อนุมัติให้ น.ประทวน ได้รับการเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๓
 
 
 
                 - ผนวก ก : หนังสือยินยอม
 
                 - ผนวก ข : หนังสือสละสิทธิ