แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และรายละเอียดการปฏิบัติ  การคัดเลือกกำลังพลปฏิบัติราชการที่ ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ (เพื่อพลาง)