:   คำสั่งย้าย   :   คำสั่งเลื่อนยศ   :   เอกสารสายงานสัสดี   :   เวรราชองครักษ์ 

เพลงมาร์ช กำลังพลทหารอากาศ

แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตร นฝ.รุ่นที่ ๑๒๔
        วันที่ : ๓๑ มี.ค.๕๗

แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตร นอส.รุ่นที่ ๖๖
        วันที่ : ๓๑ มี.ค.๕๗

ให้ข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารกำลังพลรุ่นที่ ๒๕
        วันที่ : ๒๘ มี.ค.๕๗

การจัดทำสัญญาศิษย์การบิน
       วันที่ : ๑๒ มี.ค.๕๗

อนุมัติโครงการศึกษาต่างประเทศของ ทอ.ประจำปี ๕๗
       วันที่ : ๖ มี.ค.๕๗

แจ้งรายชื่อผู้เ ข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ECL ครั้งที่ ๒
       วันที่ : ๒๐ ก.พ.๕๗

ขอให้ส่งรายชื่อนายทหารเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารกำลังพล
       วันที่ : ๗ ก.พ.๕๗

การเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๒
       วันที่ : ๕ ก.พ.๕๗

โครงการศึกษา ทอ ประจำปี ๕๗
   วันที่ : ๑ ต.ค.๕๖
  อ่านข่าวสารการศึกษาย้อนหลัง

  แบบธรรมเนียมด้านการศึกษา

เอกสารประกอบการบรรยายการดำเนินงานระบบกำลังพลผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
     วันที่ : ๒๘ มี.ค.๕๗

ข้อมูลนำเสนอหน่วยต้นแบบKM
 -  ข้อมูลนำเสนอกองบิน 4
 -  ข้อมูลนำเสนอ_สรรพาวุธ

      วันที่ : ๑๐ มี.ค.๕๗

ข้อมูลบรรยายเรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนกำลังพลผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ระหว่าง ๒๔-๒๕ ก.พ.๕๗ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จว.พระนครศรีอยุธยา      
      วันที่ : ๒๖ ก.พ.๕๗
เอกสารประกอบการบรรยายความเชื่อมโยง ค่านิยม วัฒนธรรมองค์การ สมรรถนะ ทอ. และการสรรหากาลังพล
ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
     
      วันที่ : ๒๖ ก.พ.๕๗
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การแห่งการเรียนรู้ให้กำลังพล กพ.ทอ.
      วันที่ : ๗ ก.พ.๕๗
เอกสารประกอบการบรรยาย HiPPP ๓-๔ ก.พ. ๕๗      
     วันที่ : ๕ ก.พ.๕๗
อ่านข่าวสารการพัฒนากำลังพลย้อนหลัง
การอนุญาตให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัด นขต.ทอ. ที่เป็นสตรีไปถือศีล และปฏิบัติธรรม
        วันที่ : ๓  เม.ย.๕๗

การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำป1พุทธศักราช ๒๕๕๗
        วันที่ : ๓  เม.ย.๕๗

ขอให้กวดขันการก่อหนี้สินของกำลังพล ทอ.
     วันที่ : ๒  เม.ย.๕๗

ประชาสัมพันธ์การแต่งกายในวันที่ ๒๗ มี.ค.๕๗ และวันที่ ๙ เม.ย๕๗
       วันที่ : ๒๑ มี.ค.๕๗

คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๐๐/๒๖ เรื่อง กำหนดทรงผม
       วันที่ : ๒๑ มี.ค.๕๗

คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๕๐/๓๙ เรื่องกำหนดแนวทางการลงทัณฑ์ข้าราชการ ทอ.
       วันที่ : ๒๑ มี.ค.๕๗

การจัดสรรเงินรางวัล ๒๕๕๖
     - แบบฟอร์ม
     - ข้อมูลข้าราชการ(สามารถติดต่อขอรับได้ทาง E-mail)
       วันที่ : ๒๑ มี.ค.๕๗

ระเบียบ,คำสั่ง,พระราชบัญญัติ,ประกาศ,ข้อบังคับ

อ่านข่าวสารการปกครองย้อนหลัง

ข้อมูลประกอบการสัมมนาศึกษาแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับ
ระบบข้าราชการพลเรือนกลาโหม (ครั้งที่ ๑)

      แผนการดำเนินงานระบบข้าราชการพลเรือนกลาโหม
      การจัดทำระบบข้าราชการพลเรือนกลาโหม
       วันที่ : ๒๙ ม.ค.๕๗

การจ้างพนักงานราชการปฏิบัติงานใน ปีงบประมาณ ๕๗ 
  วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๖
หมายเหตุ :
รายละเอียดข้อมูลการจ้างพนักงานราชการ
ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๕๗ จะจัดส่งเอกสารให้หน่วย
และแจ้งให้ทราบทาง e-mail ของ นกพ.หน่วย โดยตรง

อ่านข่าวสารงานนโยบายและแผนย้อนหลัง
คำสั่ง ทอ.ที่ ๔๙๓/๕๗ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตร
รับราชการ (ผบ.ฝูง, ผบ.พัน)

      
วันที่ ๙ เม.ย.๕๗
คำสั่ง ทอ.ที่ ๔๙๑/๕๗ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตร
รับราชการ (น.ต.-น.ท. เหล่านักบิน)

      
วันที่ ๕ เม.ย.๕๗
คำสั่ง ทอ.ที่ ๔๙๒/๕๗ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตร
รับราชการ (น.ต.-น.ท. เหล่าทั่วไป)

      
วันที่ ๕ เม.ย.๕๗
คำสั่ง ทอ.ที่ ๔๖๕/๕๗ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตร
รับราชการ (น.อ.-น.อ.พิเศษ เหล่านักบิน)

      
วันที่ ๓๑ มี.ค.๕๗
คำสั่ง ทอ.ที่ ๔๖๖/๕๗ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตร
รับราชการ (น.อ.-น.อ.พิเศษ เหล่าทั่วไป )

      
วันที่ ๓๑ มี.ค.๕๗
ให้นายทหารสัญญาบัตรปฏิบัติหน้าที่ราชการ
      
วันที่ ๓๑ มี.ค.๕๗
ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการเลื่อนระดับชั้นงาน การเปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนสายงาน และการเลื่อนค่าจ้างของลูกจ้างประจำ       วันที่ ๓ มี.ค.๕๗
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๐๑/๕๗ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตร
รับราชการ

      วันที่ ๓๑ มี.ค.๕๗
คำสั่ง ทอ.ที่ ๔๗/๕๗ เรื่อง ย้ายข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
รับราชการ

      วันที่ ๑๖ ม.ค.๕๗
บัญชีรายชื่อผู้สมัครเลื่อนฐานะ ๒๕๕๗
      วันที่ ๑๖ ม.ค.๕๗
คำสั่ง ทอ.ที่ ๒๒๒๕/๕๖ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ
      วันที่ ๘ ม.ค.๕๗

อ่านข่าวสารการจัดการกำลังพลย้อนหลัง

รวมคำสั่งย้าย

ความคืบหน้าสมาชิก กบข.
    วันที่ ๑๙ ก.พ.๕๗
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ศบส.ทอ.
    วันที่ ๒๙ ต.ค.๕๖
ประชาสัมพันธ์ กบข. กระทรวงการคลังให้สมาชิก กบข.ภาคสมัครใจเลือกรับบำนาญสูตรเดิมได้ภายในปี ๕๘
   
ร่าง พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  
อ่านข่าวสารงานเบี้ยหวัด, บำนาญและ กบข.ย้อนหลัง
ย้ำเตือนการตรวจสอบประวัติรับราชการภายในเดือนเกิด
      วันที่ เม.ย.๕

หน้าที่ของผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเข้าระบบเบิกจ่ายตรง
ค่ารักษาพยาบาล ควรปฏิบัติดังนี้

การตรวจสอบประวัติรับราชการในเดือนเกิด
การแก้ไขวันเดือนปีเกิดลูกจ้างประจำ
เดือน ก.ย.๕๖
เดือน ส.ค.๕๖
เดือน ก.ค.๕๖
การรายงานยอดกำลังพลของ นขต.ทอ.ณ ที่ตั้งดอนเมือง และที่ตั้งบางซื่อเนื่องจากเหตุการชุมนุมของ กกปส.
   ศปก. วันที่ ๑๓ ม.ค.๕๗
การปฏิบัติของ ขรก.ที่จะมาปฏิบัติงาน เนื่องจากเหตุการชุมนุม
ของ กกปส.

   ศปก. วันที่ ๑๐ ม.ค.๕๗
หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการและรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ
   ศปก. วันที่ ๒๖ ธ.ค.๕๖
การระบุตำแหน่งในหนังสือรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ
   ศปก. วันที่ ๑๘ ธ.ค.๕๖
การขอรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ
   ศปก. วันที่ ๑๘ ธ.ค.๕๖
การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนให้กับ จนท.ที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่ จชต.
   ศปก. วันที่ ๒๒ พ.ย.๕๖
อ่านข่าว ศปก. ย้อนหลัง
แจ้งเลขเครื่องหมายทะเบียนกองประจำการจาก มทบ.๑๑ และสัสดีกรุงเทพมหานคร (เมื่อ ๒๒ ส.ค.๕๖) จำนวน ๑๗๑ คน
   วันที่ ๑๙ ส.ค.๕๖
Template ข้อสอบของ (คอค) ปี 57
    วันที่ ๑๓ ม.ค.๕๗
เครื่องแต่งกายพนักงานราชการ (หญิง)
    วันที่ ๑๖ ต.ค.๕๖
--> -->

การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการ ก่อนกำหนดของ กห.ประจำปีงบประมาณ ๕๗ (มติ ครม.)
แจ้งความคืบหน้าร่าง พ.ร.ฎ.เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. พ.ศ.๒๕๕๗

กรมกำลังพลทหารอากาศ ขอแจ้งให้ผู้สอบได้ตัวสำรอง (ที่ส่งสัญญาแล้ว) เข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๕๗

เครื่องแต่งกายข้าราชการ ชั้นสัญญาบัตร
เครื่องแต่งกายข้าราชการ ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร

เครื่องแต่งกายพนักงานราชการ (หญิง)

  รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ >>> information facebook
ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นชุมนุมนายเรืออากาศ

         ด้วยคณะอนุกรรมการฝ่ายพิจารณาบุคคลดีเด่น ซึ่งมี พล.อ.ท.จอม รุ่งสว่าง เป็นประธาน จะทำการพิจารณาเลือกบุคคลดีเด่นของสมาชิกชุมนุมนายเรืออากาศ (ชนอ.) ประจำปี ๕๗ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่าโรงเรียนนายเรืออากาศ ที่ทำคุณประโยชน์แก่ สถาบัน สังคม และประเทศชาติ สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเกียรติให้เข้ารับรางวัลในงานประชุมใหญ่สามัญและงานเลี้ยงสังสรรค์ ชนอ.ประจำปี ๕๗

เน้นย้ำการกวดขันวินัยทหาร

         ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๑๗ ก.ค.๕๖ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๔.๕/๖๖๖๒ ลง ๑๕ ก.ค.๕๖ ให้ นขต.ทอ.ดำเนินการ ควบคุม กำกับดูแลกำรปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมเกี่ยวกับวินัยทหารอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง ตลอดจนเข้มงวดกวดขันกำลังพลในสังกัด ให้ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร อย่างเคร่งครัด หากตรวจพบว่ามีผู้กระทำความผิด หรือประพฤติตนไม่อยู่ในระเบียบวินัยทหาร ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงทัณฑ์ พร้อมทั้งให้ สน.ผบ.ดม.จัด จนท.สห.ทอ.ออกตรวจวินัยทหารในห้วงเวลาที่เหมาะสม อย่างต่อเนื่อง

           เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและการเลื่อนชั้นเงินเดือนเพื่อชดเชยผู้ได้รับผลกระทบของ กห .


หลักฐานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของนายทหาร
ชั้นนายพล ตามมติสภากลาโหม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ย้ำเตือนแนวทางการรายงานขออนุมัติให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
รวมข่าวเกษียณอายุราชการ และเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

พระราชทานยศเป็นกรณีพิเศษ โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ๒๕๕๗

พิธีรับรายงานตัว นชท.รุ่นที่ ๕๒ (จำนวน ๓๐ คน)
เมื่อวันอังคารที่ ๘ เม.ย.๕๗, ๐๘๓๐ พล.อ.ต.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง จก.กพ.ทอ.ประธานในพิธีรับรายงานตัว นชท.รุ่นที่ ๕๒ ได้กล่าวต้นรับและให้แนวทางในการรับราชการแก่ นขท.ที่บรรจุเข้ารับราชการในส่วนของ ทอ. ณ โรงเรียนกำลังพลทหารอากาศ กกศ.กพ.ทอ.

พิธีประดับเครื่องหมายยศ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ เม.ย.๕๗ พล.อ.ต.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง จก.กพ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัด กพ.ทอ. โดยมี รอง จก.กพ.ทอ. ,ผอ.กอง , รอง ผอ.กอง และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

พิธีประดับเครื่องหมายยศ
เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ มี.ค.๕๗ พล.อ.ต.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง จก.กพ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน สังกัด กพ.ทอ. โดยมี รอง จก.กพ.ทอ. ,ผอ.กอง , รอง ผอ.กอง และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานกำลังพลผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ มี.ค.๕๗, ๐๙๐๐ กพ.ทอ.จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานเกี่ยวกับ กำลังพลผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  (High Performance and Potential Personnel: HiPPP) แก่ คณก.กำกับดูแลกำลังพลผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของ นขต.ทอ.และกำลังพลผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของ นขต.ทอ.โดยมี น.อ.หญิง จรัสศรี  จินดารัตนวงศ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องบรรยาย บก.ทอ.

พิธีมอบรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นและผลงานบทความทางวิชาการ, รางวัลการเขียนเอกสารวิจัยดีเด่น, รางวัลนิรภัย และรางวัลบุคคลดีเด่นของ ทอ.ประจำปี ๕๖
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มี.ค.๕๗ พล.อ.อ.ประจิน  จั่นตอง ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นและผลงานบทความทางวิชาการ, รางวัลการเขียนเอกสารวิจัยดีเด่น, รางวัลนิรภัย และรางวัลบุคคลดีเด่นของ ทอ.ประจำปี ๕๖ เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ ณ ห้องรับรอง ทอ. โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

 

 

แหล่งข้อมูล การดำเนินการพิจารณาจัดทำ คุณวุฒิแรกบรรจุ

      - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สำนักงาน ก.พ.
      - หลักสูตรการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
      - เอกสารทางวิชาการ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
      - กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 

 

        การดำเนินการขอเครื่องราชฯ ประจำปี
           ซีดีเผยแพร่การปลูกจิตสำนึกทางด้าน
        วินัยทหาร

           ผังแสดงการขอพระราชทาน
         เครื่องราชอิสริยาภรณ์
              การประดับเครื่องหมายอักษร
         พระปรมาภิไธยย่อ (ภปร)
              คู่มือทหารอากาศ
              เครื่องแบบทหารอากาศ
            พนักงานราชการ- ระเบียบ คำสั่ง
             ประกาศ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง
              ประเมินผลการปฏิบัติงาน
                การตรวจสอบประวัติรับราชการ
             เดือนเกิด
               แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
            การให้บริการด้านกำลังพล
              มาตรฐานงาน ๒๕ สายวิทยาการ
              รวมเอกสารสายงานสัสดี
             ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร
            เข้ารับราชการ

              วิธีการกรอก รปภ.๑


                         อ่านทั้งหมด


ระเบียบ คำสั่ง

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการให้นักเรียนจ่าอากาศ เป็นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗

ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการรับส่งหน้าที่
ราชการ พ.ศ.๒๕๓๐

• ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยนักโดดร่มจากอากาศยาน
เป็นประจำ พ.ศ.๒๕๕๕

 คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ)ที่ ๓๔/๕๕ เรื่องแก้ไข
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๙/๕๒ ลง ๑ เม.ย.๕๒
เรื่องมอบอำนาจหน้าที่ทำการแทน และสั่งการ
ในนามของ ผบ.ทอ. (ครั้งที่ ๘)


• คำสั่ง ทอ. (เฉพาะ) ที่ ๖/๕๔ เรื่อง แฟ้ม
ประจำตัวข้าราชการและลูกจ้างประจำ
สังกัด ทอ.


• คำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๒๙/๕๒
เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการ
ในนาม ผบ.ทอ. (ฉบับสมบูรณ์)

 ระเบียบ กห.ว่าด้วยการบรรจุหรือแต่งตั้ง ข้าราชการทหารให้ดำรงตำแหน่งประจำหน่วย พ.ศ.๒๕๕๖
 


เวรราชองครักษ์

• ณ พระตำหนัก จิตรลดาฯ
 เม.ย.๕๗ ,  มี.ค.๕๗

• ณ วังไกลกังวล
  เม.ย.๕๗มี.ค.๕๗

• ณ วังศุโขทัย
  เม.ย.๕๗ มี.ค.๕๗

• พระตำหนักที่ประทับ ๙๐๔
หน่วยบินเดโชชัย ๓ ดอนเมือง
  เม.ย.๕๗มี.ค.๕๗

• ณ พระตำหนัก จักรีบงกช 
  เม.ย.๕๗ ,มี.ค.๕๗

• ผู้แทน ผบ.ทอ. ณ วังไกลกังวล
  เม.ย.๕๗มี.ค.๕๗


ใบตอบรับเวร

ใบตอบรับเวรผู้แทน ผบ.

• แบบรายงานการเปลี่ยนเวร ฯ (.pdf) , (.doc)

• แบบรายงานการเปลี่ยนเวรประจำพระองค์
ณ วังไกลกังวล (.pdf) , (.doc)

• แบบรายงานการเปลี่ยนเวรผู้แทน ผบ.ทอ.
  (.pdf) , (.doc)

 


บทความ


อาการปวดหลัง ปวดเอว แก้ไขได้ด้วยตนเอง
โดย น.อ.ปภัณศัก สายแจ้ง

ชีวิตออกแบบได้

บทความสมรรถนะ ทอ.

สมรรถนะกับการบริหารกำลังพลกองทัพอากาศ
  โดย น.ท.หญิง จรัสศรี จินดารัตนวงศ์ หน.ผปก.กคพ.กพ.ทอ.

ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of
Practice) กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
(Learning Organization) ของ กพ.ทอ.
โดย น.ต.หญิง มาณวิกา พรหมมานอก


การบริหารจัดการคนเก่ง โดย น.ท.สุพรหม
ทำจะดี


บทบาทกองทัพกับความพร้อมเข้าร่วมเป็น
ประชาคมอาเซียน โดย น.อ.วิษณุ เนียมคำ


Competency กับการนำมาใช้
ในกองทัพอากาศ โดย น.ท.สุพรหม ทำจะดี

กรมกำลังพลทหารอากาศ กับการไปสู่
“One of The Best Air Forces in
ASEAN” โดย น.อ.สุพรหมริบบิ้นสีฟ้า โดย น.อ.ปภัณศัก สายแจ้ง

กระทรวงกลาโหม กองทัพอากาศ กบข.
กองบัญชาการ
กองทัพไทย
กรมกำลังพล
ทหาร
กรมบัญชีกลาง
กองทัพบก กรมกำลังพล
ทหารบก
กรมสรรพากร
กองทัพเรือ กรมกำลังพล
ทหารเรือ
สมาคมศิษย์เก่า นศท.

UPDATE ล่าสุด เมื่อ << Friday, 11 April, 2014 3:45 PM