:   คำสั่งย้าย   :   คำสั่งเลื่อนยศ   :   เอกสารสายงานสัสดี   :   เวรราชองครักษ์ 

เพลงมาร์ช กำลังพลทหารอากาศ
แนวทางการจ้างพนักงานราชการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๕๙
      วันที่ : ๑ ต.ค.๕๘

การจ้างพนักงานราชการปฏิบัติงานใน ปีงบประมาณ ๕๙ 
 
วันที่ ๒๙ ก.ย.๕๘
หมายเหตุ :
รายละเอียดข้อมูลการจ้างพนักงานราชการ ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๕๙ จะจัดส่งเอกสารให้หน่วย และแจ้งให้ทราบทาง e-mail ของ นกพ.หน่วย โดยตรง

แนวทางการปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ
      วันที่ : ๑๐ ก.ย.๕๘
อ่านข่าวสารงานนโยบายและแผนย้อนหลัง

- การสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน ที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรี ปรับเป็น น.สัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๕๙-๖๐
   - ใบสมัครสอบคัดเลือก น.ประทวนเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ฯ
   - บัญชีสรุปรายละเอียดผู้สมัครสอบคัดเลือก น.ประทวนเลื่อนฐานะ ฯ
   - คุณสมบัติและข้อกำหนดของผู้มีสิทธิ์สมัครฯ
      วันที่ : ๑๔ ส.ค.๕๘

อ่านข่าวสารงานสรรหากำลังพลย้อนหลัง
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๗๑๑/๕๘ เรื่อง เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
      วันที่ : ๕ ต.ค.๕๘
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๖๘๐/๕๘ เรื่อง เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
      วันที่ : ๑ ต.ค.๕๘
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๖๖๓/๕๘ เรื่อง ให้นายทหารประทวนทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร
      วันที่ : ๑ ต.ค.๕๘
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๖๖๒/๕๘ เรื่อง ให้นายทหารประทวนออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย.๕๖
      วันที่ : ๑ ต.ค.๕๘
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๖๖๑/๕๘ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ(จ.ต.-ร.อ. สนง.ผู้บังคับบัญชา)
      วันที่ : ๓๐ ก.ย.๕๘
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๖๕๖/๕๘ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ(น.ต.-น.อ. สนง.ผู้บังคับบัญชา)
      วันที่ : ๓๐ ก.ย.๕๘
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๖๕๕/๕๘ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ(น.ต.-น.อ. เหล่าทั่วไป)
      วันที่ : ๓๐ ก.ย.๕๘
คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๖๕๔/๕๘ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ(น.ต.-น.อ. เหล่า นบ.)
      วันที่ : ๓๐ ก.ย.๕๘

อ่านข่าวสารการจัดการกำลังพลย้อนหลัง

รวมคำสั่งย้าย

ศูนย์กำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ ทอ.
อ่านข่าวสารกองกำลังพลสำรองและการสัสดีย้อนหลัง
การใช้เครื่องแบบฝึก เครื่องแบบสนาม และเครื่องแบบตรวจราชการสนาม
    
วันที่ : ๒๔ ก.ย.๕๘
  ขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าเป็นนายทหารเวรอำนวยการ ทอ., ผู้ช่วยนายทหารเวรอำนวยการ ทอ. และผู้ที่ได้รับการยกเว้น
    
วันที่ : ๗ ก.ย.๕๘

ระเบียบ,คำสั่ง,พระราชบัญญัติ,ประกาศ,ข้อบังคับ

อ่านข่าวสารการปกครองย้อนหลัง
แจ้งรายชื่อและกำหนดการหลักสูตรการอบรมหัวหน้าหน่วยก่อนไปดำรงตำแหน่ง ประจำปี๕๙
      วันที่ : ๕ ต.ค.๕๘
ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่กำลังพล รุ่นที่ ๒๖
      วันที่ : ๕ ต.ค.๕๘
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๗
      วันที่ : ๑ ต.ค.๕๘
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๐
      วันที่ : ๓๐ ก.ย.๕๘
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๐
      วันที่ : ๒๙ ก.ย.๕๘
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๖๙
      วันที่ : ๒๘ ก.ย.๕๘
ศูนย์กำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ ทอ.
 อ่านข่าวสารการศึกษาย้อนหลัง
  แบบธรรมเนียมด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทอ.
      วันที่ : ๔ ก.ย.๕๘
ศูนย์กำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ ทอ.
ศูนย์กำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ ทอ.
อ่านข่าวสารการพัฒนากำลังพลย้อนหลัง
รูปแบบ (template) สำหรับสื่อนำเสนอ (powerpoint) ของ กพ.ทอ.
      วันที่ : ๗ ม.ค.๕๘
อ่านข่าวสารข้อมูลกำลังพลย้อนหลัง
เดือน มิ.ย.๕๘
การดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ
   วันที่
๖ ก.ค.๕๘
อ่านข่าว ศปก. ย้อนหลัง
เครื่องแต่งกายข้าราชการ ชั้นสัญญาบัตร
    วันที่ ๑๖ ต.ค.๕๖
เครื่องแต่งกายข้าราชการ ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
    วันที่ ๑๖ ต.ค.๕๖
เครื่องแต่งกายพนักงานราชการ (หญิง)
    วันที่ ๑๖ ต.ค.๕๖
ล่าสุดเมื่อ ๑๘ ก.ย.๕๘
ล่าสุดเมื่อ ๑ ก.ย.๕๘
พิธีรับ - ส่งหน้าที่ จก.กพ.ทอ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ ต.ค.๕๘ พล.อ.ท.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง รอง เสธ.ทอ.(กพ.) จัดให้มีพิธีรับ - ส่งหน้าที่ จก.กพ.ทอ. และมอบการบังคับบัญชา แก่ พล.อ.ท.วิเชียร ธรรมาธร จก.กพ.ทอ. ณ ห้องบรรยาย บก.ทอ. โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สังกัด กพ.ทอ. เข้าร่วมในพิธี
 

 

ร่วมลงนามถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๘ ผอ.สนพ.กพ.ทอ., ผอ.สปพ.กพ.ทอ. และคณะนายทหารผู้ใหญ่ ของ กพ.ทอ. ได้เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
 

 

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่น กพ.ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๕๘
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ก.ย.๕๘, ๐๙๓๐ พล.อ.ต.วีรพงษ์ นิลจินดา ผอ.สนพ.กพ.ทอ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่น กพ.ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๕๘ โดยมี หน.นขต.กพ.ทอ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม บก.ทอ.๔
 

 

การทำบัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญชั้นนายพลอากาศ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ก.ย.๕๗, ๐๘๐๐ - ๑๔๐๐ กพ.ทอ.ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากกรมเสมียนตรา มาอำนวยความสะดวกในทำบัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญให้แก่นายทหารชั้นนายพลอากาศที่เกษียณอายุราชการ ใน ๑ ต.ค.๕๘ และดำเนินการต่อบัตรฯ สำหรับผู้ที่บัตรหมดอายุ ชำรุดและสูญหาย ณ ห้องรับรอง ทอ.
 

 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษของ ทอ.ประจำปี ๕๘
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ ก.ย.๕๘, ๑๓๓๐ พล.อ.ท.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง จก.กพ.ทอ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษของ ทอ.ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๒ โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
 

 

การขึ้นทะเบียนกองประจำการ และนำปลดเป็นทหารกองหนุน นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๓
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ ก.ย.๕๘, ๐๘๐๐ น.อ.ธีรพล สนแจ้ง ผอ.กพส.สนพ.กพ.ทอ./ผบ.ศฝ.ย่อย นศท.ทอ. ได้เชิญ จนท. จากศูนย์การกำลังสำรองมาจัดทำบัญชีรายชื่อ และรวบรวมหลักฐานการขอนำตัวขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลด เป็นทหารกองหนุนให้แก่ นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๑๔๓ คน ณ ห้องประชุม รร.จอ.ยศ.ทอ.
 

 

การประชุม พิจารณาร่างสมรรถนะหน้าที่สายวิทยาการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ก.ย.๕๘ พล.อ.ต.สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ เป็นประธานการประชุม พิจารณาร่างสมรรถนะหน้าที่สายวิทยาการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ประกอบด้วยผู้แทน ยก.ทอ., ทสส.ทอ., คปอ., อย., ชอ., สอ.ทอ., สพ.ทอ. ณ ห้องประชุม จร.ทอ.
 

 

พิธีประดับเครื่องหมายยศ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ ส.ค.๕๘ พล.อ.ท.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง จก.กพ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ แก่นายทหารชั้นประทวนสังกัด กพ.ทอ. โดยมี รอง จก.กพ.ทอ., ผอ.สปพ.กพ.ทอ. และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
 

 

งานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทอ. ครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๕๘
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ส.ค.๕๘, ๐๗๓๐ - ๑๕๐๐ พล.อ.อ.วัธน มณีนัย ปษ.พิเศษ ทอ. เป็นประธาน ในงานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทอ. ครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของ ทอ., ข้าราชการทั้งในและนอก ทอ. รวมทั้งหน่วยงานนอก ทอ. เข้าร่วมงาน ณ หอประชุม ทอ.(ทองใหญ่)
 

 

พิธีเปิดการฝึกอบรม และปฐมนิเทศ นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๔ และ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ ส.ค.๕๘, ๐๘๓๐ น.อ.ธีรพล สนแจ้ง ผอ.กพส.สนพ.กพ.ทอ./ผบ.ศฝ.ย่อย นศท.ทอ. เป็นประธานในพิธีการเปิดการฝึกอบรม และปฐมนิเทศ นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๔ และ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม รร.จอ.ยศ.ทอ.โดยมี ขรก.และ นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๔ และ ๕ จำนวน ๘๘ คน เข้าร่วมพิธี
 

 

พิธีประดับเครื่องหมายยศ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ส.ค.๕๘ พล.อ.ท.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง จก.กพ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัด กพ.ทอ. จำนวน ๒ นาย โดยมี รอง จก.กพ.ทอ., ผอ.สนผ.กพ.ทอ., ผอ.สปพ.กพ.ทอ. และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
 

 

การประชุมสัมมนาการเสริมพลังสมรรถนะกำลังพล ทอ.โดยการวางแผนพัฒนากำลังพลรายบุคคลให้เหมาะสมกับแนวโน้มการปฏิบัติงานในอนาคต
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ส.ค.๕๘ น.อ.วิศรุต สุวรรณเนตร รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการเสริมพลังสมรรถนะกำลังพล ทอ.โดยการวางแผนพัฒนากำลังพลรายบุคคลให้เหมาะสมกับแนวโน้มการปฏิบัติงานในอนาคต ระหว่าง ๒๐ - ๒๑ ส.ค.๕๘ ณ ภูสักธารรีสอร์ท จว.นครนายก โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาเป็นผู้แทนหัวหน้า นขต.ทอ.ชั้นยศ น.อ.(พ) ลงมา จำนวน ๔๒ คน
 

 

การประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางโดยใช้สมรรถนะกำลังพล ทอ.
เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ ส.ค.๕๘ น.อ.วิศรุต สุวรรณเนตร รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางโดยใช้สมรรถนะกำลังพล ทอ.ระหว่าง ๑๘ - ๑๙ ส.ค.๕๘ ณ ภูสักธารรีสอร์ท จว.นครนายก โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจาก หน่วยงานหลักในการปฏิบัติการโดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ได้แก่ ยก.ทอ., คปอ., อย., ชอ., สอ.ทอ., สพ.ทอ.และ ทสส.ทอ. จำนวน ๕๐ คน
 

 

การปฐมนิเทศข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรของ ทอ. ปี ๕๘
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ ส.ค.๕๘ พล.อ.ท. ชวรัตน์ มารุ่งเรือง เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศข้าราชการที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรของ ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๕๘ จำนวน ๕๕๒ คน ณ หอประชุมกานตรัตน์
อ่านข่าวกิจกรรมย้อนหลัง

แหล่งข้อมูล การดำเนินการพิจารณาจัดทำ คุณวุฒิแรกบรรจุ

   - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สำนักงาน ก.พ.
     - หลักสูตรการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
     - เอกสารทางวิชาการ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
     - กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 

 

 

        การดำเนินการขอเครื่องราชฯ ประจำปี
           ซีดีเผยแพร่การปลูกจิตสำนึกทางด้าน
        วินัยทหาร

           คู่มือทหารอากาศ
            พนักงานราชการ- ระเบียบ คำสั่ง
             ประกาศ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง
              ประเมินผลการปฏิบัติงาน
                การตรวจสอบประวัติรับราชการ
             เดือนเกิด
               แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
            การให้บริการด้านกำลังพล
              มาตรฐานงาน ๒๕ สายวิทยาการ
              รวมเอกสารสายงานสัสดี
             ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร
            เข้ารับราชการ

              วิธีการกรอก รปภ.๑

                         อ่านทั้งหมด


ระเบียบ คำสั่ง

ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการรับส่งหน้าที่ราชการ พ.ศ.๒๕๓๐

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ นนอ.(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วย รร.นอส. พ.ศ.๒๕๕๘

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการออกหลักฐานแสดงวิทยฐานะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการเลื่อนระดับชั้นงาน การเปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนสายงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘

คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๘/๕๗ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการในนาม ผบ.ทอ.(ฉบับสมบูรณ์)แก้ไขครั้งที่ ๑

ระเบียบ กห.ว่าด้วยป้ายชื่อติดเครื่องแบบ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘


เวรราชองครักษ์

ณ พระตำหนัก จิตรลดาฯ
  ต.ค.๕๘ , ก.ย.๕๘

ณ วังไกลกังวล
  ต.ค.๕๘ , ก.ย.๕๘

เวรประจำพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
  ต.ค.๕๘ , ก.ย.๕๘

ณ พระตำหนัก จักรีบงกช 
  ต.ค.๕๘ , ก.ย.๕๘

ผู้แทน ผบ.ทอ. ณ วังไกลกังวล
  ต.ค.๕๘ ,ก.ย.๕๘

• ข้อควรทราบ และใบตอบรับเวร (.pdf) , (.doc)
ใบตอบรับเวรผู้แทน ผบ.
แบบรายงานการเปลี่ยนเวร ฯ (.pdf) , (.doc)
แบบรายงานการเปลี่ยนเวรประจำพระองค์
ณ วังไกลกังวล
(.pdf) , (.doc)
แบบรายงานการเปลี่ยนเวรผู้แทน ผบ.ทอ.
  (.pdf) , (.doc)

ตัวอย่างใบแทนเวร
ตัวอย่างใบเปลี่ยนเวร

 


บทความ

บทบาทกองทัพกับความพร้อมเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียน โดย น.อ.วิษณุ เนียมคำ

อาการปวดหลัง ปวดเอว แก้ไขได้ด้วยตนเอง โดย น.อ.ปภัณศัก สายแจ้ง

ชีวิตออกแบบได้

บทความสมรรถนะ ทอ.

สมรรถนะกับการบริหารกำลังพลกองทัพอากาศ โดย น.ท.หญิง จรัสศรี จินดารัตนวงศ์

ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice) กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ของ กพ.ทอ. โดย น.ต.หญิง มาณวิกา พรหมมานอก

การบริหารจัดการคนเก่ง โดย น.ท.สุพรหม ทำจะด

Competency กับการนำมาใช้ในกองทัพอากาศ โดย น.ท.สุพรหม ทำจะดี

กรมกำลังพลทหารอากาศ กับการไปสู่ “One of The Best Air Forces in ASEAN” โดย น.อ.สุพรหม ทำจะดี

ริบบิ้นสีฟ้า โดย น.อ.ปภัณศัก สายแจ้ง

กระทรวงกลาโหม กองทัพอากาศ กบข.
กองบัญชาการ
กองทัพไทย
กรมกำลังพล
ทหาร
กรมบัญชีกลาง
กองทัพบก กรมกำลังพล
ทหารบก
กรมสรรพากร
กองทัพเรือ กรมกำลังพล
ทหารเรือ
สมาคมศิษย์เก่า นศท.

UPDATE ล่าสุด เมื่อ << Monday, 5 October, 2015 2:09 PM