แจ้งผลการคัดเลือกกำลังพลปฏิบัติราชการที่ ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ (เพื่อพลาง)