กรมกำลังพลทหารอากาศ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการประจำปี ๖๒ ทราบดังนี้ ICON NEW

 รายละเอียดและการแต่งกายของข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร(.PDF) และ บัญชีรายชื่อตัดเครื่องแบบ (.PDF) ICON NEW