เพลงมาร์ช กำลังพลทหารอากาศ
การแก้ปัญหากำลังพลที่ยังไม่ได้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รร.นป.ยศ.ทอ.
      วันที่ : ๒๖ เม.ย.๕๙
การสอบคัดเลือก น.ประทวนเลื่อนฐานะ ประจำปีงบประมาณ ๖๐
   - ขออนุมัติกำหนดจำนวนและตำแหน่ง
   -
คำสั่ง ทอ.(ฉ.) ที่ ๑๗๐ เรื่อง การสอบคัดเลือก น.ประทวนเลื่อนฐานะ
   - ใบสมัครสอบ
      วันที่ : ๓๑ มี.ค.๕๙
ขออนุมัติปรับเกณฑ์มาตรฐานระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ (ECL) ของกำลังพล ทอ.
      วันที่ : ๑๖ ก.พ.๕๙
อ่านข่าวสารงานนโยบายและแผนย้อนหลัง
การรับสมัครและสอบคัดเลือกเป็น น.สัญญาบัตรหญิง เหล่า นบ.ประจำปี ๕๙
      วันที่ : ๒๙ มี.ค.๕๙
อ่านข่าวสารงานสรรหากำลังพลย้อนหลัง
คำสั่ง ทอ.ที่ ๖๐๑/๕๙ เรื่องย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ
     วันที่ : ๒
เม.ย.๕๙
คำสั่ง ทอ.ที่ ๖๐๐/๕๙ เรื่องย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ
      วันที่ : ๒
เม.ย.๕๙
คำสั่ง ทอ.ที่ ๕๖๑/๕๙ เรื่องย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ
      วันที่ : ๒๓ เม.ย.๕๙ 
คำสั่ง ทอ.ที่ ๕๖๐/๕๙ เรื่องย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ
      วันที่ : ๑๒ เม.ย.๕๙ 
คำสั่ง ทอ.ที่ ๔๗๕/๕๙ เรื่องย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ (รอง หน.หน่วย)
      วันที่ : ๒๕ มี.ค.๕๙ 
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
      วันที่ : ๒๒ มี.ค.๕๙ 

อ่านข่าวสารการจัดการกำลังพลย้อนหลัง

รวมคำสั่งย้าย

อ่านข่าวสารกองกำลังพลสำรองและการสัสดีย้อนหลัง
คำสั่ง ทอ ที่ ๕๘๗/๕๙ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร
      วันที่ : ๒๒ เม.ย.๕๙
คำสั่ง ทอ ที่ ๓๖๐/๕๙ เรื่อง เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร
      วันที่ : ๑๐ มี.ค.๕๙

ระเบียบ,คำสั่ง,พระราชบัญญัติ,ประกาศ,ข้อบังคับ

อ่านข่าวสารการปกครองย้อนหลัง
รายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของ ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๕๘
      วันที่ : ๑๘ เม.ย.๕๙
ขอให้ทบทวนการเสนอขอความต้องการโครงการศึกษาของ ทอ.ประจำปี ๖๐
      วันที่ : ๑๘ เม.ย.๕๙
ให้ข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารกำลังพล รุ่นที่ ๒๗ สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
      วันที่ : ๑๑ เม.ย.๕๙
แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๒๘
      วันที่ : ๑ เม.ย.๕๙
 อ่านข่าวสารการศึกษาย้อนหลัง
  แบบธรรมเนียมด้านการศึกษา
สไลด์ประกอบการประชุมขับเคลื่อนสมรรถนะ ทอ.
      วันที่ : ๒๙ เม.ย.๕๙
แจ้งเตือนการรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกำลังพล ทอ.
      วันที่ : ๑๘ เม.ย.๕๙
แผนเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกทางสังคมในการให้บริการของกำลังพลกองทัพอากาศ
      วันที่ : ๗ มี.ค.๕๙
อ่านข่าวสารการพัฒนากำลังพลย้อนหลัง
ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนและเหรียญพิทักษ์เสรีชนทางเว็บไซต์
    - www.moi.go.th
    วันที่ : ๒๕ เม.ย.๕๙
ขออนุมัติแนวทางการกำหนดสิทธิเข้าใช้งานในระบบสารสนเทศการบริหารงานด้านกำลังพล ทอ.
    วันที่ : ๒๐ เม.ย.๕๙
แจ้งแนวทางการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารงานด้านกำลังพล ทอ.
    วันที่ : ๔ ก.พ.๕๙
อ่านข่าวสารข้อมูลกำลังพลย้อนหลัง
เดือน มี.ค.๕๙ (ครั้งที่ ๒/๕๙)
เดือน ก.พ.๕๙ (ครั้งที่ ๑/๕๙)
เดือน ม.ค.๕๙

เดือน ก.พ.๕๙
เดือน ม.ค.๕๙
เดือน ธ.ค.๕๘
เดือน พ.ย.๕๘

ตัวอย่างหนังสือรับรองวันทวีคูณ กอ.รมน.
   วันที่ ๑๖ พ.ย.๕๘
แบบฟอร์มหนังสือรับรองเวลาราชการเป็นวันทวีคูณ
  
วันที่ ๒๘ ต.ค.๕๘
การดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ
  
วันที่ ๖ ก.ค.๕๘
อ่านข่าว ศปก. ย้อนหลัง
ศูนย์กำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ ทอ.
ศูนย์กำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ ทอ.
ศูนย์กำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ ทอ.
ศูนย์กำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ ทอ.
เครื่องแต่งกายข้าราชการ ชั้นสัญญาบัตร
    วันที่ ๑๖ ต.ค.๕๖
เครื่องแต่งกายข้าราชการ ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
    วันที่ ๑๖ ต.ค.๕๖
เครื่องแต่งกายพนักงานราชการ (หญิง)
    วันที่ ๑๖ ต.ค.๕๖
<
ล่าสุดเมื่อ ๒๙ เม.ย.๕๙
ล่าสุดเมื่อ ๑๘ ม.ค.๕๙
ล่าสุดเมื่อ ๔ มี.ค.๕๙
พิธีประดับเครื่องหมายยศ
เมื่อวันพุธที่ ๒๗ เม.ย.๕๙ พล.อ.ท.วิเชียร ธรรมาธร จก.กพ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน สังกัด กพ.ทอ. โดยมี รอง จก.กพ.ทอ. ,ผอ.สนพ.กพ.ทอ. และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
 

 

งานประเพณีสงกรานต์ กพ.ทอ.
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ เม.ย.๕๙ พล.อ.ท.วิเชียร ธรรมาธร จก.กพ.ทอ. เป็นประธานในงานสงกรานต์ กพ.ทอ. โดยจัดให้มีพิธีรดน้ำพระ รดน้ำขอพรจากผู้บังคับบัญชา และทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ลานจอดรถ กพ.ทอ.
 

 

พิธีรายงานตัวนักเรียนช่างฝีมือทหาร ในส่วนของ ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๕๙
เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ เม.ย.๕๙, ๐๙๓๐ พล.อ.ต.สรายุทธ์ มหัตกีรติ ผอ.สนพ.กพ.ทอ. เป็นประธานในพิธีรับรายงานตัวนักเรียนช่างฝีมือทหาร ในส่วนของ ทอ.รุ่นที่ ๕๔ ประจำปีงบประมาณ ๕๙ จำนวน ๔๕ คน ณ รร.กำลังพลทหารอากาศ กกศ.สปพ.กพ.ทอ. นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
 

 

พิธีมอบรางวัลเนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ มี.ค.๕๙ พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นและผลงานบทความทางวิชาการ, รางวัลการเขียนเอกสารวิจัยดีเด่น, รางวัลนิรภัย และรางวัลบุคคลดีเด่นของ ทอ.ประจำปี ๕๘ เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ ณ ห้องรับรอง ทอ. โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
 

 

พิธีประดับเครื่องหมายยศ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ มี.ค.๕๙ พล.อ.ท.วิเชียร ธรรมาธร จก.กพ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัด กพ.ทอ. โดยมี ผอ.สนพ.กพ.ทอ. และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
 

 

พิธีปิดการฝึกภาคสนาม นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๔ และชั้นปีที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ บน.๕
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ มี.ค.๕๙, ๑๑๐๐ พล.อ.ต.สรายุทธ์ มหัตกีรติ ผอ.สนพ.กพ.ทอ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด การฝึกภาคสนาม นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๔ และชั้นปีที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ และมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการฝึกวิชาทหารให้แก่ นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๕ จำนวน ๓๐ คน ณ อาคารอากาศคำรณ (ห้องดุสิตา) บน.๕
 

 

ข้าราชการ กพ.ทร.ดูงานระบบสารสนเทศด้านกำลังพลของ ทอ.
เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๑ มี.ค.๕๙ พล.อ.ต.วีรพงษ์ นิลจินดา รอง จก.กพ.ทอ.ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ ผอ.สบพ.กพ.ทร. และคณะ เข้าเยี่ยมชมและดูงานระบบสารสนเทศด้านกำลังพลของ ทอ.
 

 

การประชุม คณก.คัดเลือกบุคคลดีเด่นของ ทอ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มี.ค.๕๙ พล.อ.อ.วัธน มณีนัย รอง ผบ.ทอ. ได้เป็นประธาน ในการประชุม คณก.คัดเลือกบุคคลดีเด่นของ ทอ.โดยมี น.ชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมประชุม คณก.ฯ ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๑
 

 

การประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ของ กพ.ทอ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มี.ค.๕๙, ๐๙๐๐ พล.อ.ต.วีรพงษ์ นิลจินดา รอง จก.กพ.ทอ. ได้เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ของกพ.ทอ.ครั้งที่ ๒/๕๙ โดยมี คณะทำงาน และ ข้าราชการ นขต.กพ.ทอ.เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม บก.ทอ.๔
 

 

พิธีเปิดการฝึกภาคสนาม นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๔ และชั้นปีที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ บน.๕
เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ มี.ค.๕๙, ๐๙๐๐ น.อ.สรวิชญ์ สุรกุล ผบ.บน.๕ ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๔ และชั้นปีที่ ๕ ณ อาคารอากาศคำรณ (ห้องดุสิตา) โดยดำเนินการฝึกภาคสนาม ตั้งแต่ ๖ - ๑๒ มี.ค.๕๙ มี นศท.ทอ.ชั้นปีที่ ๔ และชั้นปีที่ ๕ เข้ารับการฝึก จำนวน ๗๓ คน
 

 

ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันอังคารที่ ๑ มี.ค.๒๕๕๙ พล.อ.ต.วีระพงษ์ นิลจินดา รอง จก.กพ.ทอ. และคณะ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
 

 

การประชุม คณก.สรรหาบุคคลดีเด่นของ ทอ.
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ก.พ.๕๙, ๑๓๓๐ พล.อ.ต.สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ.เป็นประธาน การประชุม คณก.สรรหาบุคคลดีเด่นของ ทอ.โดยมีคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ยก.ทอ.
อ่านข่าวกิจกรรมย้อนหลัง

 

 •การดำเนินการขอเครื่องราชฯ ประจำปี

 • ซีดีเผยแพร่การปลูกจิตสำนึกทางด้านวินัยทหาร

 • คู่มือทหารอากาศ

 • พนักงานราชการ 
    - ระเบียบ คำสั่ง
  ประกาศ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง

 • ประเมินผลการปฏิบัติงาน

 • การตรวจสอบประวัติรับราชการเดือนเกิด 

 • แบบประเมินความพึงพอใจต่อให้บริการด้านกำลังพล 

 • มาตรฐานงาน ๒๕ สายวิทยาการ

 • รวมเอกสารสายงานสัสด

 • ตัวอย่างการกรอกใบสมัครเข้ารับราชกา

 • วิธีการกรอก รปภ.


  ระเบียบ คำสั่ง

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการตรวจสอบความรู้ความสามารถผู้ทำการบนอากาศยาน เป็นประจำ เหล่า ขส. พ.ศ.๒๕๕๙

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วย รร.จอ.(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙

การจัดลําดับตําแหน่งนายทหารชั้นผู้ใหญของ ทอ.เพื่อเข้าร่วมประชุม และเข้าร่วมพิธีต่าง ๆ ของ ทอ.

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยบุคคลดีเด่น พ.ศ.๒๕๕๙

ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการขอพระราชทานแต่งตั้งนายทหารพิเศษประจําหน่วยทหารรักษาพระองค์ของกองทัพอากาศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยบุคคลดีเด่น พ.ศ.๒๕๕๙

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการตรวจสอบความรู้ความสามารถของผู้ทำการบนอากาศเป็นประจำ เหล่าทหารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๙

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พ.ศ.๒๕๕๘

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการตรวจสอบความรู้ความสามารถ ผู้ทำการในอากาศเป็นประจำ เหล่า สพ. พ.ศ.๒๕๕๘

คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๘/๕๘ เรื่อง กำหนดแนวทางการลงทัณฑ์และการปฏิบัติกรณีข้าราชการ สังกัด ทอ.กระทำผิดวินัยทหาร

ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการรับส่งหน้าที่ราชการ พ.ศ.๒๕๓๐


   เวรราชองครักษ์

ณ พระตำหนัก จิตรลดาฯ
 พ.ค.๕๙ เม.ย.๕๙

ณ วังไกลกังวล
 พ.ค.๕๙ , เม.ย.๕๙

เวรประจำพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
  พ.ค.๕๙ , เม.ย.๕๙

ณ พระตำหนัก จักรีบงกช 
  พ.ค.๕๙ , เม.ย.๕๙

ผู้แทน ผบ.ทอ. ณ วังไกลกังวล
  พ.ค.๕๙ , เม.ย.๕๙

• ข้อควรทราบ และใบตอบรับเวร (.pdf) , (.doc)
ใบตอบรับเวรผู้แทน ผบ.(.pdf) , (.doc)
แบบรายงานการเปลี่ยนเวร ฯ (.pdf) , (.doc)
แบบรายงานการเปลี่ยนเวรประจำพระองค์
ณ วังไกลกังวล
(.pdf) , (.doc)
แบบรายงานการเปลี่ยนเวรผู้แทน ผบ.ทอ.
  (.pdf) , (.doc)

ตัวอย่างใบแทนเวร
ตัวอย่างใบเปลี่ยนเวร


  บทความ

บทบาทกองทัพกับความพร้อมเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียน โดย น.อ.วิษณุ เนียมคำ

อาการปวดหลัง ปวดเอว แก้ไขได้ด้วยตนเอง โดย น.อ.ปภัณศัก สายแจ้ง

ชีวิตออกแบบได้

บทความสมรรถนะ ทอ.

สมรรถนะกับการบริหารกำลังพลกองทัพอากาศ โดย น.ท.หญิง จรัสศรี จินดารัตนวงศ์

ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice) กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ของ กพ.ทอ. โดย น.ต.หญิง มาณวิกา พรหมมานอก

การบริหารจัดการคนเก่ง โดย น.ท.สุพรหม ทำจะด

Competency กับการนำมาใช้ในกองทัพอากาศ โดย น.ท.สุพรหม ทำจะดี

กรมกำลังพลทหารอากาศ กับการไปสู่ “One of The Best Air Forces in ASEAN” โดย น.อ.สุพรหม ทำจะดี

ริบบิ้นสีฟ้า โดย น.อ.ปภัณศัก สายแจ้ง

กระทรวงกลาโหม กองทัพอากาศ กบข.
กองบัญชาการ
กองทัพไทย
กรมกำลังพล
ทหาร
กรมบัญชีกลาง
กองทัพบก กรมกำลังพล
ทหารบก
กรมสรรพากร
กองทัพเรือ กรมกำลังพล
ทหารเรือ
สมาคมศิษย์เก่า นศท.

Monday, 4 April, 2016 3:31 PM