ให้ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในลำดับสำรอง ประจำปี 62 มารายงานตัว

          ด้วยกองทัพอากาศมีความต้องการบรรจุกำลังพลเพื่อเข้าปฏิบัติงานในกองทัพอากาศ โดยจะดำเนินการเรียกผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในลำดับสำรอง ตามประกาศคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ลง 11 มิ.ย.62 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกรอบสุดท้ายบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 62 ที่มีความสมัครใจ มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติครบถ้วน สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพอากาศ จึงให้ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในลำดับสำรอง ประจำปี 62 ตรวจสอบรายชื่อและรายงานตัวรับทราบเพื่อปฏิบัติตามขั้นตอน รายละเอียดดังนี้

          1. บัญชีรายชื่อ click

          2. รายงานตัวเพื่อตอบรับการบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ click

              (โดยใช้ gmail ในการรายงานตัว ระหว่างวันวันที่ 7 - 11 ต.ค.62 เวลา 08.00 - 15.00 น.) 

          3. รายละเอียดการปฏิบัติ (ตรวจร่างกายและพิมพ์ลายนิ้วมือ) click

           อนึ่ง หากทางกองทัพอากาศตรวจสอบพบว่า ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในลำดับสำรอง ประจำปี ๖๒ ตามบัญชีรายชื่อ ไม่มารายงานตัว หรือไม่มาดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด หรือมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กองทัพอากาศกำหนด ไม่ว่าจะขั้นตอนใด เช่น การรายงานตัว การตรวจร่างกาย ฯลฯ ถึงแม้จะส่งหลักฐาน หรือทำสัญญาแล้วก็ตามถือว่าขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ข้างต้น ไม่มีสิทธิ์เข้ารับราชการ หรือหากมีคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการแล้วก็สามารถยกเลิกการบรรจุเข้ารับราชการได้

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ

โทร.0 2534 8587 กด 2 ในวันและเวลาราชการ