:   คำสั่งย้าย   :   คำสั่งเลื่อนยศ   :   เอกสารสายงานสัสดี   :   เวรราชองครักษ์ 

เพลงมาร์ช กำลังพลทหารอากาศ
แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินงานด้านกำลังพล ประจำปีงบประมาณ ๕๙
   วันที่ : ๑๖ ต.ค.๕๘
แนวทางการจ้างพนักงานราชการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๕๙
  วันที่ : ๑ ต.ค.๕๘

การจ้างพนักงานราชการปฏิบัติงานใน ปีงบประมาณ ๕๙ 
 
วันที่ ๒๙ ก.ย.๕๘
หมายเหตุ :
รายละเอียดข้อมูลการจ้างพนักงานราชการ ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๕๙ จะจัดส่งเอกสารให้หน่วย และแจ้งให้ทราบทาง e-mail ของ นกพ.หน่วย โดยตรง

แนวทางการปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ
      วันที่ : ๑๐ ก.ย.๕๘
อ่านข่าวสารงานนโยบายและแผนย้อนหลัง
ไฟล์ประชาสัมพันธ์ คอค.๕๙
      วันที่ : ๑๙ ม.ค.๕๙

- การสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน ที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรี ปรับเป็น น.สัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๕๙-๖๐
   - ใบสมัครสอบคัดเลือก น.ประทวนเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ฯ
   - บัญชีสรุปรายละเอียดผู้สมัครสอบคัดเลือก น.ประทวนเลื่อนฐานะ ฯ
   - คุณสมบัติและข้อกำหนดของผู้มีสิทธิ์สมัครฯ
      วันที่ : ๑๔ ส.ค.๕๘

อ่านข่าวสารงานสรรหากำลังพลย้อนหลัง
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๒๘/๕๙ เรื่องย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ
      วันที่ : ๒ ก.พ.๕๙
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๔๐/๕๙ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ (เหล่า นบ.)
      วันที่ : ๒ ก.พ.๕๙
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๔๖/๕๙ เรื่อง ย้ายข้าราชการรับราชการ
      วันที่ : ๒ ก.พ.๕๙
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๕๐/๕๙ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ (เหล่า นบ.)
      วันที่ : ๒ ก.พ.๕๙

อ่านข่าวสารการจัดการกำลังพลย้อนหลัง

รวมคำสั่งย้าย

อ่านข่าวสารกองกำลังพลสำรองและการสัสดีย้อนหลัง
คำสั่ง กห ที่ ๑๑๖๙/๒๕๕๘ เรื่อง กำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำ
      วันที่ : ๓ ก.พ.๕๙
คำสั่ง ทอ.ที่ ๖๘/๕๙ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร
      วันที่ : ๑๕ ม.ค.๕๙
คำสั่ง ทอ.ที่ ๖๖/๕๙ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารประทวน
      วันที่ : ๑๕ ม.ค.๕๙
การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างวินัยทหาร
      วันที่ : ๑๕ ม.ค.๕๙
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๕๙
      วันที่ : ๖ ม.ค.๕๙
ป้ายชื่อตามระเบียบ กห.ว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องแบบ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘

ระเบียบ,คำสั่ง,พระราชบัญญัติ,ประกาศ,ข้อบังคับ

อ่านข่าวสารการปกครองย้อนหลัง
- ขอให้ส่งผู้แทนหน่วยเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผลการดำเนินการจัดทำหลักสูตรของสายวิทยาการสำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
   - การจัดการศึกษาหลักสูตรในสายวิทยาการต่าง ๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
      วันที่ : ๒๙ ม.ค.๕๙
แจ้ง คณอก.ออกข้อสอบ คอค.ทอ.ปี ๕๙
      วันที่ : ๑๙ ม.ค.๕๙
แนวทางในการปฏิบัติในการเดินทางไปดูงานต่างประเทศในปีงบประมาณ ๕๙
      วันที่ : ๒๙ ธ.ค.๕๘
 อ่านข่าวสารการศึกษาย้อนหลัง
  แบบธรรมเนียมด้านการศึกษา
แบบฟอร์ม (Template) การจัดทำแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ ทอ. ปี ๕๙
      วันที่ : ๙ ก.พ.๕๙
สรุปผลการติดตามพฤติกรรมสุขภาพผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยการสร้างเสริมสุขภาพ เมื่อ ๔ ก.พ.๕๙
      วันที่ : ๙ ก.พ.๕๙
ขอให้รายงานผลการดำเนินการตามแผนงานและโครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทอ. (รอบ เม.ย.๕๙)
      วันที่ : ๙ ก.พ.๕๙
แบบฟอร์มเสนอบุคคลดีเด่น ชนอ.
      วันที่ : ๑ ก.พ.๕๙
อ่านข่าวสารการพัฒนากำลังพลย้อนหลัง
แจ้งแนวทางการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารงานด้านกำลังพล ทอ.
    วันที่ : ๔ ก.พ.๕๙
การตรวจสอบประวัติรับราชการภายในเดือนเกิด
    วันที่ : ๒๗ ม.ค.๕๙
รูปแบบ (template) สำหรับสื่อนำเสนอ (powerpoint) ของ กพ.ทอ.
    วันที่ : ๗ ม.ค.๕๘
อ่านข่าวสารข้อมูลกำลังพลย้อนหลัง
เดือน ม.ค.๕๘
เดือน ธ.ค.๕๘
เดือน พ.ย.๕๘

เดือน ม.ค.๕๙
เดือน ธ.ค.๕๘
เดือน พ.ย.๕๘
เดือน ต.ค.๕๘
เดือน มิ.ย.๕๘

ตัวอย่างหนังสือรับรองวันทวีคูณ กอ.รมน.
   วันที่ ๑๖ พ.ย.๕๘
แบบฟอร์มหนังสือรับรองเวลาราชการเป็นวันทวีคูณ
   วันที่
๒๘ ต.ค.๕๘
การดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ
   วันที่
๖ ก.ค.๕๘
อ่านข่าว ศปก. ย้อนหลัง
ศูนย์กำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ ทอ.
ศูนย์กำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ ทอ.
ศูนย์กำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ ทอ.
ศูนย์กำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ ทอ.
เครื่องแต่งกายข้าราชการ ชั้นสัญญาบัตร
    วันที่ ๑๖ ต.ค.๕๖
เครื่องแต่งกายข้าราชการ ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
    วันที่ ๑๖ ต.ค.๕๖
เครื่องแต่งกายพนักงานราชการ (หญิง)
    วันที่ ๑๖ ต.ค.๕๖
ล่าสุดเมื่อ ๓๐ ธ.ค.๕๘
ล่าสุดเมื่อ ๙ ก.พ.๕๙
ล่าสุดเมื่อ ๑๐ ก.พ.๕๙
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการจัดการความรู้ของ ทอ.
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ ก.พ.๕๙, ๑๓๐๐ รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง นำคณะผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทาง การจัดการความรู้ของ ทอ. เพื่อศึกษาแนวทางขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของ ทอ.และนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมทั่วทั้งองค์กร ในการนี้ ผบ.ทอ.ได้มอบหมายให้ พล.อ.ท.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง รอง เสธ.ทอ.(สายงานกำลังพล) ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการขับเคลื่อน ทอ.ให้เป็นองค์การ แห่งการเรียนรู้นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ให้การต้อนรับคณะฯ ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ. ๑
 

 

พิธีประดับเครื่องหมายยศ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ ม.ค.๕๙ พล.อ.ท.วิเชียร ธรรมาธร จก.กพ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ แก่นายทหารชั้นประทวนสังกัด กพ.ทอ. โดยมี ผอ.สปพ.กพ.ทอ. และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
 

 

พิธีปิดการฝึกภาคสนาม นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ บน.๔
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ ม.ค.๕๙, ๑๑๐๐ พล.อ.ต.สรายุทธ์ มหัตกีรติ ผอ.สนพ.กพ.ทอ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด การฝึกภาคสนาม และมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการฝึกวิชาทหารของ นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๑๔๓ คน ณ อาคารอเนกประสงค์ บน.๔ โดย นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๓ ได้รับการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง และปฏิบัติงานในสายวิทยาการ ช่างอากาศ สื่อสาร สรรพาวุธ และช่างโยธา พร้อมทั้งได้ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โรงเรียนอนุบาลตาคลี (ทหารอากาศบำรุง)
 

 

โครงการธรรมะเอาชนะยาเสพติดและสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดของกำลังพล กพ.ทอ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ม.ค.๕๙ พล.อ.ต.วีรพงษ์ นิลจินดา รอง จก.กพ.ทอ.ได้ให้เกียรติ เป็นประธานโครงการธรรมะเอาชนะยาเสพติดและสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดของกำลังพล กพ.ทอ.โดยมี น.ชั้นผู้ใหญ่, คณก.ศป.ปส.กพ.ทอ. พร้อมด้วยข้าราชการ กพ.ทอ.เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๗๐ คน ณ ห้องบรรยาย บก.ทอ.
 

 

พิธีเปิดการฝึกภาคสนาม นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ บน.๔
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ ม.ค.๕๙, ๐๙๐๐ น.อ.ชาคริต ศักดิ์ชัยศรี เสธ.บน.๔ ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๓ ณ ห้องประชุม ร้อย ทย.พัน.อย.บน.๔
 

 

พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่กำลังพลรุ่นที่ ๒๖
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ ม.ค.๕๙ พล.อ.ท.วิเชียร ธรรมาธร จก.กพ.ทอ.เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา และมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่กำลังพล รุ่นที่ ๒๖ ณ รร.กพ.ทอ.กกศ.สปพ.กพ.ทอ.
 

 

การประชุม ตัดสินผลงานที่เสริมสร้าง ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ ๑/๕๙
เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ ม.ค.๕๙, ๑๓๓๐ พล.อ.ต.ชฤทธิพร คำหอม ผชก.ทอ.เป็นประธานการประชุม คณอก.ตัดสินผลงานที่เสริมสร้าง ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ โดยมีคณะอนุกรรมการ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม บก.ทอ.๔
 

 

การประชุม คณอก.ขับเคลื่อน ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ฯ ครั้งที่ ๑/๕๙
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ม.ค.๕๙ พล.อ.ท.วิเชียร ธรรมาธร จก.กพ.ทอ. เป็นประธานการประชุม คณอก.ขับเคลื่อน ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ โดยมี น.ชั้นผู้ใหญ่,คณะกรรมการและ นขต.ทอ.เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๒
 

 

การประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องในการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศประจำปี ๒๕๕๙
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ ม.ค.๕๙ พล.อ.ท.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง รอง เสธ.ทอ.(กพ.)/ประธาน คอค.ทอ.ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๒
 

 

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ บุคคลดีเด่น, กิจกรรม ๕ ส, และหน่วยกำลังพลดีเด่น ของ กพ.ทอ. ประจำปี ๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๗ ม.ค.๕๙, ๐๙๓๐ ณ ห้องบรรยาย บก.ทอ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ ม.ค.๕๙ พล.อ.ท.วิเชียร ธรรมาธร จก.กพ.ทอ. ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ บุคคลดีเด่นของ กพ.ทอ., กิจกรรม ๕ ส, และหน่วยกำลังพลดีเด่น ประจำปี ๕๘ โดยมอบในที่ประชุม กพ.ทอ. ครั้งที่ ๑/๕๙ ประจำเดือน ม.ค. ๕๙ จำนวนทั้งสิ้น ๓๔ ฉบับ ณ ห้องบรรยาย บก.ทอ.
 

 

การปฐมนิเทศข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรของ ทอ. ปีงบประมาณ ๕๙
เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ ม.ค.๕๙ พล.อ.ต.วีรพงษ์ นิลจินดา รอง จก.กพ.ทอ. ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศข้าราชการที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรของ ทอ. ปีงบประมาณ ๕๙ จำนวน ๓๘๐ คน ณ หอประชุมกานตรัตน์
 

 

การประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ของ กพ.ทอ. วันที่ ๖ ม.ค.๕๙ ณ ห้องประชุม บก.ทอ.๔
เมื่อวันพุธที่ ๖ ม.ค.๕๙ พล.อ.ต.วีรพงษ์ นิลจินดา รอง จก.กพ.ทอ. ได้เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ของกพ.ทอ. โดยมี น.ชั้นผู้ใหญ่และ นขต.กพ.ทอ.เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม บก.ทอ.๔
 

 

จก.กพ.ทอ.รับการอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙
เมื่อวันพุธที่ ๓๐ ธ.ค.๕๘ พล.อ.ท.วิเชียร ธรรมาธร จก.กพ.ทอ. รับการอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ โดยมี พล.อ.ต.วีรพงษ์ นิลจินดา รอง จก.กพ.ทอ.พร้อมด้วย หน.หน่วยขึ้นตรง กพ.ทอ. และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของ กพ.ทอ.เข้าร่วมอวยพร ณ หน้าห้องสำนักงาน จก.กพ.ทอ.
 

 

ครบรอบวันสถาปนา กพ.ทอ.
เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ ธ.ค.๕๘ พล.อ.ท.วิเชียร ธรรมาธร จก.กพ.ทอ. พร้อมด้วยข้าราชการ กพ.ทอ. ประกอบพิธีทำบุญ เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนา กพ.ทอ. ณ วัดดอนเมือง
 

 

กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมกำลังพลทหารอากาศ
เมื่อวันพุธที่ ๒๓ ธ.ค.๕๘, ๐๙๐๐ - ๑๑๓๐ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมกำลังพลทหารอากาศ ๒๔ ธ.ค.๕๘ ข้าราชการ, พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัด กพ.ทอ.ร่วมกันทำความสะอาด Big Cleaning Day บริเวณโดยรอบอาคาร กพ.ทอ. และภายในอาคารสำนักงาน เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารให้สะอาดและสวยงาม เป็นการเสริมสร้างสุขนิสัย และสุขภาพจิตที่ดี ส่งผลให้การปฏิบัติงานโดยรวมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 

 

โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กคพ.สปพ.กพ.ทอ.ได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างภูมิคุ้มกัน มิให้กำลังพล ทอ.คิด และกระทำการประพฤติทุจริตคอร์รัปชัน โดยใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นแนวทางกล่อมเกลาจิตใจ โดยมี นายชูชาติ วรรณขำ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านน้ำทรัพย์ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเป็นวิทยากรพิเศษ ระหว่าง ๒๒ - ๒๓ ธ.ค.๕๘ ณ โรงแรม เดอะ ชะอำ เมธาวลัย จว.เพชรบุรี และศึกษาดูงานที่โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จว.เพชรบุรี รวมทั้งเยี่ยมชมอุทยานราชภักดิ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจาก นขต.ทอ.ชั้นยศ น.อ.ลงมา จำนวน ๙๐ คน
การประชุมหารือแก้ไขข้อขัดข้องของ ยศ.ทอ.
เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค.๕๘, ๑๓๓๐ พล.อ.ท.วิเชียร ธรรมาธร จก.กพ.ทอ.เป็นประธานการประชุมหารือแก้ไขข้อขัดข้องของ ยศ.ทอ. ณ ห้องประชุม กพ.ทอ. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๒๐ คน
อ่านข่าวกิจกรรมย้อนหลัง

 

 

        การดำเนินการขอเครื่องราชฯ ประจำปี
           ซีดีเผยแพร่การปลูกจิตสำนึกทางด้าน
        วินัยทหาร

           คู่มือทหารอากาศ
            พนักงานราชการ- ระเบียบ คำสั่ง
             ประกาศ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง
              ประเมินผลการปฏิบัติงาน
                การตรวจสอบประวัติรับราชการ
             เดือนเกิด

               แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
            การให้บริการด้านกำลังพล
              มาตรฐานงาน ๒๕ สายวิทยาการ
              รวมเอกสารสายงานสัสดี
             ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร
            เข้ารับราชการ

              วิธีการกรอก รปภ.๑

                         อ่านทั้งหมด


  ระเบียบ คำสั่ง

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการตรวจสอบความรู้ความสามารถของผู้ทำการบนอากาศเป็นประจำ เหล่าทหารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๙

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยโรงเรียนนายเรืออากาศนว  มินทกษัตริยาธิราช พ.ศ.๒๕๕๘

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการตรวจสอบความรู้ความสามารถ ผู้ทำการในอากาศเป็นประจำ เหล่า สพ. พ.ศ.๒๕๕๘

คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๘/๕๘ เรื่อง กำหนดแนวทางการลงทัณฑ์และการปฏิบัติกรณีข้าราชการ สังกัด ทอ.กระทำผิดวินัยทหาร

ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการรับส่งหน้าที่ราชการ พ.ศ.๒๕๓๐

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ นนอ.(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วย รร.นอส. พ.ศ.๒๕๕๘

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงวิทยฐานะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘

คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๘/๕๗ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการในนาม ผบ.ทอ.(ฉบับสมบูรณ์)แก้ไขครั้งที่ ๑


   เวรราชองครักษ์

ณ พระตำหนัก จิตรลดาฯ
  มี.ค.ก.พ.๕๙

ณ วังไกลกังวล
  มี.ค. , ก.พ.๕๙

เวรประจำพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
  มี.ค. , ก.พ.๕๙

ณ พระตำหนัก จักรีบงกช 
  มี.ค.ก.พ.๕๙

ผู้แทน ผบ.ทอ. ณ วังไกลกังวล
  ก.พ.๕๙ , ม.ค.๕๙

• ข้อควรทราบ และใบตอบรับเวร (.pdf) , (.doc)
ใบตอบรับเวรผู้แทน ผบ.(.pdf) , (.doc)
แบบรายงานการเปลี่ยนเวร ฯ (.pdf) , (.doc)
แบบรายงานการเปลี่ยนเวรประจำพระองค์
ณ วังไกลกังวล
(.pdf) , (.doc)
แบบรายงานการเปลี่ยนเวรผู้แทน ผบ.ทอ.
  (.pdf) , (.doc)

ตัวอย่างใบแทนเวร
ตัวอย่างใบเปลี่ยนเวร

 


  บทความ

บทบาทกองทัพกับความพร้อมเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียน โดย น.อ.วิษณุ เนียมคำ

อาการปวดหลัง ปวดเอว แก้ไขได้ด้วยตนเอง โดย น.อ.ปภัณศัก สายแจ้ง

ชีวิตออกแบบได้

บทความสมรรถนะ ทอ.

สมรรถนะกับการบริหารกำลังพลกองทัพอากาศ โดย น.ท.หญิง จรัสศรี จินดารัตนวงศ์

ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice) กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ของ กพ.ทอ. โดย น.ต.หญิง มาณวิกา พรหมมานอก

การบริหารจัดการคนเก่ง โดย น.ท.สุพรหม ทำจะด

Competency กับการนำมาใช้ในกองทัพอากาศ โดย น.ท.สุพรหม ทำจะดี

กรมกำลังพลทหารอากาศ กับการไปสู่ “One of The Best Air Forces in ASEAN” โดย น.อ.สุพรหม ทำจะดี

ริบบิ้นสีฟ้า โดย น.อ.ปภัณศัก สายแจ้ง

กระทรวงกลาโหม กองทัพอากาศ กบข.
กองบัญชาการ
กองทัพไทย
กรมกำลังพล
ทหาร
กรมบัญชีกลาง
กองทัพบก กรมกำลังพล
ทหารบก
กรมสรรพากร
กองทัพเรือ กรมกำลังพล
ทหารเรือ
สมาคมศิษย์เก่า นศท.

UPDATE ล่าสุด เมื่อ << Thursday, 11 February, 2016 1:57 PM