ประชาสัมพันธ์ขอให้ตรวจสอบรายชื่อนายทหารประทวนที่จะเข้ารับการฝึกงานในหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ ๖๓