:   คำสั่งย้าย   :   คำสั่งเลื่อนยศ   :   เอกสารสายงานสัสดี   :   เวรราชองครักษ์ 

เพลงมาร์ช กำลังพลทหารอากาศ
ขอให้ส่งแผนการดำเนินการหลักสูตรต่าง ๆ ตามโครงการศึกษา ทอ.ปี ๕๘
      วันที่ :๑๗ ต.ค.๕๗
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นประทวน รุ่นที่ ๖๘ - ๗๐
      วันที่ :๑๕ ต.ค.๕๗
แจ้งรายชื่อและกำหนดการหลักสูตรการอบรมหัวหน้าหน่วย ก่อนไปดำรงตำแหน่ง ประจำปี ๒๕๕๘
      วันที่ :๙ ต.ค.๕๗
ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวดรุ่นที่ ๗๔ และรุ่นที่ ๗๕
      วันที่ :๙ ต.ค.๕๗
ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่กำลังพล
      - ดาวน์โหลด ใบสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่กำลังพล

      วันที่ :๙ ต.ค.๕๗
โครงการศึกษา ทอ.ปี ๕๘
      - อนุมัติโครงการศึกษา ทอ.ปี ๕๘
      - ค้นหาโครงการศึกษา ทอ.ปี ๕๘

      วันที่ :๓ ต.ค.๕๗
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตร น.ประทวนเป็น น.สัญญาบัตร
      วันที่ :๒ ต.ค.๕๗
ผลการสอบคัดเลือก น.ประทวนเลื่อนฐาระเป็น น.สัญญาบัตร เหล่าทหารสารบรรณ จำพวกกำลังพล ปี ๕๘ ขั้นสุดท้าย
      วันที่ :๒๙ ก.ย.๕๗
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๔๙
      วันที่ :๑๑ ก.ย.๕๗
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๕
      วันที่ :๑๑ ก.ย.๕๗
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๖๗
      วันที่ :๔ ก.ย.๕๗
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการกิจ รุ่นที่ ๕๙
      วันที่ :๔ ก.ย.๕๗
  อ่านข่าวสารการศึกษาย้อนหลัง

  แบบธรรมเนียมด้านการศึกษา
การต่ออายุผู้ปฏิบัติงานเสี่ยงอันตรายประจำปี ๕๘
      วันที่ :๑๖ ต.ค.๕๗
สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของกำลังพล ทอ.ประจำปี ๕๗
      วันที่ :๑๐ ต.ค.๕๗
ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการแยกประเภทกำลังพลกองทัพอากาศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๗
      วันที่ :๑๖ ก.ย.๕๗
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพ
      วันที่ :๑๕ ก.ย.๕๗
ย้ำเตือนการปฏิบัติตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการฝึกงานในหน้าที่ พ.ศ.๒๕๕๔
      วันที่ :๒๒ ก.ค.๕๗
การส่งรายชื่อและเอกสารของ น.ประทวนสอบเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตรที่สอบผ่านขั้นที่ ๑
      วันที่ :
๒๒ ก.ค.๕๗
เอกสารบรรยาย KM สู่ LO, KM Facilitators นขต.ทอ.
      วันที่ :
๓ ก.ค.๕๗
คู่มือ การดำเนินการจัดการความรู้สู่องค์การแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรมของ ทอ.
      วันที่ :
๓ ก.ค.๕๗
คู่มือการใช้งานโปรแกรมประเมินสมรรถนะกำลังพล
      วันที่ : ๑๖ มิย.๕๗
- คำสั่งให้ น.สัญญาบัตรปฏิบัติหน้าที่ จนท.ปฏิบัติงานด้านการอารักขาบุคคลสำคัญ และรับ พ.ป.อ.ส.
    - คำสั่งให้ น.ประทวนปฏิบัติหน้าที่ จนท.ปฏิบัติงานด้านการอารักขาบุคคลสำคัญ และรับ พ.ป.อ.ส.
      วันที่ : ๒๖ พ.ค.๕๗
สมรรถนะหน้าที่สายวิทยาการกำลังพล
      วันที่ : ๑๖ พ.ค.๕๗
แนวทางปฏิบัติของ กพ.ทอ.ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ ทอ.ปี ๕๗
      วันที่ : ๖ พ.ค.๕๗
- นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ ทอ.ปี ๒๕๕๗ 
    - แบบฟอร์ม (Template) การรายงานผลสัมฤทธิ์
      วันที่ : ๑ พ.ค.๕๗
อ่านข่าวสารการพัฒนากำลังพลย้อนหลัง
การประดับเครื่องหมายอักษรพระปรมาภิไธยย่อ (ภปร)
      วันที่ :๒๐ต.ค.๕๗
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ)ที่ ๓๘/๕๗ เรื่อง มอบอำนาจช่วงให้ รอง ผบ.ทอ., ผช.ผบ.ทอ. และ รอง เสธ.ทอ.ทำการแทนและสั่งการ ในนามของ รมว.กห. และ ผบ.ทสส.
      วันที่ :๑๔ ต.ค.๕๗
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการกำหนดหน้าที่ของข้าราชการตำแหน่งต่าง ๆ ใน บก.ทอ.พ.ศ.๒๕๕๗
      วันที่ :๒ ต.ค.๕๗
คู่มือกำลังพลกองทัพอากาศ
      วันที่ :๒๕ ก.ย.๕๗
ยกเลิกคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ)ที่ ๒๙/๕๒ และให้ใช้คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ)ที่ ๒๘/๕๗ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการในนาม ผบ.ทอ.
      วันที่ :๒๕ ก.ย.๕๗
คำสั่ง กห.ที่ ๕๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง เครื่องหมายพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร
      วันที่ :๘ ก.ย.๕๗
ระเบียบ กห.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการทหารซึ่งเป็นบุคลากร ทางกฎหมายในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๗
      วันที่ :๘ ก.ย.๕๗
ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยเครื่องหมายแสดงความสามารถในการใช้ปืนพก
      วันที่ :๘ ก.ย.๕๗
คำสั่ง กห.(เฉพาะ) เรื่อง มอบอำนาจให้ สรอ., ผบ.ทสส., ผบ.ทบ., ผบ.ทร. และ ผบ.ทอ. ทำการแทนและสั่งการในนามของ รมว.กห.
      วันที่ : ๔ ก.ย.๕๗
การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างวินัยทหาร
      วันที่ :๒๖ ส.ค.๕๗
ขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าเป็นนายทหารเวรอานวยการ ทอ., ผู้ช่วยนายทหารเวรอานวยการ ทอ. และผู้ที่ได้รับการยกเว้น
      วันที่ :๒๕ ส.ค.๕๗
การมอบอำนาจการอนุมัติเดินทางไปราชการและการลาของข้าราชการ
      วันที่ :๘ ส.ค.๕๗
ประชาสัมพันธ์การแต่งกายเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
      วันที่ :๖ ส.ค.๕๗
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
      วันที่ :๓๐ ก.ค.๕๗
มอบอำนาจให้ สรอ., ผบ.ทสส., ผบ.ทบ., ผบ.ทร., และ ผบ.ทอ.ทำการแทนและสั่งการในนามของ รมว.กห.
      วันที่ :๑ ส.ค.๕๗

ระเบียบ,คำสั่ง,พระราชบัญญัติ,ประกาศ,ข้อบังคับ

อ่านข่าวสารการปกครองย้อนหลัง
ประกาศผลสอบคัดเลือก น.ประทวนเลื่อนฐานะฯ เหล่า สบ.จำพวกทหารกำลังพล ขั้นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๕๘
      วันที่ : ๘ ส.ค.๕๗
ซักซ้อมความเข้าใจการสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๕๘
      วันที่ : ๒๙ ก.ค.๕๗
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการย้ายพนักงานราชการ
      วันที่ : ๒๘ ก.ค.๕๗

การจ้างพนักงานราชการปฏิบัติงานใน ปีงบประมาณ ๕๗ 
  วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๖
หมายเหตุ :
รายละเอียดข้อมูลการจ้างพนักงานราชการ
ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๕๗ จะจัดส่งเอกสารให้หน่วย
และแจ้งให้ทราบทาง e-mail ของ นกพ.หน่วย โดยตรง

อ่านข่าวสารงานนโยบายและแผนย้อนหลัง
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๗๓๒/๕๗ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ (น.ต.-น.ท. เหล่าทั่วไป)
      
วันที่ ๑๖ ต.ค.๕๗
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๗๓๑/๕๗ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ (น.ต.-น.ท. เหล่า นบ.)
      
วันที่ ๑๖ ต.ค.๕๗
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๗๑๐/๕๗ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ (รอง ผบ.ฝูง)
      
วันที่ ๑๐ ต.ค.๕๗
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๖๗๐/๕๗ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ (ผบ.พัน, รอง ผบ.พัน)
      
วันที่ ๓ ต.ค.๕๗
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๖๖๓/๕๗ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ (น.อ. - น.อ.(พ))
      
วันที่ ๒ ต.ค.๕๗
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๖๖๐/๕๗ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ (น.อ. - น.อ.(พ) เหล่า นบ.)
      
วันที่ ๒ ต.ค.๕๗
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๖๖๑/๕๗ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ (น.อ. - น.อ.(พ) เหล่าทั่วไป)
      
วันที่ ๒ ต.ค.๕๗
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๖๖๒/๕๗ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ (ผบ.ฝูง, รอง ผบ.ฝูง)
      
วันที่ ๒ ต.ค.๕๗
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ)ที่ ๓๒/๕๗ เรื่อง ให้นายทหารสัญญาบัตรปฏิบัติหน้าที่ราชการ
      
วันที่ ๑ ต.ค.๕๗

อ่านข่าวสารการจัดการกำลังพลย้อนหลัง

รวมคำสั่งย้าย

ข้อมูลที่นายทหารกองหนุนควรทราบ
     วันที่
  ๑๘ .ย๕๗
ประกาศ คสช.ฉบับที่ ๘๑ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ.๒๕๒๑
     วันที่
  ๑๕ .ค๕๗
หนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่าย(บำเหน็จบำนาญ)
     วันที่
    พ.ค๕๗
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ศบส.ทอ.
    วันที่ ๒๙ ต.ค.๕๖
ศูนย์กำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ ทอ.
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยบัตรประจำตัวนักเรียนทหาร สังกัดกองทัพอากาศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
     วันที่ ..๕
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยบัตรประจำตัว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
     วันที่ ๒๒ พ..๕
ย้ำเตือนการตรวจสอบประวัติรับราชการภายในเดือนเกิด
      วันที่ เม.ย.๕

หน้าที่ของผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเข้าระบบเบิกจ่ายตรง
ค่ารักษาพยาบาล ควรปฏิบัติดังนี้

การตรวจสอบประวัติรับราชการในเดือนเกิด
การแก้ไขวันเดือนปีเกิดลูกจ้างประจำ
เดือน พ.ย.๕๖
เดือน ธ.ค.๕๖
เดือน ก.พ.๕๗
เดือน มี.ค.๕๗
เดือน เม.ย.๕๗
เดือน พ.ค.๕๗
เดือน มิ.ย.๕๗
การรายงานยอดกำลังพลของ นขต.ทอ.ณ ที่ตั้งดอนเมือง และที่ตั้งบางซื่อเนื่องจากเหตุการชุมนุมของ กกปส.
   ศปก. วันที่ ๑๓ ม.ค.๕๗
การปฏิบัติของ ขรก.ที่จะมาปฏิบัติงาน เนื่องจากเหตุการชุมนุม
ของ กกปส.

   ศปก. วันที่ ๑๐ ม.ค.๕๗
หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการและรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ
   ศปก. วันที่ ๒๖ ธ.ค.๕๖
การระบุตำแหน่งในหนังสือรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ
   ศปก. วันที่ ๑๘ ธ.ค.๕๖
การขอรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ
   ศปก. วันที่ ๑๘ ธ.ค.๕๖
การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนให้กับ จนท.ที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่ จชต.
   ศปก. วันที่ ๒๒ พ.ย.๕๖
อ่านข่าว ศปก. ย้อนหลัง
แจ้งเลขเครื่องหมายทะเบียนกองประจำการจาก มทบ.๑๑ และสัสดีกรุงเทพมหานคร (เมื่อ ๒๒ ส.ค.๕๖) จำนวน ๑๗๑ คน
   วันที่ ๑๙ ส.ค.๕๖
เครื่องแต่งกายข้าราชการ ชั้นสัญญาบัตร
    วันที่ ๑๖ ต.ค.๕๖
เครื่องแต่งกายข้าราชการ ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
    วันที่ ๑๖ ต.ค.๕๖
เครื่องแต่งกายพนักงานราชการ (หญิง)
    วันที่ ๑๖ ต.ค.๕๖

ล่าสุดเมื่อ ๒๒ ต.ค.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๑๔ ต.ค.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๘ ต.ค.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๒ ต.ค.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๔ ก.ย.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๓๑ ก.ค.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๔ ก.ค.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๘ ส.ค.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๑๘ มิ.ย.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๑๘ มิ.ย.๕๗

ล่าสุดเมื่อ ๑๘ มิ.ย.๕๗
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้าง บน.๕ ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
เมื่อวันที่๑๖ - ๑๗ ต.ค.๕๗ กพ.ทอ.ร่วมกับ คณอก.ดำเนินงานขับเคลื่อนแผนการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้างทอ. ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ได้ดำเนินการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เพื่อเสริมสร้าง บน.๕ ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ณ ห้องดุสิตา อาคารอากาศคำรณ บน.๕ โดยมี น.อ.พิทูร เจริญยิ่ง ผบ.บน.๕ และข้าราชการ บน.๕ จำนวน ๖๐ คนเข้าร่วมการอบรมสัมมนาฯ
 

 

จก.กพ.ทอ. และคณะนายทหารผู้ใหญ่ ของ กพ.ทอ. เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค.๕๗ จก.กพ.ทอ. และคณะนายทหารผู้ใหญ่ ของ กพ.ทอ. ได้เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช
 

 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญในงานของหน่วยต้นแบบ บน.๔ ครั้งที่ ๒ ระหว่าง ๑๓ - ๑๔ ต.ค.๕๗ ณ อาคาร บก.บน.๔
เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ ต.ค.๕๗ กพ.ทอ.ดำเนินการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญในงานของหน่วยงานต้นแบบ บน.๔ ครั้งที่ ๒ ณ อาคารเอนกประสงค์ บน.๔ โดยมี น.อ.เสกสรร คันธา ผบ.บน.๔ และข้าราชการ บน.๔ จำนวน ๖๐ คน เข้าร่วมการ ประชุมสัมมนาฯ ทั้งนี้ได้เชิญ น.ท.บดินทร์ วิจารณ์ เป็นวิทยากรร่วมกับ น.อ.วิศรุต สุวรรณเนตร และคณอก.ดำเนินงานขับเคลื่อนแผนการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้าง ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
 

 

นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๕ ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ ต.ค.๕๗, ๐๙๓๐ น.อ.ธีรพล สนแจ้ง ผอ.กพส.สนพ.กพ.ทอ./ ผบ.ศฝ.นศท.ทอ.ได้นำ นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๕ จำนวน ๒๔ คน เดินทางไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยการบริจาคโลหิต ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช
 

 

การประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดทำสมรรถนะหน้าที่ ทอ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ ต.ค.๕๗, ๐๙๐๐ พล.อ.ต.สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดทำสมรรถนะหน้าที่ ทอ.เพื่อวางแผน การดำเนินการจัดทำสมรรถนะหน้าที่ ประจำปี ๕๘ ณ ห้องประชุม บก.ทอ.๔ โดยมี คณก.ฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๘ คน
 

 

การขึ้นทะเบียนกองประจำการ และนำปลดเป็นทหารกองหนุน นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ ต.ค.๕๗, ๐๘๐๐ น.อ.ธีรพล สนแจ้ง ผอ.กพส.สนพ.กพ.ทอ./ผบ.ศฝ.นศท.ทอ. ได้เชิญคณะ จนท.ศสร. มาจัดทำบัญชีรายชื่อ และรวบรวมหลักฐานการขอนำตัวขึ้นทะเบียนกองประจำการ และนำปลดเป็นทหารกองหนุน นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๓ ณ ศฝ.นศท.ทอ.(รร.จอ.) โดยมี พ.ท.สมาน แก้วสี หน.ผตพ.กกพ.ศสร.เป็น หน.คณะฯ
 

 

การทำบัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ ก.ย.๕๗,๐๘๐๐ - ๑๕๐๐ กพ.ทอ.ได้เชิญเจ้าหน้าที่จาก สม. มาทำบัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญให้แก่นายทหารชั้นนายพลอากาศที่เกษียณอายุราชการ ใน ๑ ต.ค.๕๗ และทำบัตรฯ ใหม่ให้แก่ผู้ที่บัตรเก่าหมดอายุ, ชำรุดหรือสูญหาย ณ ห้องรับรอง ทอ.
 

 

การสัมมนาเชิงปฎิบัติการการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญในงานของหน่วยต้นแบบ บน.๔ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ ก.ย.๕๗ กพ.ทอ.ดำเนินการจัดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญในงานของหน่วยต้นแบบ บน.๔ ครั้งที่๑ ณ อาคารเอนกประสงค์ บน.๔ โดยมี น.อ.เสกสรร คันธา ผบ.บน.๔ และข้าราชการ บน.๔ จำนวน ๖๐ คน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ ทั้งนี้ได้เชิญ น.ท.บดินทร์ วิจารณ์ เป็นวิทยากรร่วมกับ คณอก.ดำเนินงานขับเคลื่อนแผนการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้าง ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
 

 

พิธีประดับเครื่องหมายยศ
เมื่อวันพุธที่ ๑๗ ก.ย.๕๗ พล.อ.ต.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง จก.กพ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน สังกัด กพ.ทอ. โดยมี รอง จก.กพ.ทอ. ,ผอ.กอง , รอง ผอ.กอง และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
 

 

การจัดงาน “ก้าวอย่างที่ยั่งยืน การสร้างเสริมสุขภาวะกำลังพล ทอ.”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ ก.ย.๕๗ , ๐๙๐๐-๑๒๐๐ พล.อ.ท.ทวิเดนศ อังศุสิงห์ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานในงาน “ก้าวอย่างที่ยั่งยืน การสร้างเสริมสุขภาวะกำลังพล ทอ.” ณ หอประชุมกานตรัตน์ และสวนสุขภาพกองทัพอากาศ (หอประชุมกานตรัตน์) ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยมีข้าราชการกองทัพอากาศและหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมงาน จำนวน ๔๐๐ คน
 

 

พิธีมอบใบประกาศเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหากิตติมศักดิ์ของ ทอ.ให้แก่ นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๕
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ ก.ย.๕๗, ๐๘๓๐ น.อ.วรวุฒิ ดวงเกตุ ผอ.กพส.กพ.ทอ./ผบ.ศฝ.นศท.ทอ. เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหากิตติมศักดิ์ของ ทอ. ให้แก่ นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๒๖ คน ณ ศฝ.นศท.ทอ.(รร.จอ.ยศ.ทอ.)
 

 

การประชุม และอบรมการทดลองใช้โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดสมรรถนะ ทอ.ในหน่วยนำร่อง (รร.นอ.) ครั้งที่ ๒
เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ ก.ย.๕๗, ๐๙๐๐ - ๑๑๓๐ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชได้จัดการประชุม และอบรมการทดลองใช้โปรแกรม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดสมรรถนะ ทอ.ในหน่วยนำร่อง ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมสโมสรนักเรียนนายเรืออากาศ กรม นนอ.รอ.รร.นอ. โดยเชิญทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่จาก กพ.ทอ.มาให้คำแนะนำแก่กำลังพล รร.นอ. ซึ่งมี น.อ.หญิง จรัสศรี จินดารัตนวงศ์, น.ท.หญิง สุวิมล สมัตถะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะ ทอ. และ น.ต.ทศพล บุญเกิน อบรมวิธีการใช้โปรแกรมฯ แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม
 

 

การประชุมหารือระหว่างผู้แทนหน่วยเกี่ยวข้อง ทอ.และ จนท.ประสานงานของสถานทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย
เมื่อวันอังคารที่ ๙ ก.ย. ๕๗, ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ น.อ.ชากร ตะวันแจ้ง ผอ.กกศ.กพ.ทอ.เป็นประธานในการประชุมหารือระหว่างผู้แทนหน่วยเกี่ยวข้อง ทอ.และ จนท.ประสานงานของสถานทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ณ ห้องประชุม กคพ.กพ.ทอ.เพื่อหารือข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะหลักสูตร Australian Command and Staff Course (ACSC) ปี ๕๘
 

 

ประชุมสรุปผลการดำเนินการรับสมัครและสอบบุคคลเข้ารับราชการใน ทอ. ประจำปีงบประมาณ๕๗
เมื่อศุกร์ที่ ๕ ก.ย.๕๗, ๐๙๐๐ พล.อ.ท.ยรรยง คันธสร ผช.เสธ.ทอ.ฝกพ./ประธาน คอค.ทอ. เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการดำเนินการรับสมัครและสอบบุคคลเข้ารับราชการใน ทอ. ประจำปีงบประมาณ๕๗ ณ ห้องประชุม บก.ทอ.๔
 

 

การประชุม คณอก.โครงการศึกษาของ ทอ.
เมื่อวันพุธที่ ๓ ก.ย.๕๗, ๐๙๐๐ พล.อ.ท.ทวิเดนศ อังศุสิงห์ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานในการประชุม คณอก.โครงการศึกษาของ ทอ. ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๑
 

 

ปฐมนิเทศและอบรมข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ใน ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๕๗
เมื่อวันอังคารที่ ๒ ก.ย.๕๗, ๐๘๓๐ พล.อ.ต.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง จก.กพ.ทอ.เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศและอบรมข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ใน ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๕๗ จำนวน ๕๔๙ คน ระหว่าง ๑ – ๕ ก.ย.๕๗ ณ หอประชุมกานตรัตน์
 

 

การประชุม และอบรมการทดลองใช้โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดสมรรถนะ ทอ.ในหน่วยนำร่อง (รร.นอ.)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ ส.ค.๕๗, ๐๙๐๐ - ๑๑๓๐ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชได้จัดการประชุม และอบรมการทดลองใช้โปรแกรม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดสมรรถนะ ทอ.ในหน่วยนำร่อง ณ ห้องประชุมสโมสรนักเรียนนายเรืออากาศ กรม นนอ.รอ.รร.นอ. โดยเชิญทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่จาก กพ.ทอ.มาให้คำแนะนำแก่กำลังพล รร.นอ. ซึ่งมี น.ท.หญิง สุวิมล สมัตถะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะ ทอ. และ น.ท.นที ปั้นทอง อบรมวิธีการใช้โปรแกรมฯ แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม
 

 

มหกรรมคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อวันพุธที่ ๒๗ ส.ค.๕๗, ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ พล.อ.อ.ชนัท รัตนอุบล ผช.ผบ.ทอ. เป็นประธานในงานมหกรรมคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมี พล.อ.ท.ทวิเดนศ อังศุสิงห์ รอง.เสธ.ทอ. , พล.อ.ท.ยรรยง คันธสร ผช.เสธ.ทอ.ฝกพ., ข้าราชการ ทอ., ข้าราชการหน่วยนอก ทอ. เข้าร่วมงาน จำนวน ๔๘๐ คน ณ หอประชุม ทอ.(ทองใหญ่)
 

 

การคัดเลือกบุคคลดีเด่น ทอ. ในส่วนบัญชาการ
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ ส.ค.๕๗, ๐๙๐๐ พล.อ.ท.ถาวร มณีพฤกษ์ รอง.เสธ.ทอ.(กร., กษ.) เป็นประธานประชุม คณก.คัดเลือกบุคคลดีเด่น ทอ. ในส่วนบัญชาการ โดยมี คณก.คัดเลือกบุคคลดีเด่นฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ยก.ทอ.
 

 

พิธีเปิดการฝึกอบรม และปฐมนิเทศ นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๔ และ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ ส.ค.๕๗, ๑๓๐๐ น.อ.วรวุฒิ ดวงเกตุ ผอ.กพส.กพ.ทอ./ผบ.ศฝ.นศท.ทอ.เป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกอบรม และปฐมนิเทศ นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๔ และ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีข้าราชการ และ นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๔ และ ๕ จำนวน ๖๑ คน เข้าร่วมพิธี ณ ศฝ.นศท.ทอ.(รร.จอ.ยศ.ทอ.)
 

 

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๑
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ ส.ค.๕๗, ๐๘๐๐ น.อ.วรวุฒิ ดวงเกตุ ผอ.กพส.กพ.ทอ./ผบ.ศฝ.นศท.ทอ. ได้นำ นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๒๑๔ คน ศึกษาดูงาน และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ พิพิธภัณฑ์ ทอ. โดยร่วมกันทำความสะอาดเครื่องบิน และพื้นที่โดยรอบ เพื่อเสริมสร้างให้ นศท.ทอ.มีความรัก ความสามัคคี สร้างประโยชน์ต่อสังคม และปลูกฝังให้มีความรักความผูกพันกับเครื่องบินของ ทอ.ซึ่งเป็นสมบัติของชาติ
  อ่านข่าวกิจกรรมย้อนหลัง

แหล่งข้อมูล การดำเนินการพิจารณาจัดทำ คุณวุฒิแรกบรรจุ

      - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สำนักงาน ก.พ.
      - หลักสูตรการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
      - เอกสารทางวิชาการ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
      - กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 

 

        การดำเนินการขอเครื่องราชฯ ประจำปี
           ซีดีเผยแพร่การปลูกจิตสำนึกทางด้าน
        วินัยทหาร

           ผังแสดงการขอพระราชทาน
         เครื่องราชอิสริยาภรณ์
              การประดับเครื่องหมายอักษร
         พระปรมาภิไธยย่อ (ภปร)

              คู่มือทหารอากาศ
            พนักงานราชการ- ระเบียบ คำสั่ง
             ประกาศ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง
              ประเมินผลการปฏิบัติงาน
                การตรวจสอบประวัติรับราชการ
             เดือนเกิด
               แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
            การให้บริการด้านกำลังพล
              มาตรฐานงาน ๒๕ สายวิทยาการ
              รวมเอกสารสายงานสัสดี
             ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร
            เข้ารับราชการ

              วิธีการกรอก รปภ.๑


                         อ่านทั้งหมด


ระเบียบ คำสั่ง

คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ)ที่ ๒๘/๔๗ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการในนาม ผบ.ทอ.

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการให้นักเรียนจ่าอากาศ เป็นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการรับส่งหน้าที่
ราชการ พ.ศ.๒๕๓๐

• ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยนักโดดร่มจากอากาศยาน
เป็นประจำ พ.ศ.๒๕๕๕

 คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ)ที่ ๓๔/๕๕ เรื่องแก้ไข
คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๙/๕๒ ลง ๑ เม.ย.๕๒
เรื่องมอบอำนาจหน้าที่ทำการแทน และสั่งการ
ในนามของ ผบ.ทอ. (ครั้งที่ ๘)


• คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๖/๕๔ เรื่อง แฟ้ม
ประจำตัวข้าราชการและลูกจ้างประจำ
สังกัด ทอ.


• คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๙/๕๒
เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการ
ในนาม ผบ.ทอ. (ฉบับสมบูรณ์)


เวรราชองครักษ์

ณ พระตำหนัก จิตรลดาฯ
  พ.ย.๕๗ , ต.ค.๕๗

ณ วังไกลกังวล
 พ.ย.๕๗ , ต.ค.๕๗

ณ วังศุโขทัย
 พ.ย.๕๗ (แก้ไข) , ต.ค.๕๗

พระตำหนักที่ประทับ ๙๐๔
หน่วยบินเดโชชัย ๓ ดอนเมือง

 ต.ค.๕๗ , ก.ย.๕๗

ณ พระตำหนัก จักรีบงกช 
 พ.ย.๕๗ , ต.ค.๕๗

ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
  ต.ค.๕๗ , ส.ค.๕๗

ผู้แทน ผบ.ทอ. ณ วังไกลกังวล
   ต.ค.๕๗ ,ก.ย.๕๗

• ใบตอบรับเวร (.pdf) , (.doc)

ใบตอบรับเวรผู้แทน ผบ.

แบบรายงานการเปลี่ยนเวร ฯ (.pdf) , (.doc)
แบบรายงานการเปลี่ยนเวรประจำพระองค์
ณ วังไกลกังวล
(.pdf) , (.doc)

แบบรายงานการเปลี่ยนเวรผู้แทน ผบ.ทอ.
  (.pdf) , (.doc)

 


บทความ


อาการปวดหลัง ปวดเอว แก้ไขได้ด้วยตนเอง
โดย น.อ.ปภัณศัก สายแจ้ง

ชีวิตออกแบบได้

บทความสมรรถนะ ทอ.

สมรรถนะกับการบริหารกำลังพลกองทัพอากาศ
  โดย น.ท.หญิง จรัสศรี จินดารัตนวงศ์ หน.ผปก.กคพ.กพ.ทอ.

ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of
Practice) กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
(Learning Organization) ของ กพ.ทอ.
โดย น.ต.หญิง มาณวิกา พรหมมานอก


การบริหารจัดการคนเก่ง โดย น.ท.สุพรหม
ทำจะดี


บทบาทกองทัพกับความพร้อมเข้าร่วมเป็น
ประชาคมอาเซียน โดย น.อ.วิษณุ เนียมคำ


Competency กับการนำมาใช้
ในกองทัพอากาศ โดย น.ท.สุพรหม ทำจะดี

กรมกำลังพลทหารอากาศ กับการไปสู่
“One of The Best Air Forces in
ASEAN” โดย น.อ.สุพรหมริบบิ้นสีฟ้า โดย น.อ.ปภัณศัก สายแจ้ง

กระทรวงกลาโหม กองทัพอากาศ กบข.
กองบัญชาการ
กองทัพไทย
กรมกำลังพล
ทหาร
กรมบัญชีกลาง
กองทัพบก กรมกำลังพล
ทหารบก
กรมสรรพากร
กองทัพเรือ กรมกำลังพล
ทหารเรือ
สมาคมศิษย์เก่า นศท.

UPDATE ล่าสุด เมื่อ << Friday, 24 October, 2014 2:02 PM