรื่อง การใช้คำภาษาอังกฤษยศทหารของกระทรวงกลาโหม
      วันที่ :๗ ก.ค.
๕๗
คำสั่ง ทอ.ที่ ๙๙๙/๕๗ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารประทวน
      วันที่ :
๗ มิ.ย.๕๗
ชี้แจงการลงชื่อในหนังสือกรณี พล.อ.สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์รอง ปล.กห.รักษาราชการแทน ปล.กห.
      วันที่ : ๑๗ มิ.ย.๕๗

ประชาสัมพันธ์งานคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทย เพื่อ "ชัยพัฒนา"ครั้งที่ ๘ ในวันพุธที่ ๒๕ มิ.ย.๕๗

- เครื่องแบบครึ่งยศสโมสรปกติชาย
- เครื่องแบบครึ่งยศสโมสรปกติหญิง
- เครื่องแบบปกติเทาคอแบะชาย-หญิง
        วันที่ : ๑๗ มิ.ย.๕๗

ขอให้กวดขันการใช้เอกสารทางราชการทำธุรกรรมการเงินของกำลังพล
ในสังกัด

        วันที่ : ๑๗ มิ.ย.๕๗
คำสั่งมอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ
ผบ.ทอ.

        วันที่ : ๑๒ มิ.ย.๕๗
การดำเนินการกับข้าราชการที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม
ทางการเมือง

        วันที่ : ๖ มิ.ย.๕๗
ประกาศภาพเครื่องหมายราชการ นถปภ.รอ.
        วันที่ : ๔ มิ.ย.๕๗

ระเบียบ,คำสั่ง,พระราชบัญญัติ,ประกาศ,ข้อบังคับ

อ่านข่าวสารการปกครองย้อนหลัง
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๘๘ เรื่อง การสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๕๘
      วันที่ : ๑๖ มิ.ย.๕๗
ขอให้จัดทำบัญชีรายละเอียดการขอจ้างพนักงานราชการ
      วันที่ : ๕ มิ.ย.๕๗
ขออนุมัติจ้างพนักงานราชการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ ๕๗
      วันที่ : ๒๒ เม.ย.๕๗

ข้อมูลประกอบการสัมมนาศึกษาแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับ
ระบบข้าราชการพลเรือนกลาโหม (ครั้งที่ ๑)

      แผนการดำเนินงานระบบข้าราชการพลเรือนกลาโหม
      การจัดทำระบบข้าราชการพลเรือนกลาโหม
       วันที่ : ๒๙ ม.ค.๕๗

การจ้างพนักงานราชการปฏิบัติงานใน ปีงบประมาณ ๕๗ 
  วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๖
หมายเหตุ :
รายละเอียดข้อมูลการจ้างพนักงานราชการ
ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๕๗ จะจัดส่งเอกสารให้หน่วย
และแจ้งให้ทราบทาง e-mail ของ นกพ.หน่วย โดยตรง

อ่านข่าวสารงานนโยบายและแผนย้อนหลัง
คำสั่ง ทอ.ที่ ๙๕๐/๕๗ เรื่อง ย้ายข้าราชการรับราชการ
      
วันที่ ๒๐ มิ.ย.๕๗
คำสั่ง กห.ที่ ๒๕๑/๒๕๕๗ เรื่อง ให้นายทหารออกจากราชการเนื่องจากครบกำหนดเกษียณอายุราชการ (ชั้นนายพลอากาศ)
      
วันที่ ๒๐ มิ.ย.๕๗
คำสั่ง กห.ที่ ๒๕๒/๒๕๕๗ เรื่อง ให้นายทหารออกจากราชการเนื่องจากครบกำหนดเกษียณอายุราชการ (ชั้นต่ำกว่าชั้นนายพลอากาศ)
      
วันที่ ๒๐ มิ.ย.๕๗

อ่านข่าวสารการจัดการกำลังพลย้อนหลัง

รวมคำสั่งย้าย

บรรยายสัญญาบัตรกองหนุน ปี ๕๗
     วันที่
  ๒๓ .ค๕๗
ประกาศ คสช.ฉบับที่ ๘๑ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ.๒๕๒๑
     วันที่
  ๑๕ .ค๕๗
หนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่าย(บำเหน็จบำนาญ)
     วันที่
    พ.ค๕๗
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ศบส.ทอ.
    วันที่ ๒๙ ต.ค.๕๖
ศูนย์กำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ ทอ.
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยบัตรประจำตัว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
     วันที่ ๒๒ พ..๕
ย้ำเตือนการตรวจสอบประวัติรับราชการภายในเดือนเกิด
      วันที่ เม.ย.๕

หน้าที่ของผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเข้าระบบเบิกจ่ายตรง
ค่ารักษาพยาบาล ควรปฏิบัติดังนี้

การตรวจสอบประวัติรับราชการในเดือนเกิด
การแก้ไขวันเดือนปีเกิดลูกจ้างประจำ
เดือน พ.ย.๕๖
เดือน ธ.ค.๕๖
เดือน ก.พ.๕๗
เดือน มี.ค.๕๗
เดือน เม.ย.๕๗
เดือน พ.ค.๕๗
เดือน มิ.ย.๕๗
การรายงานยอดกำลังพลของ นขต.ทอ.ณ ที่ตั้งดอนเมือง และที่ตั้งบางซื่อเนื่องจากเหตุการชุมนุมของ กกปส.
   ศปก. วันที่ ๑๓ ม.ค.๕๗
การปฏิบัติของ ขรก.ที่จะมาปฏิบัติงาน เนื่องจากเหตุการชุมนุม
ของ กกปส.

   ศปก. วันที่ ๑๐ ม.ค.๕๗
หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการและรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ
   ศปก. วันที่ ๒๖ ธ.ค.๕๖
การระบุตำแหน่งในหนังสือรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ
   ศปก. วันที่ ๑๘ ธ.ค.๕๖
การขอรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ
   ศปก. วันที่ ๑๘ ธ.ค.๕๖
การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนให้กับ จนท.ที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่ จชต.
   ศปก. วันที่ ๒๒ พ.ย.๕๖
อ่านข่าว ศปก. ย้อนหลัง
แจ้งเลขเครื่องหมายทะเบียนกองประจำการจาก มทบ.๑๑ และสัสดีกรุงเทพมหานคร (เมื่อ ๒๒ ส.ค.๕๖) จำนวน ๑๗๑ คน
   วันที่ ๑๙ ส.ค.๕๖
เครื่องแต่งกายข้าราชการ ชั้นสัญญาบัตร
    วันที่ ๑๖ ต.ค.๕๖
เครื่องแต่งกายข้าราชการ ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
    วันที่ ๑๖ ต.ค.๕๖
เครื่องแต่งกายพนักงานราชการ (หญิง)
    วันที่ ๑๖ ต.ค.๕๖

ล่าสุดเมื่อ ๒๔ ก.ค.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๔ ก.ค.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๒๓ มิ.ย.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๑๘ มิ.ย.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๑๘ มิ.ย.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๑๘ มิ.ย.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๑๘ มิ.ย.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๑๘ มิ.ย.๕๗

การอบรมผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนดประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ ก.ค.๕๗ กพ.ทอ.ได้จัดบรรยายให้ความรู้พื้นฐานให้กับผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนดประจำปี ๒๕๕๗ ในเรื่องเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จบำนาญ, การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, การขอรับเงิน กบข.,แนวทางการปฏิบัติการรับเงินทาง ทอ.และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับฌาปนกิจ บ้านพักอาศัย ไฟฟ้า - ประปา ณ หอประชุมกานตรัตน์ โดยมีผู้เกษียณอายุราชการ ก่อนกำหนดเข้ารับฟังการอบรม จำนวน ๕๐๕ คน
   
โครงการสร้างเสริมสุขภาพกำลังพล กพ.ทอ., บก.ทอ. "กินดี อยู่ดี มีสุข”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ก.ค.๕๗ กพ.ทอ.จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพกำลังพล กพ.ทอ., บก.ทอ. "กินดี อยู่ดี มีสุข” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเครือข่ายฯ สร้างเสริมคุณภาพชีวิต กพ.ทอ., บก.ทอ.ปี ๕๖ - ๕๗ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้แก่ กำลังพล กพ.ทอ. และ ส่วนบัญชาการ เกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารให้มีสุขภาพที่ดีและยั่งยืน โดยเชิญคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก กรมแพทย์ทหารอากาศ มาบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๕๐ คน ณ ห้องบรรยาย บก.ทอ. โดยมี น.อ.สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง รอง จก.กพ.ทอ. เป็นประธาน
   
การจัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ Big Cleaning Day ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อวันพุธที่ ๒๓ ก.ค.๕๗, ๐๙๐๐ - ๑๑๓๐ ข้าราชการ, พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัด กพ.ทอ.ร่วมกันทำความสะอาด Big Cleaning Day ครั้งที่ ๑ บริเวณโดยรอบอาคาร กพ.ทอ. และภายในอาคารสำนักงาน เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารให้สะอาดและสวยงาม เป็นการเสริมสร้างสุขนิสัย และสุขภาพจิตที่ดี รวมทั้งก่อให้เกิดความสามัคคีร่วมกันเป็นหมู่คณะ ส่งผลให้การปฏิบัติงานโดยรวมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และกำหนดจัด Big Cleaning Day อีกครั้ง ในวันพุธ ที่ ๖ ส.ค.๕๗ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ ส.ค.๕๗
   
การเรียกพลเพื่อตรวจสอบของ ทอ.ประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ ก.ค.๕๗ พล.อ.ต.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง จก.กพ.ทอ.ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เปิด - ปิด การเรียกพลเพื่อตรวจสอบของ ทอ.ประจำปี ๒๕๕๗ ประเภทนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน ณ หอประชุมกานตรัตน์ ดอนเมือง โดยมี ผู้แทนจาก กกส.กห., กพ.ทหาร, นรด., กพ.ทร. และ หน.นขต.กพ.ทอ.เข้าร่วมพิธี
   
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ก.ค.๕๗ พล.อ.ต.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง จก.กพ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ แก่นายทหารชั้นประทวน สังกัด กพ.ทอ. โดยมี รอง จก.กพ.ทอ. ,ผอ.กอง , รอง ผอ.กอง และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
   
การมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคคล และหน่วยขึ้นตรงกรมกำลังพลทหารอากาศ
เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ ก.ค.๕๗ จก.กพ.ทอ.ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคคล และหน่วยขึ้นตรงกรมกำลังพลทหารอากาศ ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดีเด่นปี ๕๗ ในการประชุม กพ.ทอ. ณ ห้องบรรยาย บก.ทอ.
   
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารกำลังพล รุ่นที่ ๒๕
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ก.ค.๕๗, ๐๙๐๐ ณ รร.กำลังพล กกศ.กพ.ทอ. พล.อ.ต.ชวรัตน์  มารุ่งเรือง จก.กพ.ทอ. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารกำลังพล รุ่นที่ ๒๕ โดยมี รอง จก.กพ.ทอ., หน.นขต.กพ.ทอ., รอง หน.นขต.กพ.ทอ. และ นกพ.อาวุโส เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ
   
การประชุมการทดลองใช้โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดสมรรถนะ ทอ.ในหน่วยนำร่อง
เมื่อวันพุธที่ ๒ ก.ค.๕๗, ๐๙๐๐ - ๑๑๐๐ กคพ.กพ.ทอ.ได้จัดการประชุมการทดลองใช้โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดสมรรถนะ ทอ.ในหน่วยนำร่อง โดยมี น.อ.สุพรหม ทำจะดี ผอ.กคพ.กพ.ทอ.เป็นประธาน และมีตัวแทนจากหน่วยนำร่องจำนวน ๕ หน่วย ได้แก่ กพ.ทอ., คปอ., สอ.ทอ., รร.นอ., และพอ.เข้าร่วมการประชุม
   
พิธีเปิดการฝึกอบรม และปฐมนิเทศ นศท.ทอ.ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ มิ.ย.๕๗, ๐๘๐๐ ณ ศฝ.นศท.ทอ.(รร.จอ.ยศ.ทอ.) น.อ.วรวุฒิ ดวงเกตุ ผอ.กพส.กพ.ทอ./ผบ.ศฝ.นศท.ทอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม และปฐมนิเทศ นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๑ - ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ พร้อมทั้งถวายสักการะพระบรมรูป จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ “พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ” โดยมีข้าราชการ คณะอาจารย์จากสถาบันการศึกษา ผู้ปกครอง และ นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๑ - ๓ จำนวน ๖๓๐ คน เข้าร่วมในพิธีฯ
   
การเสนอผลงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพในต่างประเทศ
น.อ.สรายุทธ์ มหัตกีรติ รอง จก.กพ.ทอ. นำคณะผู้แทน ทอ.เข้าร่วมเสนอผลงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพในงาน International Exposition on Team Excellence 2014, Singapore โดยมีกลุ่มกิจกรรมคุณภาพจากนานาชาติเข้าร่วมงานด้วย อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย อินเดีย และสิงคโปร์
   
พิธีปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารของ ทอ.ประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ มิ.ย.๕๗, ๐๙๐๐ ณ หอประชุมกองบัญชาการ รร.การบิน น.อ.ภูวเดช สว่างแสง รอง ผบ.รร.การบิน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารของ ทอ.ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีผู้แทน คณก.เรียกพลของ ทอ., หน.นขต.รร.การบิน และพลทหารกองหนุน จำนวน ๑๐๐ คน เข้าร่วมพิธีฯ
   
การประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดการความรู้สู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของ กพ.ทอ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิ.ย.๕๗, ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ กคพ.กพ.ทอ.ได้จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดการความรู้สู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (K-Map) ของ กพ.ทอ.โดยมี พล.อ.ต.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง จก.กพ.ทอ.เป็นประธาน และมี พล.อ.ต.ฤทธิ์ อำพันแสง, พล.อ.ต.หญิง สุพิศ ประสพศิลป์ พร้อมทั้ง คณอก.ดำเนินงานขับเคลื่อนแผนการจัดการความรู้ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการทำ K-Map ให้กับ นขต.กพ.ทอ.และมี น.อ.สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง รอง จก.กพ.ทอ.เข้าร่วมการประชุม
   
การฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม DPIS
เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มิ.ย.๕๗, ๐๘๓๐ – ๑๖๐๐ กพ.ทอ.ดำเนินการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรระดับกรม DPIS ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ กวก.สอ.ทอ.ให้กับ นขต.ทอ.
   
การประชุมการทดลองใช้โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดสมรรถนะ ทอ.
เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มิ.ย.๕๗, ๐๘๓๐ – ๑๖๐๐ ผปก.กคพ.กพ.ทอ.ได้จัดให้มีการประชุมการทดลองใช้โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดสมรรถนะ ทอ. ณ รร.เหล่าทหารสารบรรณ สบ.ทอ. โดยมี น.อ.หญิง จรัสศรี จินดารัตนวงศ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะ ทอ., น.ท.นที ปั้นทอง และ น.ท.อนุโชติ วุฒิพรพงษ์ อบรมการใช้งานโปรแกรมฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำไปใช้ และถ่ายทอดแก่กำลังพลในหน่วยของตนเองได้
   
พิธีเปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารของ ทอ.ประจำปี ๒๕๕๗ ณ รร.การบิน
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ มิ.ย.๕๗ พล.อ.ท.ยรรยง คันธสร ผช.เสธ.ทอ.ฝกพ. ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารของ ทอ.ประจำปี ๒๕๕๗ ประเภทพลทหารกองหนุน จำนวน ๑๐๐ คน ณ หอประชุมกองบัญชาการ รร.การบิน โดยมี รอง ผบ.รร.การบิน, คณก.เรียกพลของ ทอ. และ หน.นขต.รร.การบิน เข้าร่วมพิธี
   
หลักสูตรนายทหารกำลังพลรุ่นที่ ๒๕ ศึกษาดูงาน ณ ศวอ.ทอ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มิ.ย.๕๗ หลักสูตรนายทหารกำลังพลรุ่นที่ ๒๕ ศึกษาดูงาน ณ ศวอ.ทอ. โดยมี น.อ.สุรชาติ ภาณุวรรณ รอง ผอ.รร.กำลังพลทหารอากาศ กกศ.กพ.ทอ. เป็นหัวหน้าคณะ
   
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มิ.ย.๕๗ พล.อ.ต.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง จก.กพ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน สังกัด กพ.ทอ. โดยมี รอง จก.กพ.ทอ. ,ผอ.กอง , รอง ผอ.กอง และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
   
การตรวจสอบประวัติรับราชการในเดือนเกิด
เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มิ.ย.๕๗ พล.อ.อ.ชนัท  รัตนอุบล ผช.ผบ.ทอ.(สายงานยุทธบริการ) ให้ความสำคัญของประวัติรับราชการโดยได้มาตรวจสอบประวัติรับราชการในเดือนเกิด ณ กขพ.กพ.ทอ.
   

การตรวจตัดสินผลงานกลุ่มกิจกรรมคุณภาพ ทอ. ณ บน.๗
เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ มิ.ย.๕๗ น.อ.สุพรหม ทำจะดี อนุกรรมการตัดสินผลงานกลุ่มกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ ทอ. เป็น หน.คณะฯ ตรวจตัดสินผลงานฯ ณ บน.๗ โดยมี น.อ.นภรักษ์ แสงเงิน เสธ.บน.๗ ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง


   

การตรวจตัดสินผลงานกลุ่มกิจกรรมคุณภาพ ทอ. ณ บน.๒
เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ มิ.ย.๕๗ น.อ.สุพรหม ทำจะดี คณะอนุกรรมการตัดสินผลงานกลุ่มกิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพ ทอ. นำคณะฯ ตรวจตัดสินผลงานฯ ณ บน.๒ โดยมี น.อ.ธนชัย อากาศวรรธนะ และ
น.อ.ประภาส เอี่ยมโมฬี รอง ผบ.บน.๒ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

                                    อ่านข่าวกิจกรรมย้อนหลัง

แหล่งข้อมูล การดำเนินการพิจารณาจัดทำ คุณวุฒิแรกบรรจุ

      - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สำนักงาน ก.พ.
      - หลักสูตรการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
      - เอกสารทางวิชาการ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
      - กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 

 

        การดำเนินการขอเครื่องราชฯ ประจำปี
           ซีดีเผยแพร่การปลูกจิตสำนึกทางด้าน
        วินัยทหาร

           ผังแสดงการขอพระราชทาน
         เครื่องราชอิสริยาภรณ์
              การประดับเครื่องหมายอักษร
         พระปรมาภิไธยย่อ (ภปร)
              คู่มือทหารอากาศ
            พนักงานราชการ- ระเบียบ คำสั่ง
             ประกาศ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง
              ประเมินผลการปฏิบัติงาน
                การตรวจสอบประวัติรับราชการ
             เดือนเกิด
               แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
            การให้บริการด้านกำลังพล
              มาตรฐานงาน ๒๕ สายวิทยาการ
              รวมเอกสารสายงานสัสดี
             ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร
            เข้ารับราชการ

              วิธีการกรอก รปภ.๑


                         อ่านทั้งหมด


ระเบียบ คำสั่ง

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการให้นักเรียนจ่าอากาศ เป็นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗

ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการรับส่งหน้าที่
ราชการ พ.ศ.๒๕๓๐

• ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยนักโดดร่มจากอากาศยาน
เป็นประจำ พ.ศ.๒๕๕๕

 คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ)ที่ ๓๔/๕๕ เรื่องแก้ไข
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๙/๕๒ ลง ๑ เม.ย.๕๒
เรื่องมอบอำนาจหน้าที่ทำการแทน และสั่งการ
ในนามของ ผบ.ทอ. (ครั้งที่ ๘)


• คำสั่ง ทอ. (เฉพาะ) ที่ ๖/๕๔ เรื่อง แฟ้ม
ประจำตัวข้าราชการและลูกจ้างประจำ
สังกัด ทอ.


• คำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๒๙/๕๒
เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการ
ในนาม ผบ.ทอ. (ฉบับสมบูรณ์)

 ระเบียบ กห.ว่าด้วยการบรรจุหรือแต่งตั้ง ข้าราชการทหารให้ดำรงตำแหน่งประจำหน่วย พ.ศ.๒๕๕๖


เวรราชองครักษ์

ณ พระตำหนัก จิตรลดาฯ
 ส.ค.๕๗ , ก.ค.๕๗

ณ วังไกลกังวล
 ส.ค.๕๗ , ก.ค.๕๗

ณ วังศุโขทัย
 ส.ค.๕๗ , ก.ค.๕๗

พระตำหนักที่ประทับ ๙๐๔
หน่วยบินเดโชชัย ๓ ดอนเมือง

 ส.ค.๕๗ , ก.ค.๕๗

ณ พระตำหนัก จักรีบงกช 
 ส.ค.๕๗ , ก.ค.๕๗

ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
  ส.ค.๕๗ , ก.ค.๕๗

ผู้แทน ผบ.ทอ. ณ วังไกลกังวล
 ก.ค.๕๗ , มิ.ย.๕๗


ใบตอบรับเวร

ใบตอบรับเวรผู้แทน ผบ.

แบบรายงานการเปลี่ยนเวร ฯ (.pdf) , (.doc)
แบบรายงานการเปลี่ยนเวรประจำพระองค์
ณ วังไกลกังวล
(.pdf) , (.doc)

แบบรายงานการเปลี่ยนเวรผู้แทน ผบ.ทอ.
  (.pdf) , (.doc)

 


บทความ


อาการปวดหลัง ปวดเอว แก้ไขได้ด้วยตนเอง
โดย น.อ.ปภัณศัก สายแจ้ง

ชีวิตออกแบบได้

บทความสมรรถนะ ทอ.

สมรรถนะกับการบริหารกำลังพลกองทัพอากาศ
  โดย น.ท.หญิง จรัสศรี จินดารัตนวงศ์ หน.ผปก.กคพ.กพ.ทอ.

ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of
Practice) กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
(Learning Organization) ของ กพ.ทอ.
โดย น.ต.หญิง มาณวิกา พรหมมานอก


การบริหารจัดการคนเก่ง โดย น.ท.สุพรหม
ทำจะดี


บทบาทกองทัพกับความพร้อมเข้าร่วมเป็น
ประชาคมอาเซียน โดย น.อ.วิษณุ เนียมคำ


Competency กับการนำมาใช้
ในกองทัพอากาศ โดย น.ท.สุพรหม ทำจะดี

กรมกำลังพลทหารอากาศ กับการไปสู่
“One of The Best Air Forces in
ASEAN” โดย น.อ.สุพรหมริบบิ้นสีฟ้า โดย น.อ.ปภัณศัก สายแจ้ง

กระทรวงกลาโหม กองทัพอากาศ กบข.
กองบัญชาการ
กองทัพไทย
กรมกำลังพล
ทหาร
กรมบัญชีกลาง
กองทัพบก กรมกำลังพล
ทหารบก
กรมสรรพากร
กองทัพเรือ กรมกำลังพล
ทหารเรือ
สมาคมศิษย์เก่า นศท.
 

UPDATE ล่าสุด เมื่อ << Friday, 25 July, 2014 3:02 PM