:   คำสั่งย้าย   :   คำสั่งเลื่อนยศ   :   เอกสารสายงานสัสดี   :   เวรราชองครักษ์ 

เพลงมาร์ช กำลังพลทหารอากาศ
- อนุมัติกำหนดจำนวน น.ประทวน สอบเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตรปี ๕๙
   - ตำแหน่งสอบเลื่อนฐานะ น.ประทวนเป็น น.สัญญาบัตรปี ๕๙
   - คำสั่งสอบเลื่อนฐานะ น.ประทวนเป็น น.สัญญาบัตรปี ๕๙
      วันที่ : ๒๐ เม.ย.๕๘
การปรับร่างแผนบรรจุกำลังพลประจำปีงบประมาณ ๕๙
      วันที่ : ๒๘ ก.ค.๕๗
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการย้ายพนักงานราชการ
      วันที่ : ๒๘ ก.ค.๕๗

การจ้างพนักงานราชการปฏิบัติงานใน ปีงบประมาณ ๕๗ 
  วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๖
หมายเหตุ :
รายละเอียดข้อมูลการจ้างพนักงานราชการ
ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๕๗ จะจัดส่งเอกสารให้หน่วย
และแจ้งให้ทราบทาง e-mail ของ นกพ.หน่วย โดยตรง

อ่านข่าวสารงานนโยบายและแผนย้อนหลัง
แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลื่อนฐานะโควตา น.ประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
      วันที่
: ๑๒ มี.ค.๕๘
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลื่อนฐานะโควตา น.ประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
      วันที่ :
๒๔ ก.พ.๕๘
การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
คำสั่ง ทอ.ที่ ๕๙๑/๕๘ เรื่อง บรรจุนักเรียนจ่าอากาศเข้ารับราชการและแต่งตั้งยศทหาร
      วันที่ : ๒๘ เม.ย.๕๘
คำสั่ง ทอ.ที่ ๕๓๑/๕๘ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ
      วันที่ : ๑๗ เม.ย.๕๘
คำสั่ง ทอ.ที่ ๕๓๐/๕๘ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ
      วันที่ : ๑๗ เม.ย.๕๘
คำสั่ง ทอ.ที่ ๔๙๗/๕๘ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ
      วันที่ : ๙ เม.ย.๕๘
คำสั่ง ทอ.ที่ ๔๗๖/๕๘ เรื่อง ย้ายนายทหารประทวนรับราชการ
      วันที่ : ๙ เม.ย.๕๘
คำสั่ง ทอ.ที่ ๔๒๖/๕๘ เรื่อง บรรจุนักเรียนช่างฝีมือทหารเข้ารับราชการและแต่งตั้งยศทหาร
      วันที่ : ๘ เม.ย.๕๘

อ่านข่าวสารการจัดการกำลังพลย้อนหลัง

รวมคำสั่งย้าย

ข้อมูลที่นายทหารกองหนุนควรทราบ
     วันที่
  ๑๘ .ย๕๗
ประกาศ คสช.ฉบับที่ ๘๑ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ.๒๕๒๑
     วันที่
  ๑๕ .ค๕๗
หนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่าย(บำเหน็จบำนาญ)
     วันที่
    พ.ค๕๗
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ศบส.ทอ.
    วันที่ ๒๙ ต.ค.๕๖
ศูนย์กำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ ทอ.
การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างวินัยทหาร
      วันที่ : ๒๙ เม.ย.๕๘

ระเบียบ,คำสั่ง,พระราชบัญญัติ,ประกาศ,ข้อบังคับ

อ่านข่าวสารการปกครองย้อนหลัง
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๗๕
      วันที่ : ๒๔ เม.ย.๕๘
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๖
      วันที่ : ๑๗ เม.ย.๕๘
แนวทางการปฏิบัติตามอนุมัติ ผบ.ทอ. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๓ มี.ค.๕๘ ในการเดินทางไปศึกษา ดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ
      วันที่ : ๑๗ เม.ย.๕๘
คำสั่งเปิดการศึกษา และให้ข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารกำลังพล รุ่นที่ ๒๖
      วันที่ : ๘ เม.ย.๕๘
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๖๘
      วันที่ : ๒ เม.ย.๕๘
คำสั่ง ทอ.ที่ ๓๓๒/๕๘ เรื่อง ให้บุคคลเข้าเป็นศิษย์การบินของ ทอ.ประจำปี ๕๘
      วันที่ : ๑ เม.ย.๕๘
โครงการศึกษาต่างประเทศของ ทอ.ปี ๕๘
      วันที่ : ๑๕ ม.ค.๕๘
 อ่านข่าวสารการศึกษาย้อนหลัง
  แบบธรรมเนียมด้านการศึกษา
แบบฟอร์ม นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ ทอ.ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๘
      วันที่ : ๑๖ เม.ย.๕๘
ประชุมคณะกรรมการสมรรถนะกำลังพล ทอ.
      วันที่ : ๓๐ มี.ค.๕๘
ขอแต่งตั้ง ลชทอ.รอง น.ประทวนเป็นกรณีพิเศษ
      วันที่ : ๑๙ มี.ค.๕๘
การต่ออายุผู้ปฏิบัติงานเสี่ยงอันตราย
      วันที่ : ๑๓ ก.พ.๕๘
แบบรายงานความก้าวหน้า ศอ.ปส.ทอ.
      วันที่ : ๒๒ ธ.ค.๕๗
รายงานผลการใช้โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงานของกำลังพลตามแนวคิดสมรรถนะ ทอ.และอนุมัติแผนทดลองใช้โปรแกรมฯ
      วันที่ : ๙ ธ.ค.๕๗
ให้ น.สัญญาบัตรเป็น นบ.ประจำกองพร้อมรบกับรับ พ.น.บ., พ.บ.อ. และงดรับ พ.ศ.ม.
      วันที่ : ๒๗ ต.ค.๕๗
อ่านข่าวสารการพัฒนากำลังพลย้อนหลัง
รูปแบบ (template) สำหรับสื่อนำเสนอ (powerpoint) ของ กพ.ทอ.
      วันที่ : ๗ ม.ค.๕๘
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยบัตรประจำตัวนักเรียนทหาร สังกัดกองทัพอากาศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗
     วันที่ : ..๕
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยบัตรประจำตัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗
     วันที่ : ๒๒ พ..๕
ย้ำเตือนการตรวจสอบประวัติรับราชการภายในเดือนเกิด
      วันที่ :
เม.ย.๕

หน้าที่ของผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเข้าระบบเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาล ควรปฏิบัติดังนี้

การตรวจสอบประวัติรับราชการในเดือนเกิด
การแก้ไขวันเดือนปีเกิดลูกจ้างประจำ
เดือน พ.ย.๕๖
เดือน ธ.ค.๕๖
เดือน ก.พ.๕๗
เดือน มี.ค.๕๗
เดือน เม.ย.๕๗
เดือน พ.ค.๕๗
เดือน มิ.ย.๕
- ตัวอย่างหนังสือรับรองวันทวีคูณ กอ.รมน.
   - ตัวอย่างหนังสือรับรองวันทวีคูณ แผนป้องกันประเทศ
   ศปก. วันที่ ๑ เม.ย.๕๘
การระบุตำแหน่งในหนังสือรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ
   ศปก. วันที่ ๑๘ ธ.ค.๕๖
การขอรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ
   ศปก. วันที่ ๑๘ ธ.ค.๕๖
การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนให้กับ จนท.ที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่ จชต.
   ศปก. วันที่ ๒๒ พ.ย.๕๖
หมายเลขโทรศัพท์ ศปก.ทอ.
อ่านข่าว ศปก. ย้อนหลัง
เครื่องแต่งกายข้าราชการ ชั้นสัญญาบัตร
    วันที่ ๑๖ ต.ค.๕๖
เครื่องแต่งกายข้าราชการ ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
    วันที่ ๑๖ ต.ค.๕๖
เครื่องแต่งกายพนักงานราชการ (หญิง)
    วันที่ ๑๖ ต.ค.๕๖

ล่าสุดเมื่อ ๑๐ เม.ย.๕๘


ล่าสุดเมื่อ ๒๗ มี.ค.๕๘

ล่าสุดเมื่อ ๙ มี.ค.๕๘

ล่าสุดเมื่อ ๙ ก.พ.๕๘

ล่าสุดเมื่อ ๑๕ ธ.ค.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๑๘ พ.ย.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๖ พ.ย.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๓๑ ก.ค.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๔ ก.ค.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๑๘ มิ.ย.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๑๘ มิ.ย.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๑๘ มิ.ย.๕๗
พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารกำลังพล รุ่นที่ ๒๖
พล.อ.ท.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง จก.กพ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารกำลังพล รุ่นที่ ๒๖ โดยมี ผอ.สนพ.กพ.ทอ., ผอ.สปพ.กพ.ทอ., หน.นขต.กพ.ทอ. และ รอง หน.นขต.กพ.ทอ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ
 

 

พิธีประดับเครื่องหมายยศ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ เม.ย.๕๘ พล.อ.ท.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง จก.กพ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ แก่นายทหารชั้นประทวน สังกัด กพ.ทอ. โดยมี ผอ.สปพ.กพ.ทอ. ,ผอ.กอง , รอง ผอ.กอง และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
 

 

งานประเพณีสงกรานต์ กพ.ทอ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ เม.ย.๕๘ พล.อ.ท.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง จก.กพ.ทอ. เป็นประธานในงานสงกรานต์ กพ.ทอ. โดยจัดให้มีพิธีรดน้ำพระ รดน้ำขอพรจากผู้บังคับบัญชา และทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ลานจอดรถ กพ.ทอ.
 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการข้าราชการทหารคณะที่ ๑ (อกขท.๑) เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ จนท.ควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน
เมื่อวันพุธที่ ๘ เม.ย.๕๘ พล.ต.โอภาส ลิ่วศิริวงศ์เจริญ ผอ.สกกห.สม. พร้อมคณะฝ่ายเลขานุการ อกขท.๑ เยี่ยมชม ศึกษาดูงานระบบและการปฏิบัติหน้าที่ของ จนท.ควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ จนท.ควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน ณ คปอ. โดยมี พล.อ.ต.สมศักดิ์ หาญวงษ์ ผอ.ศปอ.คปอ., พล.อ.ต.วีระพงษ์ นิลจินดา ผอ.สนพ.กพ.ทอ. และ พล.อ.ต.สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. ให้การต้อนรับ
 

 

อบรมการบริหารโปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดสมรรถนะกำลังพล ทอ.สำหรับผู้ดูแลระบบ ระดับ นขต.ทอ.
เมื่อวันพุธที่ ๘ เม.ย.๕๘ กคพ.สปพ.กพ.ทอ.จัดอบรมการบริหารโปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแนวคิดสมรรถนะกำลังพล ทอ. สำหรับผู้ดูแลระบบ ระดับ นขต.ทอ.จำนวน ๘๐ คน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบดูแลระบบของหน่วย ได้รับความรู้ และทักษะในการใช้โปรแกรมฯ รวมถึงสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเบื้องต้นในระบบที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องเรียน รร.เหล่าทหารสารบรรณ สบ.ทอ.
 

 

พิธีรายงานตัวนักเรียนช่างฝีมือทหาร ในส่วนของ ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๕๘
เมื่อวันพุธที่ ๘ เม.ย.๕๘, ๐๙๓๐ พล.อ.ท.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง จก.กพ.ทอ.เป็นประธานในพิธีรับรายงานตัวนักเรียนช่างฝีมือทหาร ในส่วนของ ทอ.รุ่นที่ ๕๓ ประจำปีงบประมาณ ๕๘ จำนวน ๕๐ คน ณ รร.กำลังพลทหารอากาศ กกศ.สปพ.กพ.ทอ. โดยมี รอง จก.กพ.ทอ., รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ., ผอ.กอง, รอง ผอ.กอง และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
 

 

พิธีประดับเครื่องหมายยศ
เมื่อวันอังคารที่ ๗ เม.ย.๕๘ พล.อ.ท.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง จก.กพ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัด กพ.ทอ. จำนวน ๔ นาย โดยมี ผอ.สปพ.กพ.ทอ. ,ผอ.กอง , รอง ผอ.กอง และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
 

 

การทำสัญญาเข้าเป็นศิษย์การบินของกองทัพอากาศ ประจำปี ๕๘
เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ เม.ย.๕๘ พล.อ.ท.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง จก.กพ.ทอ.และ พล.อ.ต.สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. ได้เดินทางมาตรวจความเรียบร้อยในการทำสัญญาเข้าเป็นศิษย์การบินของกองทัพอากาศ ประจำปี ๕๘ (รุ่น น.๑๓๗-๕๘-๑ และ น.๑๓๘-๕๘-๒) จำนวน ๖๖ คน ณ รร.นนก.
 

 

การประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ เม.ย.๕๘, ๐๙๐๐ พล.อ.ต.สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ.เป็นประธานในการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ จนท.ควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือน ของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการทหารคณะที่ ๑ (อกขท.๑) ณ ห้องประชุม กพ.ทอ.
 

 

ประชุม คณก.สมรรถนะกำลังพล ทอ.ครั้งที่ ๑/๕๘
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มี.ค.๕๘, ๐๘๔๕ พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง เสธ.ทอ. เป็นประธานในการประชุม คณก.สมรรถนะกำลังพล ทอ.ครั้งที่ ๑/๕๘ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนการขับเคลื่อนสมรรถนะกำลังพล ทอ.ปี ๕๘ - ๖๐ ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๑
อ่านข่าวกิจกรรมย้อนหลัง

แหล่งข้อมูล การดำเนินการพิจารณาจัดทำ คุณวุฒิแรกบรรจุ

      - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สำนักงาน ก.พ.
      - หลักสูตรการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
      - เอกสารทางวิชาการ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
      - กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 

 

        การดำเนินการขอเครื่องราชฯ ประจำปี
           ซีดีเผยแพร่การปลูกจิตสำนึกทางด้าน
        วินัยทหาร

           คู่มือทหารอากาศ
            พนักงานราชการ- ระเบียบ คำสั่ง
             ประกาศ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง
              ประเมินผลการปฏิบัติงาน
                การตรวจสอบประวัติรับราชการ
             เดือนเกิด
               แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
            การให้บริการด้านกำลังพล
              มาตรฐานงาน ๒๕ สายวิทยาการ
              รวมเอกสารสายงานสัสดี
             ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร
            เข้ารับราชการ

              วิธีการกรอก รปภ.๑


                         อ่านทั้งหมด


ระเบียบ คำสั่ง

คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๘/๕๗ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการในนาม ผบ.ทอ.(ฉบับสมบูรณ์)แก้ไขครั้งที่ ๑

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ๒๕๕๗

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการให้นักเรียนจ่าอากาศ เป็นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการรับส่งหน้าที่
ราชการ พ.ศ.๒๕๓๐

• ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยนักโดดร่มจากอากาศยาน
เป็นประจำ พ.ศ.๒๕๕๕

• คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๖/๕๔ เรื่อง แฟ้ม
ประจำตัวข้าราชการและลูกจ้างประจำ
สังกัด ทอ.


เวรราชองครักษ์

ณ พระตำหนัก จิตรลดาฯ
   พ.ค.๕๘ , เม.ย.๕๘

ณ วังไกลกังวล
   พ.ค.๕๘ , เม.ย.๕๘

เวรประจำพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
   พ.ค.๕๘ ,  เม.ย.๕๘

ณ พระตำหนัก จักรีบงกช 
   พ.ค.๕๘ , เม.ย.๕๘

ผู้แทน ผบ.ทอ. ณ วังไกลกังวล
   พ.ค.๕๘ , เม.ย.๕๘

• ข้อควรทราบ และใบตอบรับเวร (.pdf) , (.doc)
ใบตอบรับเวรผู้แทน ผบ.
แบบรายงานการเปลี่ยนเวร ฯ (.pdf) , (.doc)
แบบรายงานการเปลี่ยนเวรประจำพระองค์
ณ วังไกลกังวล
(.pdf) , (.doc)
แบบรายงานการเปลี่ยนเวรผู้แทน ผบ.ทอ.
  (.pdf) , (.doc)

ตัวอย่างใบแทนเวร
ตัวอย่างใบเปลี่ยนเวร

 


บทความ


บทบาทกองทัพกับความพร้อมเข้าร่วมเป็น
ประชาคมอาเซียน โดย น.อ.วิษณุ เนียมคำ


อาการปวดหลัง ปวดเอว แก้ไขได้ด้วยตนเอง
โดย น.อ.ปภัณศัก สายแจ้ง

ชีวิตออกแบบได้

บทความสมรรถนะ ทอ.

สมรรถนะกับการบริหารกำลังพลกองทัพอากาศ
  โดย น.ท.หญิง จรัสศรี จินดารัตนวงศ์ หน.ผปก.กคพ.กพ.ทอ.

ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of
Practice) กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
(Learning Organization) ของ กพ.ทอ.
โดย น.ต.หญิง มาณวิกา พรหมมานอก


การบริหารจัดการคนเก่ง โดย น.ท.สุพรหม
ทำจะดี


Competency กับการนำมาใช้
ในกองทัพอากาศ โดย น.ท.สุพรหม ทำจะดี

กรมกำลังพลทหารอากาศ กับการไปสู่
“One of The Best Air Forces in
ASEAN” โดย น.อ.สุพรหมริบบิ้นสีฟ้า โดย น.อ.ปภัณศัก สายแจ้ง

กระทรวงกลาโหม กองทัพอากาศ กบข.
กองบัญชาการ
กองทัพไทย
กรมกำลังพล
ทหาร
กรมบัญชีกลาง
กองทัพบก กรมกำลังพล
ทหารบก
กรมสรรพากร
กองทัพเรือ กรมกำลังพล
ทหารเรือ
สมาคมศิษย์เก่า นศท.

UPDATE ล่าสุด เมื่อ << Wednesday, 29 April, 2015 1:35 PM
Facebook การรับสมัครบุคคลพลเรือนฯ เข้าไปที่หน้ารับสมัคร ผนวกประกอบระเบียบการรับสมัคร