:   คำสั่งย้าย   :   คำสั่งเลื่อนยศ   :   เอกสารสายงานสัสดี   :   เวรราชองครักษ์ 

เพลงมาร์ช กำลังพลทหารอากาศ
การปรับร่างแผนบรรจุกำลังพลประจำปีงบประมาณ ๕๙
      วันที่ : ๒๘ ก.ค.๕๗
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการย้ายพนักงานราชการ
      วันที่ : ๒๘ ก.ค.๕๗

การจ้างพนักงานราชการปฏิบัติงานใน ปีงบประมาณ ๕๗ 
  วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๖
หมายเหตุ :
รายละเอียดข้อมูลการจ้างพนักงานราชการ
ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๕๗ จะจัดส่งเอกสารให้หน่วย
และแจ้งให้ทราบทาง e-mail ของ นกพ.หน่วย โดยตรง

อ่านข่าวสารงานนโยบายและแผนย้อนหลัง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลื่อนฐานะโควตา น.ประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีปรับเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
      วันที่
: ๒๔ ก.พ.๕๘
การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
คำสั่ง ทอ.ที่ ๒๑๓/๕๘ เรื่อง ย้ายข้าราชการรับราชการ
      วันที่ : ๑๗ ก.พ.๕๘
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๓๘/๕๘ เรื่อง ย้ายข้าราชการรับราชการ
      วันที่ : ๖ ก.พ.๕๘

อ่านข่าวสารการจัดการกำลังพลย้อนหลัง

รวมคำสั่งย้าย

ข้อมูลที่นายทหารกองหนุนควรทราบ
     วันที่
  ๑๘ .ย๕๗
ประกาศ คสช.ฉบับที่ ๘๑ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ.๒๕๒๑
     วันที่
  ๑๕ .ค๕๗
หนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่าย(บำเหน็จบำนาญ)
     วันที่
    พ.ค๕๗
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ศบส.ทอ.
    วันที่ ๒๙ ต.ค.๕๖
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการศึกษาภายในประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘
      วันที่ : ๒๓ ก.พ.๕๘
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการขอพระราชทานแต่งตั้งนายทหารพิเศษประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์ของ ทอ.พ.ศ.๒๕๕๘
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษ การบรรจุอัฐิ และจารึกชื่อผู้เสียชีวิตของ ทอ.พ.ศ.๒๕๕๘
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ พ.ศ.๒๕๕๘
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยสภาการศึกษา ทอ.พ.ศ.๒๕๕๘
      วันที่ : ๑๓ ก.พ.๕๘

ระเบียบ,คำสั่ง,พระราชบัญญัติ,ประกาศ,ข้อบังคับ

อ่านข่าวสารการปกครองย้อนหลัง
ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารกำลังพล
      วันที่ : ๒๖ ก.พ.๕๘
ข้อมูลประกอบการประชุมสัมมนาปัญหาข้อขัดข้องด้านกำลังพล ระหว่าง ๑๙ - ๒๐ ก.พ.๕๘
      วันที่ : ๒๐ ก.พ.๕๘
รร.นนก. แจ้งขอบเขตข้อสอบภาควิชาการ ทุนปริญญาโท เอก ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๕๘
      วันที่ : ๑๖ ก.พ.๕๘
แจ้ง คณอก.ออกข้อสอบ คอค.ทอ.ปี ๕๘
      วันที่ : ๑๖ ม.ค.๕๘
โครงการศึกษาต่างประเทศของ ทอ.ปี ๕๘
      วันที่ : ๑๕ ม.ค.๕๘
 อ่านข่าวสารการศึกษาย้อนหลัง
  แบบธรรมเนียมด้านการศึกษา
การต่ออายุผู้ปฏิบัติงานเสี่ยงอันตราย
      วันที่ : ๑๓ ก.พ.๕๘
แบบรายงานความก้าวหน้า ศอ.ปส.ทอ.
      วันที่ : ๒๒ ธ.ค.๕๗
รายงานผลการใช้โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงานของกำลังพลตามแนวคิดสมรรถนะ ทอ.และอนุมัติแผนทดลองใช้โปรแกรมฯ
      วันที่ : ๙ ธ.ค.๕๗
ให้ น.สัญญาบัตรเป็น นบ.ประจำกองพร้อมรบกับรับ พ.น.บ., พ.บ.อ. และงดรับ พ.ศ.ม.
      วันที่ : ๒๗ ต.ค.๕๗
อ่านข่าวสารการพัฒนากำลังพลย้อนหลัง
ศูนย์กำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ ทอ.
รูปแบบ (template) สำหรับสื่อนำเสนอ (powerpoint) ของ กพ.ทอ.
      วันที่ : ๗ ม.ค.๕๘
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยบัตรประจำตัวนักเรียนทหาร สังกัดกองทัพอากาศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗
     วันที่ : ..๕
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยบัตรประจำตัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗
     วันที่ : ๒๒ พ..๕
ย้ำเตือนการตรวจสอบประวัติรับราชการภายในเดือนเกิด
      วันที่ :
เม.ย.๕

หน้าที่ของผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเข้าระบบเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาล ควรปฏิบัติดังนี้

การตรวจสอบประวัติรับราชการในเดือนเกิด
การแก้ไขวันเดือนปีเกิดลูกจ้างประจำ
เดือน พ.ย.๕๖
เดือน ธ.ค.๕๖
เดือน ก.พ.๕๗
เดือน มี.ค.๕๗
เดือน เม.ย.๕๗
เดือน พ.ค.๕๗
เดือน มิ.ย.๕
ส่งบำเหน็จแผนป้องกันประเทศภายใน ๓ ก.พ.๕๘
   ศปก. วันที่ ๕ ม.ค.๕๘
การรายงานยอดกำลังพลของ นขต.ทอ.ณ ที่ตั้งดอนเมือง และที่ตั้งบางซื่อเนื่องจากเหตุการชุมนุมของ กกปส.
   ศปก. วันที่ ๑๓ ม.ค.๕๗
การปฏิบัติของ ขรก.ที่จะมาปฏิบัติงาน เนื่องจากเหตุการชุมนุม
ของ กกปส.

   ศปก. วันที่ ๑๐ ม.ค.๕๗
หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการและรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ
   ศปก. วันที่ ๒๖ ธ.ค.๕๖
การระบุตำแหน่งในหนังสือรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ
   ศปก. วันที่ ๑๘ ธ.ค.๕๖
การขอรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ
   ศปก. วันที่ ๑๘ ธ.ค.๕๖
การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนให้กับ จนท.ที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่ จชต.
   ศปก. วันที่ ๒๒ พ.ย.๕๖
หมายเลขโทรศัพท์ ศปก.ทอ.
อ่านข่าว ศปก. ย้อนหลัง
เครื่องแต่งกายข้าราชการ ชั้นสัญญาบัตร
    วันที่ ๑๖ ต.ค.๕๖
เครื่องแต่งกายข้าราชการ ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
    วันที่ ๑๖ ต.ค.๕๖
เครื่องแต่งกายพนักงานราชการ (หญิง)
    วันที่ ๑๖ ต.ค.๕๖


ล่าสุดเมื่อ ๑๔ ม.ค.๕๘

ล่าสุดเมื่อ ๑๘ ก.พ.๕๘

ล่าสุดเมื่อ ๑๐ ก.พ.๕๘

ล่าสุดเมื่อ ๙ ก.พ.๕๘

ล่าสุดเมื่อ ๒๙ ม.ค.๕๘

ล่าสุดเมื่อ ๑๕ ธ.ค.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๑๘ พ.ย.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๑๘ พ.ย.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๖ พ.ย.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๓๑ ก.ค.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๔ ก.ค.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๑๘ มิ.ย.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๑๘ มิ.ย.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๑๘ มิ.ย.๕๗
ประชุม คณอก.ขับเคลื่อน ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ก.พ.๕๘ พล.อ.ท.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง จก.กพ.ทอ. ได้เป็นประธานในการประชุมคณอก.ขับเคลื่อน ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ โดยมี คณอก.ขับเคลื่อน ทอ. เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๒
 

 

โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและปลูกป่าชายเลน
เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ก.พ.๕๘, ๑๐๓๐ พล.อ.ต.สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ.ได้เป็นประธานในพิธีปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จว.สมุทรสงคราม และได้นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด กพ.ทอ.ร่วมปลูกป่าชายเลนอนุรักษ์ธรรมชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้การทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 

 

ศึก M-150 พลังกำปั้นสะท้านโลก กรมกำลังพลทหารอากาศ มหากุศล
เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ ก.พ.๕๘ พล.อ.ท.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง จก.กพ.ทอ. เป็นประธานการแข่งขันชกมวยศึก M-150 พลังกำปั้นสะท้านโลก กรมกำลังพลทหารอากาศ มหากุศล ณ สนามเวทีมวยชั่วคราววัดหว่านบุญ จว.ปทุมธานี
 

 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการจัดการความรู้ เพื่อสร้างเสริมให้ บน.๔๖ เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้”
เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๔ ก.พ.๕๘ น.อ.สมชาย แจ่มจันทร์ รอง ผอ.กคพ.สปพ.กพ.ทอ. ได้นำคณะวิทยากรจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการจัดการความรู้ เพื่อ สร้างเสริมให้ บน.๔๖ เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้” โดยมี น.อ.ขจรฤทธิ์ แก้วอำไพ รอง ผบ.บน.๔๖ เข้าร่วมการสัมมนาฯ ณ ห้องประชุม ๔๐๖ บน.๔๖
 

 

พิธีประดับเครื่องหมายยศ
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ ก.พ.๕๘ พล.อ.ท.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง จก.กพ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัด กพ.ทอ. จำนวน ๒ นาย โดยมี ผอ.สนพ.กพ.ทอ. ,ผอ.กอง , รอง ผอ.กอง และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
อ่านข่าวกิจกรรมย้อนหลัง

แหล่งข้อมูล การดำเนินการพิจารณาจัดทำ คุณวุฒิแรกบรรจุ

      - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สำนักงาน ก.พ.
      - หลักสูตรการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
      - เอกสารทางวิชาการ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
      - กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 

 

        การดำเนินการขอเครื่องราชฯ ประจำปี
           ซีดีเผยแพร่การปลูกจิตสำนึกทางด้าน
        วินัยทหาร

           คู่มือทหารอากาศ
            พนักงานราชการ- ระเบียบ คำสั่ง
             ประกาศ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง
              ประเมินผลการปฏิบัติงาน
                การตรวจสอบประวัติรับราชการ
             เดือนเกิด
               แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
            การให้บริการด้านกำลังพล
              มาตรฐานงาน ๒๕ สายวิทยาการ
              รวมเอกสารสายงานสัสดี
             ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร
            เข้ารับราชการ

              วิธีการกรอก รปภ.๑


                         อ่านทั้งหมด


ระเบียบ คำสั่ง

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ๒๕๕๗

คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ)ที่ ๒๘/๔๗ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการในนาม ผบ.ทอ.

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการให้นักเรียนจ่าอากาศ เป็นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการรับส่งหน้าที่
ราชการ พ.ศ.๒๕๓๐

• ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยนักโดดร่มจากอากาศยาน
เป็นประจำ พ.ศ.๒๕๕๕

 คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ)ที่ ๓๔/๕๕ เรื่องแก้ไข
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๙/๕๒ ลง ๑ เม.ย.๕๒
เรื่องมอบอำนาจหน้าที่ทำการแทน และสั่งการ
ในนามของ ผบ.ทอ. (ครั้งที่ ๘)


• คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๖/๕๔ เรื่อง แฟ้ม
ประจำตัวข้าราชการและลูกจ้างประจำ
สังกัด ทอ.


เวรราชองครักษ์

ณ พระตำหนัก จิตรลดาฯ
   มี.ค.๕๘ , ก.พ.๕๘

ณ วังไกลกังวล
   มี.ค.๕๘ , ก.พ.๕๘

เวรประจำพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
   มี.ค.๕๘ , ก.พ.๕๘

ณ พระตำหนัก จักรีบงกช 
  มี.ค.๕๘ , ก.พ.๕๘

ผู้แทน ผบ.ทอ. ณ วังไกลกังวล
  มี.ค.๕๘ , ก.พ.๕๘

ใบตอบรับเว (.pdf) , (.doc)
ใบตอบรับเวรผู้แทน ผบ.
แบบรายงานการเปลี่ยนเวร ฯ (.pdf) , (.doc)
แบบรายงานการเปลี่ยนเวรประจำพระองค์
ณ วังไกลกังวล
(.pdf) , (.doc)
แบบรายงานการเปลี่ยนเวรผู้แทน ผบ.ทอ.
  (.pdf) , (.doc)

ข้อควรทราบ
ตัวอย่างใบแทนเวร
ตัวอย่างใบเปลี่ยนเวร

 


บทความ


บทบาทกองทัพกับความพร้อมเข้าร่วมเป็น
ประชาคมอาเซียน โดย น.อ.วิษณุ เนียมคำ


อาการปวดหลัง ปวดเอว แก้ไขได้ด้วยตนเอง
โดย น.อ.ปภัณศัก สายแจ้ง

ชีวิตออกแบบได้

บทความสมรรถนะ ทอ.

สมรรถนะกับการบริหารกำลังพลกองทัพอากาศ
  โดย น.ท.หญิง จรัสศรี จินดารัตนวงศ์ หน.ผปก.กคพ.กพ.ทอ.

ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of
Practice) กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
(Learning Organization) ของ กพ.ทอ.
โดย น.ต.หญิง มาณวิกา พรหมมานอก


การบริหารจัดการคนเก่ง โดย น.ท.สุพรหม
ทำจะดี


Competency กับการนำมาใช้
ในกองทัพอากาศ โดย น.ท.สุพรหม ทำจะดี

กรมกำลังพลทหารอากาศ กับการไปสู่
“One of The Best Air Forces in
ASEAN” โดย น.อ.สุพรหมริบบิ้นสีฟ้า โดย น.อ.ปภัณศัก สายแจ้ง

กระทรวงกลาโหม กองทัพอากาศ กบข.
กองบัญชาการ
กองทัพไทย
กรมกำลังพล
ทหาร
กรมบัญชีกลาง
กองทัพบก กรมกำลังพล
ทหารบก
กรมสรรพากร
กองทัพเรือ กรมกำลังพล
ทหารเรือ
สมาคมศิษย์เก่า นศท.

UPDATE ล่าสุด เมื่อ << Friday, 27 February, 2015 3:27 PM
ตำแหน่งชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่งชั้นต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร Facebook การรับสมัครบุคคลพลเรือนฯ เข้าไปที่หน้ารับสมัคร รายละเอียดการรับสมัคร ผนวกประกอบระเบียบการรับสมัคร